О П Р Е Д Е Л Е Н И Е    577

 

Град  Бургас, 31.03.2017г.

 

Административен съд – град Бургас, пети състав, на тридесет и първи март през две хиляди и седемнадесета година, в закрито заседание, в състав:

 

                                                                                                 СЪДИЯ: Станимира Друмева

                                      

като разгледа докладваното от съдия Друмева административно дело № 624 по описа за 2017 година и за да се произнесе взе предвид следното:

           

Производството е образувано по жалба (молба) на Й.Г.Б., ЕГН **********, изтърпяващ присъда в Затвора Бургас, в която сочи, че работи доброволен труд, с добро поведение е и иска да разбере по каква причина не е одобрен за условно предсрочно освобождаване от изтърпяване на наложеното му наказание по чл.70 от НК.

С разпореждане № 454/16.3.2017г. на съдия-докладчика по делото, на основание чл.158, ал.1 от АПК, жалбата е оставена без движение поради това, че не отговаря на изискванията за редовност и са дадени указания – в 7-дневен срок от уведомяването жалбоподателят да посочи точно и ясно кой административен акт обжалва, от кой орган е издаден, в какво се състои незаконосъобразността на акта и какво е искането от съда.  С разпореждането е указано, че при неизпълнение на указанията на съда за отстраняване на констатираните нередовности в срок, жалбата ще бъде оставена без разглеждане и производството прекратено.

Съобщението за съдебното разпореждане е получено лично от жалбоподателя на 21.03.2017г., видно от попълнената разписка на приложеното по делото съобщение за страна, но не е изпълнено в дадения едноседмичен срок, който е изтекъл на 28.03.2017г., и до момента.

При тази фактическа установеност съдът приема, че е налице фактическият състав на чл.158, ал.3 от АПК за прекратяване на производството по настоящото дело поради неотстраняване в указания срок на нередовностите на жалбата, което е процесуална пречка за продължаване на съдопроизводството по делото.

По изложените мотиви жалбата следва да се остави без разглеждане и производството по делото да се прекрати.

Водим от горното, Административен съд – град Бургас, пети състав,

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Й.Г.Б., ЕГН **********, изтърпяващ присъда в Затвора Бургас, с искане да разбере по каква причина не е одобрен за условно предсрочно освобождаване от изтърпяване на наложеното му наказание по чл.70 от НК.

ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 624/2017г. по описа на Административен съд – гр.Бургас.

Определението може да бъде обжалвано с частна жалба пред тричленен състав на  Върховния административен съд на Република България в седмодневен срок от съобщаването на страните.

 

 

 

                                                            АДМИНИСТРАТИВЕН  СЪДИЯ: