О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

   533                 27.03.2017 година,         гр. Бургас

 

 

         Бургаският административен съд, седемнадесети състав, на двадесет и седми март две хиляди и седемнадесета година, в закрито заседание, в следния състав:

                                                                  Председател: Атанаска Атанасова

 

като разгледа докладваното от съдията Атанасова административно дело № 623 по описа за 2017 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството по делото е образувано по повод постъпила жалба от „НЕД СВЕТ“ ООД с ЕИК 202927969, със седалище и адрес на управление: гр. ***, представлявано от управителя С. Н. З., против разпореждане за предварително изпълнение на Заповед за налагане на принудителни административни мерки № 3335/23.12.2016 г., издадена от директора на ТД на НАП- Бургас.

В искането са развити доводи за незаконосъобразност на разпореждането за принудително изпълнение, поради нарушение на материалния закон. По същество се иска отмяна на разпореждането.

Жалбата е подадена от надлежна страна в законоустановения срок и е процесуално допустима. При разглеждането и́ по същество, съдът намира следното:

На 25.11.2016 г. в 14.20 часа служители на ТД на НАП- Бургас извършили проверка в автосервиз, находящ се в гр. Бургас, ж.к. „Изгрев“ срещу блок 62, стопанисван от жалбоподателя „Нед свет“ ООД. В хода на проверката било установено, че в обекта е монтирано и въведено в експлоатация фискално устройство, но за 24.11.2016 г., когато е регистрирана продажба на стойност 390 лева, не е отпечатан пълен дневен финансов отчет с нулиране и запис във ФП, в нарушение на чл. 39, ал.1 от Наредба № Н-18/2006 г. Срещу търговеца бил съставен акт за установяване на административно нарушение, въз основа на който било издадено наказателно постановление № 3335/23.12.2016 г. На основание чл. 186, ал.1, т.1, б. „в“ от ЗДДС била издадена и Заповед № 3335/23.12.2016 г. на директора на ТД на НАП- Бургас за налагане на принудителна административна мярка запечатване на обекта за срок от един месец. С оспореното разпореждане е допуснато предварително изпълнение на принудителната административна мярка на основание чл. 188 от ЗДДС, вр. чл. 60, ал.1 от АПК.

С допускането на предварително изпълнение се придава изпълнителна сила на един невлязъл в сила индивидуален административен акт. Доколкото представлява изключение от общия принцип за суспензивно действие на жалбата и съдържа в себе си потенциалната възможност да причини вреди на адресата, то се допуска при стриктно спазване на законовите предпоставки, изчерпателно посочени в нормата на чл.60, ал.1 от АПК- ако се налага, за да се осигури животът или здравето на гражданите; да се защитят особено важни държавни или обществени интереси; при опасност, че може да бъде осуетено или сериозно затруднено изпълнението на акта; ако от закъснението на изпълнението може да последва значителна или трудно поправима вреда; по искане на някоя от страните- в защита на особено важен неин интерес. Наличието на тези предпоставки не се презумира. Във всички случаи административният орган следва да посочи обстоятелствата, мотивирали го да разпореди предварително изпълнение на акта. В конкретния случай това задължение не е изпълнено от последния. В оспореното разпореждане са възпроизведени втората, третата и четвъртата хипотеза на чл. 60, ал.1 от АПК, чието приложение е обосновано със значимостта на регулираните обществени отношения. Не са посочени обаче конкретни обстоятелства, от които да се направи извод, че изпълнението на заповедта за налагане на ПАМ може да бъде осуетено или сериозно затруднено, респ. че от закъснението на изпълнението може да последва значителна или трудно поправима вреда за фиска, и в крайна сметка остават неясни съображенията на административния орган да постанови предварително изпълнение на невлезлия в сила акт. Непосочването на конкретни обстоятелства, обосноваващи допускане на предварителното изпълнение, по същество представлява липса на мотиви. То непосредствено засяга правото на защита на адресата на акта, което е изначално затруднено, а и препятства проверката относно наличието на задължителните предпоставки по чл. 60, ал.1 от АПК, поради което съставлява основание за отмяна на разпореждането, съгласно нормата на чл. 146, т.3 от АПК.

Наред с горното следва да се отбележи, че проверката в обекта е извършена на 25.11.2016 г., а заповедта за прилагане на ПАМ е издадена едва на 23.12.2016 г., което само по себе си сочи отсъствие на приетата от органа необходимост от незабавното и́ изпълнение. Ето защо, в съответствие с принципа на съразмерност, регламентиран в нормата на чл. 6 от АПК, съгласно който административният акт и неговото изпълнение не могат да засягат права и законни интереси в по-голяма степен от най-необходимото за целта, за която актът се издава, съдът приема, че жалбата срещу допуснатото предварително изпълнение е основателна и следва да се уважи.

Мотивиран от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТМЕНЯ разпореждането, с което на основание чл. 60, ал. 1 от АПК е допуснато предварително изпълнение на Заповед № 3335/23.12.2016 г. за налагане на принудителни административни мерки по реда на чл. 186-188 от ЗДДС, издадена от директора на ТД на НАП- Бургас.

Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България в 7-дневен срок от съобщението.

 

СЪДИЯ: