Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер     924                                  от  11.05.2018 г.                              град Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Административен съд – Бургас, петнадесети състав, на деветнадесети април  две хиляди и осемнадесета година в публично заседание в следния състав:

 

  Председател: Лилия Александрова

 Членове: 1. Станимир Христов

                  2. Диана Ганева

 

при секретаря С. А. и прокурор Андрей Червеняков като разгледа докладваното от съдия Ганева касационно наказателно административен характер дело номер 623 по описа за 2018 година и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) във връзка с чл. 63, ал. 1, изречение второ от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН).

Образувано е по касационна жалба на Н.А.К.в качеството му на ЕТ „К. – Н.Ат. К.“, ЕИК ***; с адрес за призоваване и съобщения гр. Карнобат, ул. „Атанас Манчев“ № 21, против Решение 165/05.02.2018 г., постановено по НАХД № 5744/2017 г. на Районен съд - Бургас, с което е потвърдено Наказателно постановление № 263536-F287312/06.04.2017 г. на Началник сектор „Оперативни дейности“ – Бургас в ЦУ на НАП, с което за нарушение на чл. 41, ал. 1 от Наредба Н-18/13.12.2006 г. на Министерството на финансите за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства, на основание чл. 185, ал. 1 от ЗДДС, на едноличния търговец е наложена имуществена санкция в размер на 500 лева. От касационната инстанция се иска да отмени оспорвания акт като незаконосъобразен и постановен в нарушение на процесуалните правила. Посочените в жалбата оплаквания съдът квалифицира по чл. 348, ал. 1 от НПК във връзка с чл. 63, ал. 1, изречение второ от ЗАНН – неправилно решение поради съществено нарушение на съдопроизводствените правила. В подкрепа на твърденията не са посочени нови доказателства. В съдебно заседание касаторът не се представлява.

Ответникът по касация – ТД на НАП - Бургас, редовно уведомен, не се представлява и не ангажира становище.

Представителят на Окръжна прокуратура –Бургас дава заключение за неоснователност на оспорването.

След като прецени твърденията на страните и събрания по делото доказателствен материал, Бургаският административен съд намира за установено от фактическа и правна страна следното:

Касационната жалба е подадена в преклузивния 14-дневен срок по чл. 211 от АПК от надлежна страна и в съответствие с изискванията за форма и реквизити, поради което се явява процесуално допустима.

Разгледана по същество е неоснователна.

Производството пред Районен съд – Бургас е образувано по жалба на Н.А.К.в качеството му на ЕТ „К. – Н.Ат. К.“ против Наказателно постановление 263536-F287312/06.04.2017 г. на Началник сектор „Оперативни дейности“ – Бургас в ЦУ на НАП, с което за нарушение на чл. 41, ал. 1 от Наредба Н-18, на основание чл. 185, ал. 1 от ЗДДС, на едноличния търговец е наложена имуществена санкция в размер на 500 лева. За да потвърди процесното наказателно постановление, първоинстанционния съд е приел, че при съставяне на АУАН и при издаване на атакуваното НП са спазени изискванията на чл. 42 и чл. 57 ЗАНН – същите са издадени от компетентни органи и съдържат всички изискуеми реквизити - описано е нарушението и обстоятелствата, при които то е извършено, посочена е нарушената законова разпоредба и нормата, въз основа на която е определена санкцията. Изложени са мотиви във връзка с размера на санкцията и прилагането на чл. 28 от ЗАНН.

По същество съдът е приел, че от събраните по делото доказателства безспорно се установява, че при извършена проверка на 13.12.2016 г. в търговски обект – магазин за месо, разположен в гр. Бургас, Общински пазар „Краснодар“, бл. 2, магазин № 7, стопанисвано от търговеца, било констатирано, че в книгата за дневните финансови отчети за 2016 г. за монтираното и въведеното в експлоатация фискално устройство не се съхранява отпечатан и прикрепен съкратен отчет на фискалната памет за месец април 2016 г. Във връзка с направените констатации е съставен Протокол за извършена проверка № 1167826/20.12.2016 г. Не са установени нарушения относно съставянето на АУАН и издаденото във връзка със същия наказателно постановление. Правнозначимите обстоятелства са установени посредством събраните в хода на съдебното следствие гласни и писмени доказателства, които са надлежно обсъдени от първата инстанция.

 

Решението на Районен съд – Бургас е правилно и следва да се остави в сила.

Предмет на касационна проверка съгласно чл. 218 от АПК е решението на районния съд само на посочените в жалбата пороци като за валидността, допустимостта и съответствието на първоинстанционния акт с материалния закон съдът следи служебно. В настоящия случай наведените в касационната жалба доводи са неоснователни.

На първо място следва изрично да се посочи, че касационната жалба има почти идентично съдържание с жалбата, с която е сезиран районният съд.

Настоящата инстанция намира за нeоснователно твърдението на касатора за невъзможност да осъществи правото си на защита.  Не може да се приеме, че са налице три различни нарушения. Нормата на чл. 41, ал. 1 от Наредба Н-18 изрично предвижда, че в 7-дневен срок след изтичане на всеки месец и година лицето по чл. 3 отпечатва съкратен отчет на фискалната памет на всяко устройство в обекта за съответния период. Съгласно ал. 2 от посочената правна норма отчетите по ал. 1 се съхраняват в книгата за дневните финансови отчети на всяко устройство на страницата за датата на последния ден от периода. След като своевременно не е отпечатан съкратен отчет на фискалната памет няма как да е налице нарушение по ал. 2 – на практика няма отчет, който да бъде съхраняван. Последващото отпечатване на отчета, още повече без посочени дата и час, не представляват надлежно изпълнение на задължението по чл. 41, ал. 1 от Наредба Н-18, поради което търговецът правилно е санкциониран.

Правилно жалбоподателят е санкциониран по реда на чл. 185, ал. 1 от ЗДДС, тъй като в конкретния случай административният орган не е установил неотразяване на приходи и ал. 2 от чл. 185 във връзка с чл. 118 от ЗДД С е неприложима.

С оглед изложените съображения, съдът намира, че не са налице твърдяните касационни основания, поради което обжалваното решение като валидно, допустимо и правилно следва да се остави в сила.

Мотивиран от гореизложеното и на основание чл. 221, ал. 2 от АПК във връзка  с чл. 63, ал.1, изречение второ от ЗАНН, Административен съд – Бургас, ХV състав

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 165/05.02.2018 г., постановено по НАХД № 5744/2017 г. на Районен съд - Бургас.

 

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

                                              

                                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

                                                                                           ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

 

 

                                                                                                                  2.