Р Е Ш Е Н И Е

 

                          Номер 1325          Година 19.07.2012            Град Бургас

 

В    ИМЕТО    НА    НАРОДА

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - БУРГАС, Х състав, на деветнадесети юни две хиляди и дванадесета година, в публично заседание, в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Даниела Драгнева

 

Секретаря Й.б.

Прокурор Тиха Стоянова

Като разгледа докладваното от съдия Драгнева административно дело номер 624 по описа за 2012 година и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството по делото е образувано по жалба на Сдружение с нестопанска цел в обществена полза „ЖИВА ПРИРОДА”, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от заместник – председателя на управителния съвет П.С.В. против Становище по екологична оценка № БС-18-8/21.12.2011г. на директора на РИОСВ гр.Бургас, с което е съгласуван „ПУП – ПРЗ в част от поземлен имот № 000036 (ПИ № 000084), местност „Мезар алан”, землище на с.Топчийско, община Руен, област Бургас с възложител Община Руен. В жалбата се оспорва издаденото становище, като постановено в нарушение на материалноправните разпоредби Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), както и на чл.25, ал.2, т.5, чл.26, ал.1, т.1, б.”в” и чл.26, ал.2, т.1 от Наредбата за условията и реда на извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО) и чл.36, ал.5 и ал.6 от Наредбата за оценка на съвместимостта. Твърди се, че мотивите на  административния акт в по-голямата си част са фрагментарни, бланкетни и формални и имат предимно информационно-констативен характер. Посочва, че в становището са налице празноти и същото не отчита дали структурата и съдържанието на екологичната оценка (ЕО) за предвидения ПУП-ПЗ в землището на с.Топчийско е съобразен с изискванията на чл.86, ал.3 от ЗООС, както и дали и в каква степен засяга защитените зони BG 0002044 ”Камчийска планина” и BG0000133 ”Камчийска и Еменска планина”. Твърди се, че в становището не се отчита дали конкретния ПУП-ПРЗ за изграждане на 17 еднофамилни жилищни сгради отговаря на Националната стратегия за опазване на околната среда 2007г.-2018г., на предвижданията и целите в „Регионален план за развитие на Югоизточен район за периода 2007г.-2013г.”, ”Актуализиран документ за изпълнение на Регионалния план за развитие на Югоизточен район за периода 2009г.-2013г.”, одобрен с Решение № ЕО-8/2010 г. на МОСВ, на Общинския план за развитие на община Руен 2007г.-2013г., плана за земеразделяне и картата на възстановената собственост на землището на с.Топчийско, на Лесоустройствения и Ловоустройствения проект на Държавното горско стопанство.В жалбата се прави искане да се отмени оспореното становище и да се присъдят направените по делото разноските.

Ответникът – Директорът на РИОСВ гр.Бургас, редовно уведомен, не се представлява в съдебно заседание. В съпроводителното писмо с което е изпратена жалбата до съда изразява становище за нейната основателност и прави искане да бъде оставена без уважение.

Заинтересуваната страна Община Руен, редовна уведомена, чрез процесуалния си представител оспорва жалбата и моли за оставяне в сила на оспорваното становище. 

Окръжна прокуратура гр.Бургас, чрез представляващия я прокурор дава заключение за неоснователност на жалбата.

Съдът след като прецени събраните по делото доказателства, от фактическа страна намира следното:

С решение № 26/24.04.2007г. на кмета на община Руен (л.106 от делото), на основание чл.124, ал.3 от ЗУТ и чл.44, ал.1, т.13 от ЗМСМА във връзка с вербално искане на кмета, придружено със Скица Ф00080/19.03.2007г. с партида към нея (л.103-104 от делото) издадени от Общинска служба „Земеделие и гори” – Руен и Виза за изработване на проект за ПУП от дата 24.04.2007г. на главен архитект при община Руен (л.103-гръб от делото) е разрешено изработването на ПУП-ПР (план за регулация на улици и поземлени имоти без режим на застрояване по чл.110, ал.1 т.2 от ЗУТ) и ПРЗ (план за регулация на улици и поземлени имоти и за режим на застрояване по чл.110, ал.1 т.2 от ЗУТ) в обхват поземлен имот с идентификатор 000036, находящ се в местността „Мезар алан” по КВС на землище на с.Топчийско, община Руен. 

За съгласуване на Виза за проектиране № Ф00080/19.03.2007г. е издадено съгласувателно писмо изх.№ 5046/08.05. 2007г. от „БТК” АД (л.128 от делото) и проект за специализирана план-схема за водоснабдяване и канализация (л.139-14 от делото).

С протокол № 08/14.09.2007г., Общински експертен съвет по устройство на територията при община Руен (л.101 от делото) е приел без забележки представения проект за ПУП за собствения на община Руен недвижим имот, съставляващ поземлен имот с идентификатор 000036, с начин на трайно ползване – пасище, мера, с площ 29 209 дка. по КВС на землището на с.Топчийско, общ.Руен.

Със Заповед № 115/24.03.2009г. на кмета на община Руен (л.100 от делото), на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ и чл.44, ал.1, т.13 от ЗМСМА във връзка с чл.12, ал.2 и чл.59, ал.1 от ЗУТ, вербално искане на кмета и Протокол № 8/14.09.2007г. е одобрен проект за подробен устройствен план (ПУП) в съставки: план за регулация (ПР) и план за регулация и застрояване (ПРЗ) в териториален обхват поземлен имот с идентификатор 000036, находящ се в местността „Мезар алан” по КВС на землище на с.Топчийско, общ.Руен.

С акт V-701/24.03.2009год. на Кмета на община Руен (л.121 от делото) е удостоверено, че проектът е обявен на заинтересуваните лица по чл.131, ал.1 и ал.2, т.1 и т.4 от ЗУТ, със съобщения изх.№ Р-265, Р-266 и Р-267 от 02.02.2009г., като в  срока по чл.128, ал.5 от ЗУТ в деловодството на общината не са регистрирани писмени предложения, искания и възражения по проекта.

С акт V-1033/29.04.2009г. на Кмета на община Руен (л.99 от делото) е удостоверено, че със съобщения изх.№ Р-267, Р-712 и Р-713/25.03.2009г. е обявена Заповед 115/24.03-2009г., като в законоустановения срок за обжалване по чл.215, ал.4 от ЗУТ не са регистрирани писмени възражения по заповедта за одобряване на проекта за ПУП.

С Акт № 1021 от 06.07.2009г. (л.107 от делото), на основание чл.2, ал.1, т.3 от ЗОС поземлен имот с идентификатор 000036 по КВС на землището на с.Топчийско е актуван за публична общинска собственост, вписан с Акт № 199, том VІ, вр.1843, оп.кн. 09.07.2009г. от Служба по вписванията – гр.Айтос към Агенция по вписванията.

Издадено е Удостоверение за поливност № РД-675/27.07.2009г. от „Напоителни системи” ЕАД, клон Бургас (л.118 от делото) в уверение на това, че отредената площ за промяна на предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди и изграждане на обект „Жилищно строителство” в гореописания имот е неполивна на държавни водоизточници. На 05.10.2009г. от Областна дирекция „Земеделие”, гр.Бургас за имота е издаден и Акт №336-И за категоризиране на земеделските земи при промяна на тяхното предназначение (л.117 от делото).

На 31.05.2010г. относно предвижданията по ТУП за площадката на инвестиционното строително намерение за собствения на заявителя недвижим имот за изграждане на 17 бр. жилищни сгради за задоволяване на неотложни жилищни нужди на местното население и по повод комплектуване на преписка за издаване на становище от МОСВ – Регионална инспекция – Бургас от главния архитект на община Руен е издадено Становище № 04/31.05.2010г.(л.93 от делото).

Със съобщение V-1226/31.05.2010г.(л.94 от делото), кметът на община Руен на основание чл.95, ал.1 от ЗООС и чл.4, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за въздействие на околната среда е  информирал за инвестиционното предложение на община Руен за ново строителство на 17бр. жилищни сгради в собствения поземлен имот с идентификатор 000036, находящ се в местността „Мезар алан” по КВС на землище с.Топчийско. Със Служебна бележка (л.95 от делото) е удостоверено, че съобщение V-1226/31.05.2010г. е поставено на видно място (информационните табла) в сградите на община Руен и кметство с.Топчийско.

С Информиране вх.№ 3242/02.06.2010г. по чл.95, ал.1 от ЗООС и чл.4, ал.1 от НУРИОВОС (л.91 от делото) възложителят е уведомил Директора на РИОСВ гр.Бургас за инвестиционно предложение „Проект за подробен устройствен план (ПУП) в съставки: план за регулация (ПР) и план за регулация и застрояване (ПРЗ) в териториален обхват поземлен имот с идентификатор 000036, находящ се в местността „Мезар алан” по КВС на землище на с.Топчийско, общ.Руен. Посочено е, че за инвестиционното предложение е информиран кмета на кметство Топчийско, както и засегнатото население чрез поставени обяви на видно място в сградите на Община Руен и на кметство с.Топчийско. Към информирането е приложена минимално необходимата информация по чл.4, ал.1 и ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (НУРИОВОС) (л.92 от делото).

С писмо изх.№ 3212/08.06.2010г. (л.90 от делото), директорът на РИОСВ гр.Бургас е уведомил община Руен, в качеството и на възложител, че приема представената документация, като информиране на компетентния орган по смисъла на чл.95, ал.1 от ЗООС. Посочено е, че теренът, предвиден за реализация на ПУП – ПР - ПРЗ, попада в защитена зона „Камчийска планина”, с код BG 0002044, опреде ена съгласно чл.6, ал.1, т.3 и т.4 от Закона за биологичното разнообразие и защитена зона „Камчийска и Еменска планина” с код BG 0000133 за съхранение на природните местообитания и дивата флора и фауна, определена по чл.6, ал.1, т.1 и т.2 от ЗБР. Изложени са фактическите и правните основания, които обосновават необходимостта от провеждане на процедура по преценяване на необходимостта от екологична оценка (ЕО) по Наредбата за условията и реда на извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО), както и от процедура по Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС), която се извършва чрез процедурата по ЕО на основание чл.31, ал.4 от ЗБР. С писмото, възложителят е информиран относно информацията и документите, която следва да представи в РИОСВ гр.Бургас и действията, които следва да предприеме с цел провеждането на двете процедури.

В изпълнение на указанията, дадени с цитираното писмо с изх.№ І-2-1866/09.08.2010г. (л.55 от делото)  до Директора на РИОСВ гр.Бургас е подадено уведомление за инвестиционно предложение, съгласно изискванията на чл.10 от Наредбата за ОС (л.59 от делото), като е внесена информация по чл.8, ал.1 и ал.2 от Наредбата за ЕО за преценяване на необходимостта и обхвата за екологична оценка, както и информация по чл.10 от Наредбата за ОС, придружени с документ за платени такси, с информация и документация, включително и на електронен носител, както и проект на ПУП за обекта.

С решение № БС-76-ЕО/24.09.2010г. на Директора на РИОСВ гр.Бургас (л.53-54 от делото) за преценяване необходимостта от извършване на екологична оценка, на основание чл.85, ал.4 и ал. 5 от ЗООС и чл. 14 от Наредбата за ЕО, чл.31, ал.4 от ЗБР, чл.37, ал.5 от Наредбата за ОС, както и с оглед представената документация от възложителя с вх. № 3212/17.08.2010год., съгласно чл.8 от Наредбата на ЕО, е решено да се извърши екологична оценка на план/програма „ПУП- ПРЗ за поземлен имот с идентификатор 000036, местността „Мезар алан”, землище на с.Топчийско, общ.Руен”.

В мотивите на решението е направена характеристика на плана, посочени са причините, обосноваващи извършването на екологичната оценка, поставени са изисквания към нейния обхват на основание чл.14, ал.4 от Наредбата за ЕО,  като са определени мерките и методите, които следва да се приемат и използват при извършването и. Посочено е, имотът предмет на плана не попада в защитена територия по смисъла на ЗЗТ, но попада в защитени зони по смисъла на ЗБР (защитена зона „Камчийска планина”, с код BG 0002044 и защитена зона „Камчийска и Еменска планина” с код BG 0000133), както и че характерът на плана предполага дълготрайно въздействие в ЗЗ, включително и увреждане на компонентите на околната среда – почви, растителност и животински свят, намаляване площта на подходящи места за стациониране при миграция на птиците, отнемане на площи за хранене и нощуване, шумово въздействие, безпокойство на животински видове, предмет на опазване в зоната. На основание чл.14, ал.4 от Наредбата за ЕО са поставени изисквания към обхвата на ЕО, като е посочено, че докладът за ЕО следва да бъде изготвен в съответствие с изискванията на чл.86, ал.3 на ЗООС. С решението са дадени указания за провеждане на консултации с обществеността, заинтересованите страни и трети лица. С писмо с изх.№ 3212/24.09.2010год. (л.52 от делото), решението е изпратено до община Руен.

С писмо на Министерството на здравеопазването изх.№ 47-22-ПСК-1080/17.05.2011г. (л.37 от делото) изпратено до община Руен и Директора на РИОСВ е намалена хигиенно-защитната зона от 300м. на 62,40м. по отношение на обекта, предмет на ИП, при условие, че бъде изградена висока ограда откъм гробищния парк, дублирана със зелен пояс от дървета и храсти, така че типът на оградата да не позволява пряка видимост от жилищните имоти към гробните места.

Изготвени са Доклад за оценка на степента на въздействие за инвестиционно предложение „ПУП-ПРЗ в част от поземлен имот № 000036 (ПИ № 000084), местност „Мезар алан”, землище на с.Топчийско, общ.Руен, обл.Бургас” върху предмета и целите на защитена зона за опазване на дивите птици „Камчийска планина” BG 00002044 и защитена зона за опазване на природните местообитания и дивата фауна и флора „Камчийска и Еменска планина” BG 0000133 (л.144-185 от делото) и Доклад за екологична оценка на ПУП – ПРЗ за изграждане на жилищни сгради в част от поземлен имот № 000036 (новообразуван ПИ № 000084), местност „Мезар алан”, землище на с.Топчийско, общ.Руен с възложител община Руен  (л.243-381 от делото), като е представено и Нетехническо резюме на доклада за ЕО (л.190-242 от делото). Към докладите са представени и декларации по ЗООС и удостоверения на експертите ангажирани в изготвянето, както следва: В.С., М.Б., Р.М., П. К., Р. Г., Т. В., Г. Т., Д. Н., Е. Д..

С вх.№ 3212/07.06.2010год., (л.50 от делото) възложителят община Руен е внесъл до Директора на РИОСВ искане за издаване на Становище по екологична оценка, с приложения към него съгласно опис и документ за платена такса (л.51 от делото). В искането е посочено, че достъпът до проекта на плана/програмата, съпътстващото го документация, включително и резултатите от консултациите с обществеността, може да бъде осъществен в сградата на община Руен.

Видно от писмо изх.№ 3212/21.06.2011г. (л.143 от делото) на Директора на РИОСВ гр.Бургас, във връзка с представен по чл.23, ал.2 и на основание чл.24, ал.5 от Наредбата за ОС е дадена положителна оценка на качеството на Доклада за степента на въздействие върху ЗЗ за конкретния план ПУП – ПРЗ. С писмото са дадени указания на възложителя да проведе консултации по изготвения доклад по ЕО, включително по доклада за оценка на степента на въздействие на основание чл.36, ал.8 от Наредбата за ЕО.

С писмо с изх.№ 3212/13.09.2011год. на директора на РИОСВ гр.Бургас (л.49 от делото), изпратено до възложителя община Руен, е изразено становище за изготвянето на доклада за ЕО, съгласно изискванията на чл.17 от Наредбата за ЕО. Посочено е също, че изработването на доклада за ЕО е извършено едновременно с предварителната оценка на плана. Предоставена е възможност за включване на обществеността и заинтересуваните ведомства, както и публичност на работата по време на изготвянето на ЕО. По отношение на действията, които следва да предприеме възложителя е посочено, че в изпълнение на чл.24 от Наредбата на ЕО са предложени мерки за съгласуване относно наблюдението и контрола при прилагане на плана, като същите следва да се съгласуват от възложителя.

На 05.12.2011г. е проведено заседание на РЕЕС при РИОСВ обективирано в протокол  № 8, по т.2 от дневния ред, на което е проведено обсъждане на Доклад по ЕО  на план „ПУП-ПРЗ за поземлен имот № 000036, местност „Мазар Алан”, землище на с.Топчийско, община Руен” с възложител Община Руен.

Със Становище по екологична оценка № БС-18-8/21.12.2011г. на директора на РИОСВ гр.Бургас (л.37-36 от делото), на основание чл.26, ал.1, т.1 от Наредбата за ЕО и във вр.с чл.31, ал.4 от ЗБР, и чл.36, ал.10 и ал.11 от Наредбата за ОС, е съгласуван  ПУП-ПРЗ в част от поземлен имот № 000036 (ПИ № 000084), местност „Мезар алан”, землище на с.Топчийско, общ.Руен, обл.Бургас” с възложител Община Руен. В мотивите на становището е посочено, че разработването на конкретния ПУП-ПРЗ се прави поради настъпили съществени промени в обществено-икономическите и устройствените условия. Предвидено е изграждането на 17 еднофамилни жилищни сгради за общо около 80 човека и цялата необходима инфраструктура за нормалното функциониране на стандартен жилищен квартал. Посочено е, че въз основа на извършената оценка за степента на въздействие върху защитените зони засегнати от плана се установява, че същият няма да окаже значително отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазването им. Изброени са мерките и условията за предотвратяване, намаляване или възможно най-пълно отстраняване на предполагаемите неблагоприятни последствия от осъществяването на плана, препоръчани с докладите по ЕО и ОС, както и такива за съобразяване при прилагане на плана и при наблюдение и контрол на същия. Видно от протокол за оповестяване (л.47 от делото) издаването на Становище по ЕО № БСІ18-08/21.12.2011г. е публикувано на интернет страницата на РИОСВ на 21.12.2011г. Същото е изпратено и до община Руен със изх.№ 3212/21.12.2011г.(л.48 от делото), с указание по смисъла на чл.27, ал.1 от Наредбата за ЕО да бъде оповестено заедно с плана чрез страницата си в Интернет и/или по друг подходящ начин, включително и по начина за обявяване на плана.

В изпълнение на указанията за оповестяване до Дирекция АПИО на Община Руен е отправено искане с вх.№ Р-1336/28.12.2011г. (л.44 от делото) за публикуване на Становище за ЕО № БС-18-8/21.12.2011г. на Директора на РИОСВ – Бургас на интернет страницата на общината, с което да се информира засегнатото население на с.Топчийско за инвестиционното предложение. Със служебна бележки 2-бр. от 29.12.2011г. е удостоверено, че Становището по ЕО и писмото към него е публикувано на интернет страницата на общината www.obstinaruen.com , както и че е поставено на видно място (информационните табла) в сградите на община Руен и кметство с.Топчийско (л.45-46 от делото). С писмо вх.№ 3212 на 11.01.2012г. РИОСВ-Бургас е уведомена за начина на оповестяване на Становището за ЕО и писмото към него.

Становище за ЕО № БС-18-8/21.12.2011г. на Директора на РИОСВ гр.Бургас е обжалвано пред Административен съд гр.Бургас с жалба вх.№ 70/06.01.2012г., изпратена по пощата на 04.01.2012г., видно от приложения пощенски плик.

Административен съд Бургас намира, че жалбата е процесуално допустима като подадена в срока по чл.149, ал.1 от АПК от надлежна страна, имаща право и интерес от обжалването. Разгледана по същество е неоснователна.

Съобразно разпоредбата на чл.84, ал.1 от Закона за опазване на околната среда, Министърът на околната среда и водите или директорът на съответната РИОСВ е компетентният орган за издаване на становище или решение по екологична оценка на планове и програми съгласно чл.82, ал.4 от с.з. Съгласно чл.4 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми, компетентния орган за ЕО на планове и програми, извън случаите по т.1 където правомощията са възложени на министъра на околната среда и водите (т.1 за планове и програми, одобрявани от централните органи на изпълнителната власт и от Народното събрание) е директорът на съответната РИОСВ.

В случая безспорно инвестиционното предложение попада в териториалния обхват на  РИОСВ гр.Бургас и проекта не подлежи на одобрение от централните органи на изпълнителната власт и народното събрание, с оглед на което следва да се приеме, че Становище № БС-18-8/21.12.2011г. на директора на РИОСВ е издадено от компетентен орган в кръга на неговите законови правомощия.

Становището е издадено в предвидената от закона писмена форма, в съответствие с материалноправните разпоредби, като при неговото постановяване съдът не констатира допуснати процесуални нарушения от категорията на съществените, който да са довели до незаконосъобразност на издаденото становище и да представляват самостоятелно основание за неговата отмяната.

Съгласно разпоредбата на чл.31, ал.4 от ЗБР, за плановете, програмите и инвестиционните предложения, попадащи в обхвата на Закона за опазване на околната среда, оценката за съвместимостта се извършва чрез процедурата по екологична оценка, съответно чрез процедурата по оценка на въздействието върху околната среда по реда на ЗООС и при спазване на специалните разпоредби на този закон и наредбата по чл. 31а. В този смисъл е и нормата на чл.35 от Наредбата за ОС, съгласно която оценката за съвместимостта на планове и програми, подлежащи и на ЕО се извършва, чрез процедурата по ЕО по реда на ЗООС и Наредбата за ЕО, при спазване на специалните разпоредби на ЗБР и особеностите на процедурата по ЕО съгласно раздел II от глава трета от Наредбата за ОС.

Процедурата по извършване на екологична оценка на планове и програми е регламентирана в Глава шеста, Раздел втори на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) „Екологична оценка на планове и програми” и в Наредбата за ЕО. Производството пред компетентния орган започва с подаване на искане по чл.8 от Наредбата за извършване на екологична оценка от възложителя на плана или програмата. Съгласно чл.14 от същата наредба сезираният орган преценява необходимостта от такава оценка и определя степента на значимост на въздействието върху околната среда и човешкото здраве въз основа на: 1.представената от възложителя информация по чл. 8 от Наредбата (л.55 от делото), 2.съобразно критериите  за определяне значимостта на въздействието по  чл.85, ал.4 от ЗООС и 3. становищата по чл.13 от Наредбата за ЕО свързани с изясняване степента на въздействие и риска за човешкото здраве (в конкретния случай по аргумент от чл.13, ал.1, т.2 на нормата в зависимост от териториалния обхват на съответния план/програма – Регионална здравна инспекция (съгл. чл.13, ал.1, т.2 - становище от съответната регионална здравна инспекция (РЗИ) в зависимост от териториалния обхват на съответния план/програма, когато компетентен орган за вземане на решение за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка е директорът на съответната РИОСВ). Административният орган се произнася с решение, с което може да прецени, че такава оценка не следва да се извършва или с акт, с който, както в разглеждания случай, да постанови, че такава оценка следва да се извърши като постави съответни изисквания (чл.14, ал.4 от наредбата). В последната хипотеза процедурата продължава с изготвяне на доклад, провеждане на консултации (чл.16 и следващите от Наредбата) и приключва с издаването на становище по екологична оценка, с което компетентният орган съгласува или не съгласува плана или програмата (чл.26, ал.1, т.1 и т.2 от Наредбата).

С оглед на така очертания ред за провеждане на приложимите към конкретния случай процедури по изготвянето на ЕО и ОС, съдът намира, че същия е спазен и те са надлежно проведени.

С решение № БС-76-ЕО/24.09.2010г. на Директора на РИОСВ гр.Бургас (л.53-54 от делото) за преценяване необходимостта от извършване на екологична оценка, на основание чл.85, ал.4 и ал. 5 от ЗООС и чл. 14 от Наредбата за ЕО, чл.31, ал.4 от ЗБР, чл.37, ал.5 от Наредбата за ОС, както и с оглед представената документация от възложителя с вх. № 3212/17.08.2010год., съгласно чл.8 от Наредбата на ЕО, законосъобразно е решено да се извърши екологична оценка на план/програма „ПУП- ПРЗ за поземлен имот с идентификатор 000036, местността „Мезар алан”, землище на с.Топчийско, общ.Руен”. Предвид обстоятелството, че конкретната план/програма попада в защитените зони „Камчийска планина”, с код BG 0002044 и „Камчийска и Еменска планина” с код BG 0000133, правилно е решено да бъде извършена и оценка за съвместимостта на плана с предмета и целите на опазване на посочените защитени зони, извършена от експерти с компетентност в областта на опазване на местообитанията и видовете включени в приложения № 1 и 2 от ЗБР, отговарящи на изискванията на чл.9 от Наредбата за ОС, описани изчерпателно в т.1-т.7, като оценката следва да бъде представена под формата на доклад.

На основание чл.37, ал.5 от Наредбата за ОС, от административния орган е направена преценка, че планът и програмата има вероятност да окажат значително отрицателно въздействие върху защитените зони, като е изложил обстойни мотиви за отделните предполагаеми вредни влияния, които следва да бъдат анализирани. В съответствие с нормата на чл. 15, ал.1 от Наредбата за ЕО и чл.36, ал.5 и ал.6 от Наредбата за ОС, съгласно която, „при преценка, че планът и програмата има вероятност да окажат значително отрицателно въздействие върху защитена зона, административния орган следва да уведоми с мотивирано писмо възложителя”, с писмо с изх.№ 3212/24.09.2010г. (л.52 от делото) решението на административния орган е предоставено на възложителя, като същият е уведомен за задължението за обявяването му, в 3-дневен срок от получаването, чрез страницата си в интернет и/или по друг подходящ начин.

Изготвен е доклад за Екологична оценка (л.243-381 от делото) на ПУП – ПРЗ за изграждане на жилищни сгради в част от поземлен имот № 000036, местност „Мезар алан”, землище на с.Топчийско, общ. Руен с възложител община Руен  (л.243-381 от делото) от авторски колектив, който отговаря на изискванията на чл.86 ал.3 т.1-10 от ЗООС. Към съдържанието на доклада е приложено и нетехническо резюме съгласно чл.17, ал.3 от Наредбата за ЕО (л.190-242 от делото).  

Изготвен е и Доклад за оценка на степента на въздействие за инвестиционно предложение „ПУП-ПРЗ в част от поземлен имот № 000036 (ПИ № 000084), местност „Мезар алан”, землище на с.Топчийско, общ.Руен, обл.Бургас” върху предмета и целите на защитена зона за опазване на дивите птици „Камчийска планина” BG 00002044 и защитена зона за опазване на природните местообитания и дивата фауна и флора „Камчийска и Еменска планина” BG 0000133 (л.144-185).

Докладите съответстват на изискванията за обхват и съдържание, посочени в разпоредбите на чл.86, ал.3 от ЗООС и чл.23, ал.2 от Наредбата за ОС -  изложено е описание на основните цели на плана и връзката с други планове и програми, направена е оценка на текущото състояние на компонентите и факторите на околната среда, текущо състояние на околната среда и нейното евентуално развитие без прилагането на плана; направени са характеристики на околната среда за територии, които могат да бъдат значително засегнати; обсъдени са съществуващи екологични проблеми, имащи отношение към плана, включително отнасящи се до райони с особено екологично значение; обосновани са целите за опазване на околната среда на национално и международно равнище, имащи отношение към плана и начинът, по който тези цели са взети при изготвянето на плана; посочени са възможните значителни въздействия върху околната среда, по компоненти и фактори – биологично разнообразие, човешко здраве, фауна, флора, почви, води, въздух, климатични фактори, културно-историческото наследство и връзката между тях; изложени са мерките, които са предвидени за предотвратяване, намаляване и възможно най-пълно отстраняване на неблагоприятните последици от осъществяването на плана върху околната среда; изложени са мотиви за избор на разгледаните алтернативи и описание на методите за извършване на екологична оценка, както и описание на необходимите мерки във връзка с наблюдението по време на прилагането на плана.

Най – общо мотивите на изготвените доклади могат да бъдат обобщени по следния начин: реализирането на инвестиционното предложение не налага заемането и промяна на предназначението на допълнителни терени за изграждане на захранваща и облужваща инфраструктура; най-близките съществуващи защитени територии отстоят от разглеждания терен на разстояние по права линия на повече от 2 000 м.; осигурено е захранването с питейна вода и електричество, отвеждане на отпадните води, връзка на имота със съществуващ асфалтов път; не е отчетено противоречие между предвижданията за развитие на община Руен и действителното положение в района на площадката на обследвания план, като не е констатирана и започнала реализация на други инвестиционни предложения; прието, че евентуална реализация на плана няма да засили значително антропогенното натоварване и въздействията от евентуално реализация на плана няма да се различават съществено от съществуващите в района; местоположението на план/програма е избрано удачно, така че дейността да не указва отрицателно въздействие върху околната среда и да не засяга пряко или косвено защитени природни обекти. В доклада е направен анализ на местообитанията на срещащите се различни видове птици, като е посочено, че предвидената за осъществяване на инвестиционното предложение площ е незначителна и не е от жизнено важно значение за разпространението на засегнатите видове, като няма открити приоритетни за опазване местообитания. Реализирането на плана няма да се отрази съществено върху гнездовите популации, миграциите на птиците и тяхното зимуване. Аналогични са констатациите и за животинските видове – земноводни, бозайници, влечуги и риби

Видно от съдържанието на Доклада за оценка на степента на въздействие, послужил на административния орган при постановяване на обжалвания акт, цялостната преценка на експертите изложена в „т.10 Заключение за вида и степента на отрицателното въздействие” относно конкретното изследвано инвестиционно предложение обосновава извод за ниска степен на въздействие. Съгласно заключителната част на Доклада за ЕО, ПУП – ПРЗ за изграждане на жилищни сгради, съответства на изискванията за избор на терен за изграждане на жилищна зона, по време на строителството се очаква незначително неблагоприятно въздействие върху околната среда и по време на експлоатацията на обекта не се очаква значително отрицателно въздействие. По делото не са ангажирани доказателства посредством които да се установи, че така направените констатации в докладите не съответстват на действителността.

Представена е справка за проведени консултации и за изразени при консултациите мнения и предложения. Приложени са писмо изх.№ 47-22-ПСК-1080/17.05.2011г. от Министерство на здравеопазването (л.37 от делото), писмо с изх.№ 85/18.01.2012г. от ТП „ДГС” - Айтос към МЗХ-София, Югоизточно държавно предприятие – Сливен, в уверение на това, че имотът не е горски фонд и няма предвиждания по Лесоустройствен и Ловоустройствен проект за 2010г.(л.38 от делото), Удостоверение за поливност изх.№ РД-675/27.07.2009г. от „Напоителни системи” ЕАД, клон Бургас (л.118 от делото), Съгласувателно писмо изх.№ 5046/08.05.2007г. от „БТК” (л.128 от делото). Подробна таблица-справка за проведените консултации и за изразените при консултациите мнения и становища от специализираните ведомства и представители на засегната общественост е представена в Нетехническото резюме на доклада за ЕО(л.241). Отбелязано е едно негативно становище срещу ПУП – ПРЗ, с мотив че същият не отговаря на Наредба №7/92г. за хигиенните изисквания за здравна защита на селищната среда, във връзка с което е изготвена необходимата процедура с МЗО, обективирана в писмо с изх.№ 47-22-ПСК-1080/17.05.2011г. от Министерство на здравеопазването.

Съгласно чл.26, ал.1, т.1 от Наредбата за ЕО, компетентният орган по чл. 4 издава становище по ЕО, като съгласува плана/програмата, когато: - предвижданията на плана/програмата са в съответствие с нормативната уредба по околна среда и опазване на човешкото здраве; - в резултат на провеждането на консултациите не са постъпили мотивирани възражения по законосъобразност; - заключението от извършената оценка по чл. 31 от ЗБР е, че предметът на опазване в съответната защитена зона няма да бъде значително увреден, както и в случаите по чл. 33 от ЗБР; - е депозирано мотивирано становище на специализираните компетентни органи - МЗ или съответната РЗИ, че не се предполага значително отрицателно въздействие и възникване на риск за човешкото здраве при прилагането на плана/програмата.

Становището е издадено след извършено преценяване необходимостта от извършване на екологична оценка на плана, обективирано в  решение № БС-76-ЕО/24.09.2010г. на Директора на РИОСВ гр.Бургас и след предлагането му на вниманието на експертния екологичен съвет при РИОСВ гр.Бургас (обективирано в протокол № 8 – л.40) по реда на чл.25, ал.2, въз основа на чието решение, административният орган следва да издаде съответното становище.

Становището е мотивирано, съгласно изискванията на чл.84, ал.1 и ал.2 от ЗООС, като съдържа мерките по чл.89, които следва да се предприемат. В раздел I са предвидени мерки за предотвратяване, намаляване или възможно най-пълно отстраняване на предполагаемите неблагоприятни последствия от осъществяването на плана върху околната среда, а в раздел II са предвидени конкретни мерки за наблюдение и контрол при прилагането на плановете. От мотивите на същото се обоснова извод, че предвижданията на плана са в съответствие с нормативната уредба по околна среда и опазване на човешкото здраве, което е една от кумулативно предвидените предпоставки в чл.26, ал.1, т.1 от Наредбата за ЕО за издаването на становище, с което се съгласува ПУП – ПРЗ.

Не могат да бъдат споделени възраженията на жалбоподателя, досежно подробно изложените пропуски в съдържанието на процесното становище. В случая е безспорно, че реализацията на ПУП-ПРЗ попада в защитена зона Камчийска планина” BG 00002044 и защитена зона за опазване на природните местообитания и дивата фауна и флора „Камчийска и Еменска планина” BG 0000133. В тази връзка правилно процедурата по  ЕО  на основание чл.31, ал.4 от ЗБР е съвместена с процедура по оценка съвместимостта на плана с предмета и целите на опазване на защитените зони. Обоснована е целта за издаване на съгласувателното становище – настъпили съществени промени в обществено-икономическите и устройствените условия. Доколкото при постановяване на становището, видно от мотивната му част административният орган е възприел изцяло констатациите направени в изготвените доклади по ЕО и ОС, то съдът намира, че преповтарянето на отделните констатации от същите в съдържанието на становището е излишно. Следва да се отбележи и обстоятелството, че по отношение качеството на докладите към момента на тяхното изготвяне са налице мотивирани становища с изх. № 3212/13.09.2011г. (л.49 от делото) и изх.№ 3212/ 21.06.2011г. (л.143 от делото), видно от които РИОСВ гр.Бургас е взела отношение по тяхната структура, съдържание, форма и т.н., като от административния орган своевременно е възприето, че същите съответстват на Наредбата за ЕО и Наредбата за ОС.

Относно твърденията в жалбата, че предложените ПУП-ПРЗ противоречат на плана за земеразделяне и картата на възстановената  собственост; на лесоустройствения и ловоустройствения проект на ДГС и на други утвърдени проекти и програми; дали ПУП-ПРЗ съответстват на допускането на кмета на община Руен и дали процесните ПУП-ПРЗ са в унисон с предвижданията на цели и постановки в по-висши планове, програми и стратегии в областта на околната среда и националното общностно законодателство, съдът намира същите за неоснователни. Съгласно чл.85, ал.4, т.1-3 от ЗООС сочените от оспорващия критерии са относими при преценяване необходимостта от извършване на ЕО на предложен план/програма и вземане на решение дали да се извърши или не ЕО, а не критерии при извършване на самата ЕО. Преценяването е първият етап от екологичната оценка, който е много различен и като процедура и като краен акт. Процедурата по преценяване на необходимостта от извършване на ЕО завършва с Решение да се извърши ЕО или да не се извърши ЕО за предложен план или програма. Процедурата по ЕО винаги завършва със Становище на компетентния орган по околната среда, съгласно чл.81, ал.4 ЗООС. В случая оспорващият се е позовал на критерии, касаещи предходна процедура, съответно неправилно е смесил двете процедури. За процедурата по ЕО в закона са разписани задължителни части на доклада за ЕО, които, при преглед на представената административна преписка, се установява, че са разписани пълно и подробно, съобразно изискванията на нормативната уредба.

Неоснователни са и твърденията за липсата на съответствие на постановеното становище с Националната стратегия за опазване на околната среда 2007-2018г., на предвижданията и целите в „Регионален план за развитие на Югоизточен район за периода 2077-2013г.”, Общинския план за развитие на община Руен 2007-2013г.”. Съдът, след като се запозна с цитираните документи не констатира сочените несъответствия между целите залегнали в същите и тези обосновани с реализирането на конкретната план/програма на възложителя - община Руен. Регионалният план цели балансирано развитие за намаляване на междуобластните и вътрешни различия в социално-икономическите условия, повишаване на заетостта и доходите, както и насърчаване на трансграничното сътрудничество. Една от общините с положителен естествен прираст (+0,7‰) и показател - коефициент на възрастова зависимост, даващ информация за съотношението на населението на възраст над 65г. към населението в трудоспособна възраст 15–64г. (16.1%) е именно община Руен. От своя страна Общинският план за развитие е разработен в съответствие с предвижданията за Областната стратегия и схема за развитие и устройство на област Бургас и Националната стратегия за регионално развитие, като основната дефинирана и дългосрочна цел е развитие на Община Руен като привлекателно място за живеене, осигуряващо условия за професионална реализация, с развита конкурентноспособна и диверсифицирана местна икономика, запазена природна и жизнена среда. Изведените приоритети в общинския план, акцентират върху комплексното развитие на икономиката, човешките ресурси, техническата и социална инфраструктура, с оглед на което осигуряването на нормални и оптимални жилищни условия на населението на с.Топчийско, посредством реализирането на конкретното инвестиционно намерение съответства изцяло на целите на регионалното развитие.

С оглед на изложеното и предвид обстоятелството, че предвижданията на плана/програмата са в съответствие с нормативната уредба по околна среда и не са постъпили мотивирани възражения по законосъобразност, издавайки процесното становище по екологична оценка № БС-18-8/21.12.2011г. административният орган правилно е съгласувал плана/програма „ПУП – ПРЗ за изграждане на жилищни сгради в част от поземлен имот № 000036 (ново образуван ПИ № 000084), местност „Мезар алан”, землище на с.Топчийско, общ.Руен с възложител община Руен” и жалбата на Сдружение с нестопанска цел в обществена полза „ЖИВА ПРИРОДА”, гр.Пловдив следва да бъде отхвърлена, като неоснователна.

Мотивиран от горното, Административен съд гр.Бургас, десети състав

 

Р Е Ш И:

 

ОТХВЪРЛЯ жалбата на Сдружение с нестопанска цел в обществена полза „ЖИВА ПРИРОДА”, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от заместник – председателя на управителния съвет П.С.В. против Становище по екологична оценка № БС-18-8/21.12.2011г. на директора на РИОСВ гр.Бургас.

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба в 14 -дневен срок, от съобщаването на страните пред Върховен административен съд.

 

 

 

СЪДИЯ: