ПРОТОКОЛ

 

Година 2013, 08.05.                                                                         град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                        ІІІ-ти Административен състав

На осми май                                                  две хиляди и тринадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

              ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧАВДАР ДИМИТРОВ

 

Секретар: С.Х.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Димитров

административно дело номер 624 по описа за 2013 година

На именното повикване в 13.30 часа се явиха:

 

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ – „Лукойл Нефтохим Бургас” АД, редовно уведомени, се явява от юрисконсулт И., надлежно упълномощена, с представено по делото пълномощно в днешно съдебно заседание.

         За ОТВЕТНИКА - Началник на МП „Пристанище Бургас център”, се явява юрисконсулт К., надлежно упълномощена, с представено по делото пълномощно в днешно съдебно заседание.

            Не се явява вещото лице Д.Л..

 

            По хода на делото:

            ЮРИСКОНСУЛТ И.: Да се даде ход на делото.

         ЮРИСКОНСУЛТ К.: Да се даде ход на делото.

 

Предвид становището на страните и липсата на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

            ДОКЛАДВА жалбата на „Лукойл Нефтохим Бургас” АД срещу Решение № 598/30.01.2013 г. на Началник МП „Пристанище център”, потвърдена мълчаливо от началника на Митница Бургас.

         УКАЗВА на административния орган тежестта да установи обстоятелствата фактически и правни, явили се основание за постановяване на спорния административен акт.

 

         ЮРИСКОНСУЛТ И.: Поддържам жалбата, както и доказателствените искания, които сме направили. Моля да задължите административния орган на основание чл. 14, ал. 3 от АПК да представи превод на представените документи, тъй като по делото липсват такива.

         ЮРИСКОНСУЛТ К.: Оспорваме жалбата.

 

         Съдът КОНСТАТИРА, че част от административната преписка действително е представена на английски език без надлежен превод на български език, който се явява официален език на съдебното производство, доколкото посочените документи представляват част от административната преписка, съдът намира за необходимо да задължи административния орган за следващо съдебно заседание да представи непреведените писмени доказателства от административната преписка с надлежен превод на български език.

         Съдът ДОКЛАДВА молба от вещото лице по допуснатата съдебно-химическа експертиза, видно от която вещото лице уведомява съдебния състав и страните по делото, че допуснатата експертиза към настоящия момент не е изготвена, поради което желае да й бъде предоставен допълнителен срок за изготвянето и представяне на същата по настоящото дело.

         Съдът ДОКЛАДВА и доказателствено искане от административния орган - ответник в настоящото производство за допускане на допълнителен въпрос към допуснатата от съдебния състав съдебно-химическа експертиза, а именно: да бъде извършено изпитване на процесния продукт по метода за определяне на съдържанието на ароматни съставки описан в Приложение А от Обяснителните бележки към Глава 27 на КН, като се сочи, че по направено проучване акредитирана лаборатория за извършване на изпитване по Приложение А към Обяснителните бележки на КН е налице в гр. Корошчин, Полша, в Регионалната митническа лаборатория на Република Полша.

        

         ЮРИСКОНСУЛТ И.: Моля да не бъде допускано така направеното доказателствено искане, тъй като молбата не е придружена с документи установяващи акредитацията на лабораторията цитирана в нея, както и акредитацията на използвания неакредитиран метод, тъй като не може да доведе до правилен извод с оглед резултатите, които ще даде поискания анализ. Считаме, че същото не би било съответстващо на цитираните акредитирани методи. Ако бъде уважено доказателственото искане след представяне на надлежни доказателства, моля да бъде допуснат анализ на ароматните съставки по метод ASTM 2007 установяващ точно съдържанието на ароматните въглеводороди предвид установеното противоречие по метод А на Обяснителните бележки към КН. Така ще може да се установи и съответно отклонението при съответно двата метода при определяне на ароматни и неароматни и тъждествено ли е понятието ароматни въглеводороди на ароматни съставки. Моля да ми се даде възможност да формулирам доказателствено искане за този метод по ASTM 2007, който е и единствен за анализ на ароматни въглеводороди.

         Да се даде възможност на вещото лице да изготви експертизата.

 

         Съдът като взе предвид становищата на двете страни и доказателствата намира искането на административния орган за изпитване по метода за определяне на съдържанието на ароматни съставки описан в Приложение А на Обяснителните бележки към Глава 27 на КН за основателно, доколкото същите разпоредби са с императивен характер и се съдържат в нормативен акт касаещ политиката на ЕС по делегирана компетентност, но доколкото към настоящия момент липсват данни за обстоятелството сертифицирана ли е посочената лаборатория в Република Полша за извършване на изпитването по процесния метод, съдът счита, че е подходящо да се произнесе по въпроса за лабораторията, в която да бъде извършен този анализ след представяне на надлежно доказателство за акредитация на лабораторията. В случай, че подобна акредитация липсва с оглед практиката на съда на ЕС в Люксембург допустимо би било извършването на соченото изпитване и в българска лаборатория при стриктно следване указанията за извършване на изпитването.

         Предвид изложеното, съдът намира за необходимо да задължи административния орган не по-късно от датата на следващо съдебно заседание да представи доказателства за акредитация на посочената от него лаборатория в Полша. Наред с това доколкото в настоящото производство са наведени доводи за противоречие за определението на термина „ароматни съставки” дадено в Хармонизираната система и методът определяне за установяване на тези вещества посочен в Обяснителните бележки на Глава 27 от КН допустимо като допълнително изследване се явява извършването на изпитване по посочения от жалбоподателя метод, поради което намира за необходимо да му предостави допълнителна възможност в писмена молба да мотивира и обоснове доказателственото си искане.

         На следващо място: доколкото съдът е допуснал исканата съдебно-химическа експертиза, на вещото лице следва да се предостави възможност за изработването, като пробите за същите бъдат предадени на Д.Л. след установяване на спорните обстоятелства по акредитацията на лабораторията в гр. Полша и уточняване на обстоятелствата около съставките, които следва да бъдат установени чрез изпитване на веществото по посочения от „Лукойл Нефтохим Бургас” АД метод.

         Предвид изложеното, съдът

 

       О П Р Е Д Е Л И:

         ДОПУСКА допълнителен въпрос към вещото лице Д.Л. така, както е поставен в нарочна молба от представителя на административния орган.

         ПРЕДОСТАВЯ възможност, в 10-дневен срок от днешно съдебно заседание процесуалния представител на жалбоподателя да изложи писмено аргументи за поискания метод на изследване на спорното вещество и обстоятелствата, които следва да бъдат установени чрез него.

         ПРЕДОСТАВЯ допълнителна възможност на вещото лице за изработване на допуснатата експертиза и отговор на поставените въпроси.

         Съдът като взе предвид обстоятелството, че делото не е пълно, всестранно и обективно намира, че събирането на доказателствата не следва да бъде приключвано, делото да бъде отложено за друга дата, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

         НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

         ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 12.06.2013 г. – 13,30 часа.

         Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 13,45 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: