О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

   Номер 589          Година 07.04.2012          град Бургас

 

Административен съд гр.Бургас, десети състав, на седми април две хиляди и четиринадесета година в закрито заседание в следния състав:

 

                                                                      Председател: Даниела Драгнева

 

Секретар

Прокурор

Като разгледа докладваното от съдия Драгнева административно дело номер 624 по описа за 2014 година и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството по делото е образувано по жалба на О.Д.Н. в качеството му на ЕТ „Джели-Орхан Назиф”, със седалище и адрес на управление с.Разбойна, община Руен против заповед за налагане на принудителна административна мярка № ЗМ-100-161/27.02.2014г. издадена от Началника на Митница Бургас.

С разпореждане № 1458/20.03.2014г. подадената жалба е оставена без движение, като е указано на жалбоподателя, че в 7-дневен срок от уведомяването следва да заплати държавна такса в размер на 50 лева по сметка на Административен съд гр.Бургас и да представи като доказателство по делото съответния платежен документ. В разпореждането на съда изрично е отбелязано, че при неизпълнение на указанията в срок, жалбата ще бъде оставена без разглеждане, а производството по делото прекратено.

Съобщението с указанията на съда е получено на 26.03.2014г. и определения срок за отстраняване на нередовностите по жалбата изтича на 02.04.2014г.. В този срок, а и до настоящия момент нередовностите по жалбата не са отстранени, поради което същата на основание чл.158 ал.3 от АПК следва да бъде оставена без разглеждане, а производството по делото прекратено.   

Мотивиран от изложеното, Административен съд гр.Бургас, Х състав

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на О.Д.Н. в качеството му на ЕТ „Джели-Орхан Назиф”, със седалище и адрес на управление с.Разбойна, община Руен против заповед за налагане на принудителна административна мярка № ЗМ-100-161/27.02.2014г. издадена от Началника на Митница Бургас.

ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 624 по описа за 2014г. на Административен съд гр.Бургас.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7- дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

СЪДИЯ: