ПРОТОКОЛ

       

Година 2016, 27.09.                                                                           град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ХІ-ти административен  състав       

На двадесет и седми септември             две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                             СЪДИЯ: ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

Секретар: Г.Д.    

Прокурор: Андрей Червеняков

Сложи за разглеждане докладваното от съдия ЕНЧЕВ 

Административно  дело номер 624 по описа за 2016 година.

На именното повикване в 13,00 часа се явиха:

         Жалбоподателят „Корал Резидънс” ЕООД - редовно уведомен, се  представлява от адв. С. с представено пълномощно.

         Жалбоподателят „Прайм пропърти БГ” АДСИЦ - редовно уведомен се представлява от адв. С. с представено пълномощно.

         За ответника началника на РДНСК Югоизточен район - редовно уведомен се явява Гл.експерт К. и Гл. експерт А. с представени пълномощни.

         За Бургаска окръжна прокуратура се явява прокурор Червеняков.

         Заинтересованата страна Главен архитект на Община Царево - редовно уведомен, не се явява и не се представлява.

         Явява се вещо лице П.Ш..

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА доказателствата, които са представени от административните органи, съгласно указанията дадени в предходното  съдебно заседание от 31.05.2016 г, съгласно описите на л. 324, 356, 170 и 169 от делото.

По делото е представено в срок заключение на вещото лице.

Вещото лице присъства в залата.

 

Съдът установява самоличността на вещото лице, както следва:

 

П.С.Ш. -** години, българка, българска гражданка, със средно-специално образование, без особени отношения със страните по делото, предупредена за наказателната отговорност по чл. 291 от НК, обещава да даде вярно и безпристрастно заключение.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Представила съм писмено заключение, което поддържам.

 

         ВЪПРОСИ НА АДВ. С. КЪМ ВЕЩОТО ЛИЦЕ:

 

         ВЪПРОС: По отношение на отговора даден по първи въпрос в частта касаеща наличието на дюни в имота – какви данни е ползвало вещото лице за да даде отговора посочен в предпоследен абзац на втора страница, че в имота се намират дюни с площ от 54 кв.м.?

 

         ОТГОВОР:  При изготвяне на отговора съм ползвала специализираната карта, приложена по делото, писмата от съответната инстанция до съда и до РДНСК, както и очната  справка, която съм извършила на компютъра.

 

         Адв. С.: Оспорвам заключението по т.1 в частта му касаеща извода на вещото лице за наличието на пясъчни дюни, тъй като вещото лице, за да изнесе крайният обобщаващ експертизата извод е дал отговор  на правен въпрос. Приела е, че дюни в имота съществуват и то по специализирана карта, приета с протокол. Наличието на специализирана карта и нейното одобряване с административен акт е правен въпрос. Вещото лице е приело наличието на одобрена карта, за която се изисква изрично административен акт, а не протокол, с оглед на което оспорвам заключението в тази му част. В тази връзка ще имам доказателствени искания.

 

         ПРОКУРОРЪТ: Нямам въпроси към експертизата. Да се приеме заключението.

 

         ГЛ. ЕКСПЕРТ А.: Нямам въпроси към експертизата. Да се приеме заключението на вещото лице.

         ГЛ. ЕКСПЕРТ К.: Нямам въпроси към експертизата. Да се приеме заключението.

         СЪДЪТ

                                      О П Р Е Д Е Л И:

 

         ПРИЕМА заключението на вещото лице.

         ДА СЕ ИЗПЛАТИ на вещото лице внесения депозит./издаден РКО 300,00   лева на 27.09.2016 г./

 

         Адв. С.: Считам, че СГКК беше задължена да представи данните по отношение на специализираната карта. Същата е изпратила специализирана карта касаеща процесния имот и съседните имоти, както и регистър към нея.

         Моля да задължите СГКК Бургас да представи протокола цитиран от вещото лице № 21-83-19.09.2014 г., с който по данните на експерта е била одобрена специализираната карта.

         Моля да задължите СГКК Бургас да представи и другия такъв аналогичен протокол № 21-225 от 12.05.2015 г., с който също се твърди, че специализираната карта е била приета. Вторият протокол е изписан в долната част на представената от СГКК Бургас специализирана карта.

         С тези доказателства ще установя следните обстоятелства: ако е налице специализирана карта, то посредством поисканите от нас документи, съдържащи се по преписката на СГКК, искаме да установим дали картата е одобрена с нарочна заповед от АГКК София или други институции, или същата е завършила своето окончателно разработване именно с този протокол. Искаме да се запознаем с протокола и с констатациите и изводите залегнали в него. Така представения протокола, считаме за непълен. Не знаем кой и при какви обстоятелства  е одобрил  този документ. Мисля, че актът за одобряване на тази карта е съществено условие за делото.

 

ГЛ. ЕКСПЕРТ К.: Моля да не уважите така направеното искане. Първо по отношение на първия протокол, изискан от процесуалния представител на жалбоподателя – с този протокол са приети регистрите и картата, а не са одобрени. Реда за одобряване на специализираната карта по отношение на чл. 6 ЗУЧК не е валиден. По отношение на втория изискан протокол, той е ирелевантен, тъй като дори не е послужил като мотив при постановяването на заповедта.

 

ГЛ. ЕКСПЕРТ А.: Присъединявам се към становището на колегата.

 

ПРОКУРОРЪТ: Искането е неотносимо. Касае се за процедура, по силата на ЗУЧК, за изпълнение на специализирани карти. Касае се за констатации, които се отразяват в тези карти. Самите протоколи се издават по процедура по приемането и те не са относими към делото.

 

РЕПЛИКА НА АДВ. С.: В ЗУЧК изрично са уредени реда и процедурите за изготвяне на специализирана карта, която трябва да стане с акт на съответния орган, който да е нанесен върху специализираната карта. Протоколът е съставен в етапите на процедурата и считаме, че съставеният протокол е абсолютно достатъчен на завършващия акт по одобряване на специализираната карта. Моля да задължите службата да представи съответните протоколи.

 

Съдът счита, че следва да събере поисканите доказателства. Към настоящият момент съдът приема, че те имат връзка с правния спор, дотолкова доколкото  ответникът в производството твърди обстоятелства, които се основават на данни от специализирани карти, съответно пък жалбоподателят оспорва тези факти.

         Съдът е длъжен да провери наличието на фактическите и правните основания за издаването на административния акт и към настоящия момент приема, че изисканите от жалбоподателя протоколи, са свързани с доказване на фактическите основания за издаване на оспорения акт.

 

         С оглед на изложеното съдът

 

                                               О П Р Е Д Е Л И:

 

ЗАДЪЛЖАВА началника на СГКК Бургас да представи заверени копия от Протокол № 21-225 от 12.05.2015 г. за приемане на обединена специализирана карта на морските плажове и видовете дюни за морски плаж „Лозенец-Кумкашла”, както и Протокол № 21-83 от 19.09.2014 г. за Специализирана карта и Специализиран регистър на видовете дюни за морски плаж „Лозенец-Кумкашла”.

ОПРЕДЕЛЯ 7-дневен срок за изпълнение на указанията след получаване на съобщението.

 

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 08.11.2016 година от 14,30 часа, за която дата и час страните да се считат редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 от АПК.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13,30 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                             СЪДИЯ: