ПРОТОКОЛ

       

Година 2016, 31.05.                                                                           град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ХІ-ти административен  състав       

На тридесет и първи май                         две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                             СЪДИЯ: ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

Секретар: Г.Д.    

Прокурор: Андрей Червеняков

Сложи за разглеждане докладваното от съдия ЕНЧЕВ 

Административно  дело номер 624 по описа за 2016 година.

На именното повикване в 16,45 часа се явиха:

         Жалбоподателят „Корал Резидънс” ЕООД - редовно уведомен не изпраща представител.

         Жалбоподателят „Прайм пропърти БГ” АДСИЦ - редовно уведомен се представлява от адв. С.-представя пълномощно.

         За ответника началника на РДНСК Югоизточен район - редовно уведомен се явява Гл.експерт К. и юк. А. – представят пълномощни.

         За Бургаска окръжна прокуратура се явява прокурор Червеняков.

         Заинтересованата страна Главен архитект на Община Царево - редовно уведомен не се явява и не се представлява.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

         Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

         ДОКЛАДВА жалбите на „Прайм пропърти БГ” АДСИЦ  и „Корал Резиндънс” ЕООД против заповед на началника на РДНСК ЮИР, с която е прогласена нищожността на Разрешение за строеж  № 209/25.11.2009 г. на главния архитект на Община Царево, както и извършената презаверка на цитираното разрешение за строеж  на 09.11.2012г.

 

         Адв. С.: Поддържам жалбата по изложените в нея съображения. Моля да приемете представените с нея доказателства. Имаме доказателствени искания. Представяме заповед № РД-676/04.09.2014 г. на МОСВ; Решение № 09-05/2004 г. по оценка на въздействие върху околната среда на МОСВ, ПУП на хотелски комплекс в местността „Исмаилов   чаир” в землището на с.Лозенец и доклад послужил за издаване на решението по ОВОС. Решение на ВАС. Формулирал съм въпроси за съдебно-техническа експертиза в писмена молба, която представям.

 

         Юк. А.: Оспорвам жалбата. Да не се приема решението на ВАС, тъй като не е влязло в сила. По отношение на другите доказателствени - не възразявам. По въпросите към съдебно-техническата експертиза – въпрос 1 подлежи на преценка от съда, по отношение дали имотите попадат в защитена зона и въпросите свързани с изменение на ПУП - това не се твърди. По отношение на последния въпрос – същият е ирелевантен по предмета на делото.

         Имам доказателствено искане: моля да задължите СГГК Бургас да представи извадки от специализираните карти и регистри за процесния имот във връзка с наличие на дюни в същия, тъй като такива мотиви се съдържат в процесната заповед. Главният архитект да представи в цялост административната преписка за отмененото разрешение за строеж,  ведно с презаверката към него.

 

         Гл.специалист К.: Присъединявам се към становището на колегата.

 

         ПРОКУРОРЪТ: Жалбите са процесуално допустими и моля да ги допуснете. Не възразявам за изготвяне на съдебно-техническа експертиза. Въпрос 1 е от компетенциите на съда. По въпрос 2, ако са налице защитени зони, да се установи какво е отстоянието до тях с имота по разрешение за строеж.

 

         По направените изявления съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

         ПРИЕМА административната преписка  по делото.

 

         ДОПУСКА съдебно-техническа експертиза с въпросите формулирани от адв. С. в молбата представена в днешното съдебно заседание, с изключение на въпроси № 1 и № 6. Първия въпрос е от компетентността на съда, а въпрос № 6 няма връзка със спора по делото.

         НАЗНАЧАВА вещо лице П.Ш. като определя 300,00 лева възнаграждение, вносими от жалбоподателя „Прайм Пропърти БГ” АДСИЦ, в 14-дневен срок от днес.

 

         ПРИЕМА представените от адв. С. в днешното съдебно заседание  доклад за  ОВОС за хотелски комплекс в имоти № 000130, 000133, 021001, в м. „Рибарницата” в землището на с. Лозенец, Обяснителна записка към ПУП за същите имоти, Заповед № РД-676/04.09.2014 г. на МОСВ.

 

         Представеното съдебно заседание решение на ВАС, съдът върна на адв. С., същото се намира в кориците на делото.

        

Съдът счита, че следва да попълни делото с допълнителни доказателства

 

ВЪПРОС НА СЪДА КЪМ АДВ. С.: Спорите ли, че имот с идентификатор 44094.22.35 в м. „Рибарницата” е идентичен с имоти № 000130, 000133, 021001.

 

Адв. С.: Заявяваме, че има такава идентичност - новия имот 44094.22.35 е образуван от предишните три 000130, 000133, 021001.

 

         Юк. А.: Заявявам, че това обстоятелство не е спорно.

 

         ПРОКУРОРЪТ: Не възразявам. Заявявам, че е налице идентичност.

 

         Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

         ЗАДЪЛЖАВА главния архитект на Община Царево да представи заверено копие от Разрешение за строеж  № 209/25.11.2009 г., ведно със заверената преписка по издаването му и презаверяването му; цветно извлечение от ОУП на Община Царево, землището на с. Лозенец, съдържащо имот с идентификатор 44049.22.35 в местността „Рибарницата”, ведно с легенда и съответно обозначение на местоположението на този имот, в 14-дневен срок от получаване на съобщението.

 

         ЗАДЪЛЖАВА кмета на Община Царево да представи заверено копие от Заповед № РД-01-133/28.02.2006 г. за одобряване на ПУП и заверено цветно копие от графичната част към тази заповед, в 14-дневен срок от получаване на съобщението.

 

         ЗАДЪЛЖАВА директора на РИОСВ Бургас да представи Решение № 09-05/2004 г. за ОВОС, ведно със заверено копие от цялата преписка по издаването му, както и писмо № ГЮ-10/19.01.2016г. на директора на РИОСВ Бургас, в 14-дневен срок от получаване на съобщението.

 

         ЗАДЪЛЖАВА началника на СГКК Бургас да представи заверено копие от специализираната карта и регистър на дюните за плаж „Лозенец  Кумкашла” в землището на с. Лозенец, действала към 19.02.2016 г.,  ведно със скици на имотите, в които попадат установените дюни, ако има такива.

 

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

        

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 27.09.2016 година от 13,00 часа, за която дата и час страните да се считат редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 от АПК.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 17,10  часа.

 

СЕКРЕТАР:                                             СЪДИЯ: