ПРОТОКОЛ

       

Година 2017, 24.01.                                                                         град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                          ХІ-ти административен състав       

На двадесет и четвърти януари                две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   СЪДИЯ: ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

                                                                                                    

Секретар: К.Л.    

Прокурор: Т.С.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Енчев

Административно дело номер 624 по описа за 2016 година.                     

На именното повикване в 13.52 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „Корал Резидънс” ЕООД, редовно уведомен, не изпраща представител.

         ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Прайм пропърти БГ” АДСИЦ, редовно уведомен, представлява се от адв. С. с представено пълномощно, находящо се на лист 91 от делото.

 

         За ОТВЕТНИКА Началник на РДНСК Югоизточен район, редовно уведомен, явяват се главен експерт К. с представено пълномощно, находящо се на лист 93 от делото и главен експерт А. с представено пълномощно, находящо се на лист 499 от делото;

 

         За Окръжна прокуратура гр.Бургас се явява прокурор С.

 

         ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ Главен архитект на Община Царево и „Витатур Инвест” АД гр.София, редовно уведомени, не изпращат представители.

 

         ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът счита, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

         Съдът в предходно съдебно заседание е бил сезиран с искане от процесуалния представител на „Прайм пропърти БГ” АДСИЦ за представяне на допълнителни доказателства във връзка с Протокол от 12.05.2015г. на комисия, назначена от началника на СГКК-Бургас. След като се запозна със съдържанието на искането, съдът счита, че то е неотносимо към спора. С процесуалното искане на „Прайм пропърти БГ” АД се цели проверка на административен акт, който не е обект на съдебен контрол в настоящото съдебно производство.

Предвид изложеното съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ОТХВЪРЛЯ искането на „Прайм пропърти БГ” АД за извършване на допълнителни процесуални действия, направено с молба с вх.№ 10151/03.11.2016г.

 

Адв.С.: Представям и моля да приемете съвместна заповед издадена от МРРБ и МОСВ, с която е назначена работна група да координира и контролира дейностите по определяне на местоположението, вида и характеристиките на пясъчните дюни; програма и начин на заснемане на дюни, граници и т.н. В частност за процесния имот представям два протокола от 31.05.2013г. и от 16.06.2013г., относно изпълнение на задачи, поставени в горецитираната заповед, т.е. по изпълнение на задачи в тази заповед.

Представям обобщените резултати от определяне на дюните, техните граници параметри и т.н., обективирани в Протокол № 21-83/19.09.2014г. и Протокол № 21-82/19.09.2014г., чийто предмет е актуализация на специализирани карти на морските плажове. Това е по отношение на начина и метода за установяване на дюни като природни местообитания. Искаме да установим, че дюни се установяват посредством един единствен член на БАН и най-вероятно от БАН, а не както изисква дефиницията в ЗУЧК  - от група специалисти. С оглед на представените доказателства, моля да ги приемете, които считам относими по отношение картирането и определянето на дюните. Като ние не оспорваме техните граници, както са залегнали в кадастралната карта, както и предадените им самостоятелни идентификатори по кадастралната карта, което е видно от регистъра за КК.

До 2013г. има безспорно становище, че няма дюни. В резултат на всички тези мероприятия, работни групи, замервания, една  година по-късно се установява, че в имота има дюни на площ от около 55кв.м. и 104кв.м., за които са придадени съответните самостоятелни идентификатори по кадастралната карта.

РДНСК действително, видно от заповедта, изразява становище, че дюните са били винаги там, но това излиза като обобщение, които дюни вече към 2015г. са били надлежно установени със специализираната карта и регистъра към нея.

 

Главен експерт А.: Смятам, че с представените в днешно съдебно заседание от процесуалния представител на „Прайм пропърти БГ” АДСИЦ писмени доказателства се опитва процесуалният представител да оспори една процедура, а именно законосъобразността по приемане и одобряване на специализирани карти и регистри и считам, че същото е недопустимо да се върши в днешно съдебно заседание, което има за предмет съвсем различен предмет. Доколкото се запознах с представените доказателства, смятам че в самите протоколи от 2014г. е записано, че в изпълнение на съвместната заповед на МОСВ и МРРБ са участвали различни специалисти и експерти от БАН и именно тези експерти, с оглед техните специални знания са установили наличието на дюни, включително и в процесния имот.

В тази връзка не възразявам да бъдат приети  тези доказателства

 

ПРОКУРОРЪТ: Считам, че представените доказателства не следва да бъдат приети като доказателства по делото, а предвид процедурата по чл.6, ал.4 от ЗУЧК, с тях считам, че се измества предметът на административния спор по делото. Освен това, видно от представените заповеди се касае за влезли в сила административни актове, които имат стабилитет и не могат да бъдат оспорени. Същото се отнася за самата процедура.

 

Главен експерт К.: Представям и моля да приемете окончателно решение на ВАС, постановено по повод наложената ПАМ от МОСВ в множество имоти на к-г „Корал“, в т.ч. и процесния имот. С настоящото решение остава в сила заповедта, като в мотивите подробно са обсъдени както и съображения за относимостта на специализираната кадастрална карта по отношение на дюнните образования, както и по отношение на приложимите процедури по ЗООС и ЗБР досежно процесния имот.

Адв.С.: След като сме представили първоинстанционното решение, следва и това решение да бъде прието, но не споделям изводите в мотивите на решението.

Представям молба с подробно формулирани въпроси за съдебно-техническа експертиза, която моля да допуснете. Считам, че същите са относими.

 

ПРОКУРОРЪТ: По молбата за съдебно-техническа експертиза – считам, че направените доказателствени искания са процесуално допустими. Следва да се уважи искането направено от защитника на „Прайм пропърти БГ” АДСИЦ. Относимостта на заключението на вещото лице към предмета на спора ще се обсъди в крайния съдебен акт.

 

Главен експерт А.: Предоставям на съда.

 

        

По представените писмени доказателства от страните в производството, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените писмени доказателства, описани в съпроводително писмо на лист 505 от делото; Решение № 14279 от 23.12.2016г. на ВАС по административно дело № 7109/2016г; Заповед № РД-02-14-385/18.04.2013г // РД-379/18.04.2013г. на МРРБ и МОСВ; Протокол от 31.05.2013г. в изпълнение на задача № 1 по Заповед № РД-02-14-385; Протокол от 16.06.2013г. в изпълнение на задача № 3 по Заповед № РД-02-14-385; Протокол № 21-82-19.09.2014г. от АГКК; Протокол № 21-83-19.09.2014г. от АГКК.

 

По искането за извършване на геодезична експертиза съдът счита следното:

Част от мотивите на административния акт коментират наличието на защитени природни образования във или в непосредствена близост до имота на жалбоподателя, което обосновало извода на административния орган за нищожност на разрешението за строеж. За пълното изясняване на фактите по делото съдът счита, че следва да допусне поисканата експертиза, поради което съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДОПУСКА извършване на съдебно-геодезична експертиза със задачи формулирани от адв.С. в молбата представена в днешно съдебно заседание.

НАЗНАЧАВА вещо лице инж.Димитрина С.С..

ОПРЕДЕЛЯ възнаграждение за вещо лице, вносим от жалбоподателя „Прайм пропърти БГ” АДСИЦ в размер на 500лв.

ОПРЕДЕЛЯ срок за внасяне на определеното възнаграждение – 10 дни считано от днешно съдебно заседание.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ да бъде уведомено за започване изпълнението на поставената му задача след представяне на доказателство за внесен депозит.

 

Съдът

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 14.03.2017г. от 13.00 часа, която дата и час страните да се считат редовно уведомени.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14.17 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                 СЪДИЯ: