ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2016, 29.06.                                                                         град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                        ІІІ-ти Административен състав

На двадесет и девети  юни                        две хиляди и шестнадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

              ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧАВДАР ДИМИТРОВ

 

Секретар: И.Л.

Прокурор: Т.С.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Димитров

административно дело номер 623 по описа за 2016 година

На именното повикване в 15:00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „КОРАЛ РЕЗИДЪНС” ЕООД БОРИС МИЛЕР, редовно и своевременно призован не се явява и не се представлява.

 

ЗА ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „ПРАЙМ ПРОПЪРТИ БГ” АДСИЦ, редовно и своевременно призован се явява адв. П.С.,  надлежно упълномощен, с представено пълномощно по делото.

 

ЗА ОТВЕТНИКЪТ по ОСПОРВАНЕНАЧАЛНИК РДНСК ЮИР БУРГАС,   редовно и своевременно призован, се явяват гл.експерт И. А.  с юридическа правоспособност  и ю.к.А., надлежно упълномощени, с представени пълномощни по делото.

 

ЗА ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА БУРГАС,  редовно и своевременно призована се явява прокурор Т.С.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА – ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА ЦАРЕВО, редовно и своевременно призована не се явява представител

Явява се вещото лице Д.

По хода на делото:

СТРАНИТЕ - Да се даде ход на делото.

 

Предвид обстоятелството, че липсват процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО  

Съдът докладва, че по делото с писмо вх.№5415/25.05.2016 година от РИОСВ град Бургас са постъпили поисканите с негово протоколно определение от предходното съдебно заседание документи, а именно: Решение №09-05/.02.11.2004 г.на директора на РИОСВ – Бургас, ведно с преписката към него, по опис.

 

Съдът докладва, че по делото с писмо вх.№5501/27.05.2016 година от АГКК-град Бургас са постъпили исканите документи, а именно: 1.Цветно копие на Обединена специализирана карта на морските плажове и видовете дюни за морски плаж „Лозенец Кумкашла” в две части ; 2.Копие на специализиран регистър  на обектите по чл.6, ал.4 и 5 ЗУЧК към обединена специализирана карта на морските плажове и видовете дюни за морски плаж „Лозенец Кумкашла”.

 

Съдът докладва, че по делото с писмо вх.№5562/30.05.2016 година от  ОБЩИНА ЦАРЕВО са постъпили исканите документи, а именно: Заверено копие на инвестиционни проекти на дружествата  жалбоподатели, касаещи процесния имот, в частта относно „Вертикална планировка и обслужващи частни улици и алеи” и преписката  за презаверката  на относимото разрешение за строеж, извършено през 2012 година.

 

Съдът ДОКЛАДВА, че по делото е постъпило заключение по допуснатата съдебно- техническа експертиза, като заключението е депозирано  с вх.№ 6491/22.06.2016 г. – т.е., в законоустановения 7-дневен срок по чл.199 от  ГПК.

 

АДВ.С.- Представям  и моля да приемете Заповед №РД-676/04.09.2014 г. на МОСВ по отношение, на което на дружество е наложена ПАМ, изразяваща се в спиране на изпълнението на инвестиционното предложение за самия имот. Представям решение на ВАС №35 от 04.01.2016 г.,съгласно  което  заповедта за налагане на ПАМ е отменена изцяло по отношение  на собствения на дружеството имот. Представям и моля да приемете обяснителна записка за ПУП , отделно от това моля да приемете доклада за оценка въздействието върху околната среда за обекта, ведно с решението №09-05/2004  година на РИОСВ.Да се приобщят към делото.

ю.к.А.-  По представените доказателства  в днешното съдебно заседание се противопоставям да бъдат приети.Считам представената  заповед за неотносима.  Що се касае за решение №35/ 04.01.2016 г. на ВАС моля, да имате предвид, че същото е по делото и е представено  като приложение  от „Корал резидънс”ЕООД,  същото не е влязло в сила и делото е висящо пред ВАС. С оглед на което моля да не се приема, тъй като  е приложено към жалбата на жалбоподателя. Моля да приемете и представям доказателство за връчване на заповедта,  представям известие за доставяне.

АДВ.С. - Предоставям на съда.

ПРОКУРОР С.- Считам, че съдебното  решение следва  да приемете за запознаване. Останалите писмени доказателства не се противопоставям,  като тяхната относимост към предмета  на спора следва да  се прецени от съда в крайния съдебен  акт.

Съдът, с оглед  становищата  на страните по така представените  писмени доказателства счита, че действително решение № 35/04.01.2016 година  е приложено от другия жалбоподател по делото, поради което  не е налице необходимост  от повторно приемане. Що се отнася до представените заповед  за налагане на ПАМ, подробен устройствен план и доклада за ОВОС съдът, намира за необходимо да приеме същите, като при наличие на отношение към  предмета на спора по настоящето  дело  ще ги коментира  комплексно с останалия събран по делото доказателствен  материал. Воден от горното, съдът 

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените  в днешното съдебно заседание   известие за доставяне № ИДPS 8040002IHG A,   видно от което  жалбоподателя „Прайм пропърти” е получил процесната  заповед на 09.03.2016 година  чрез процесуален представител  З.К.Н., с пълномощно №150 от 2015 година.

ПРИЕМА представените  в днешното съдебно заседание от адв.С. доказателства, я именно:   Заповед №РД-676/04.09.2014 г. на МОСВ, обяснителна записка за ПУП и доклада за оценка въздействието върху околната среда за обекта, ведно с решението №09-05/2004  година на РИОСВ

ПРИЕМА постъпилите с писмо вх.№5415/25.05.2016 година от РИОСВ град Бургас по опис.

ПРИЕМА постъпилите с писмо вх.№5501/27.05.2016 година от АГКК-град Бургас

ПРИЕМА постъпилите с писмо вх.№5562/30.05.2016 година от  ОБЩИНА ЦАРЕВО

АДВ.С. - По отношение на специализираната карта – оспорвам,  ще имам друго  доказателства искане за извършване  на отделна експертиза и след изслушване на изготвената.

Съдът ПРИСТЪПВА към снемане самоличността на вещото лице, както следва:

В.Й.Д.- българка, български гражданин,  архитект, неосъждана, без родство и особени отношения със страните.

Предупредена за наказателната отговорност по чл. 291 от НК.

Обещава да даде заключение по съвест и разбиране.

ВЕЩО ЛИЦЕ Д.- Поддържам  изготвеното заключение.Искам да направя едно уточнение: На стр.№3 от заключението в   отговор на въпрос №6,  най- долу освен жалбоподателите  да се прибави и  „Ибедрола инмобилиария С.А.”

АДВ.С. - Нямам въпроси към вещото лице.

ВЪПРОС НА ГЛ.ЕКСПЕРТ И. А.- На последна страница от заключението сте  направили извода,  че процесния имот не попада в защитена зона и  не са открити пясъчни дюни.На база на какво  направихте това заключение,  на място или  справка в Агенцията на кадастър?

ВЕЩО ЛИЦЕ Д. - Ползвала съм доказателствата  по делото, не съм посещавала на място  имота, тъй като  наличието на дюни няма как да се идентифицира на място  само с помощ на уреди  и по тази причина съм направила този извод от  официалния документа на РИОСВ от 2013г., че на площадката няма дюни. Когато  извършвах експертизата не бяха приложени тези специализирани  карти за наличието на дюни  и същите ги открих по друго дело,  пак по жалби на „Прайм пропърти”  и в тези карти открих, че към датата на изготвяне на тези специализирани  карти в имот ПИ 44094.22.35 за този имот е посочено, че са открити пясъчни дюни в размер на 104 кв.м. Сега не мога да отговоря на въпроса дали местоположението на дюните, съобразно картата  засяга по някакъв  начин инфраструктурата като строеж, по повод на който е настоящето дело.Може да се изготви комбинирана  скица, но трябва да бъде изпълнена от лицензиран геодезист.

ВЪПРОС НА ю.к.А. – Попада ли процесният  имот  в населено място.

ВЕЩО ЛИЦЕ Д. -  Не мога да отговоря дали попада  в населено място, но територията е урбанизирана.

ВЪПРОС НА ПРОКУРОР С. - Има ли в имота  извършено строителство и какво представяла?

ВЕЩО ЛИЦЕ Д. -Не мога да кажа дали в момента има и какво строителство е изпълнено в процесния имот, тъй като не съм го посетила на място.

ВЪПРОС НА ПРОКУРОР С. - Какви материали  използвахте за да установите   разстоянията  със защитени зони?

ВЕЩО ЛИЦЕ Д. - Посетих Агенцията по кадастъра , където в дигитален вид се съхранява кадастралната карта за тази територия и специалист от агенцията ми направи това измерване Няма как да се направи с рулетка или  по друг начин. Най-точното измерване е през дигиталната карта.

ПРОКУРОР С. - А оспорвам заключението на вещото лице в тази част, както се установи  отговор на този въпрос не е изготвен от нея.Налице са големи различия с дадени данни на лист №95,  съдържащи се в писмо №9140/25.05.2016 година на РОСВ Бургас, където отстоянието до защитена местност „Ропотамо” е посочено 0.015 км, а за „Караагач” 1,270 км, като в конкретния случай различията  са големи. Моля в тази част заключението да не се приема. Считам, че въпроса по т.6 от задачите поставено  от жалбоподателя, на което вещото лице е дало отговор не касае предмета на делото и не следва да се приема в тази част заключението на вещото лице.

ГЛ.ЕКСПЕРТ И. А. - Ние също оспорваме заключението  в частта относно липсата на пясъчни дюни, още повече,  че вещото лице  заяви, че е направила това заключение  въз основа на представено писмо от РОИСВ от писмо от 2013 година.Вещото лице не  се е запознало със Специализираните  карти и регистри, както и с други  доказателства, които безспорно  установяват наличието на дюни в имота.  Предвид казаното  от вещото лице,че не е посещавала имота и не може да каже дали има реализирано строителство следва да се има предвид, че наличието на такова строителство може да повлияе на наличието на дюни.

АДВ.С. – Възразявам на становищата. На вещото лице  въпросите, както са поставени  по- голямата част налага сравняване на карти  и материали, а не оглед на място. Ирелевантно за спора е обстоятелството дали е налице строителство в имота. По  отношение   отбелязването на дюни смея да твърдя,  както заяви процесуалния  представител  на ответника,  специализираната  карта е одобрена 2014 година и  считам за неоснователно възражението, защото  същата тази администрация с нарочни писма казва, че няма дюни. Видно е наличието  на противоречие, в един момент през 2013 г няма дюни,  и към октомври 2014 год.част от имота 104 кв.м. дюни.С  оглед на което доказателственото ми искане е свързано с изследване на картите   изготвени през отделните периоди преди  одобряване на специализираната карта за дюните, тъй като твърдим, че има драстични разминавания  на данни по тях,  касаещи  трите вида карти- Кадастрална,  ПУП-ПРЗ и Специализирана. Така установените  104 кв.м. представляват една незначителна част от целия имот, с оглед на което считаме, че  в имота  не се намират и не са разположени 104 кв.м. дюни, предвид на което моля да допуснете експертиза, по която  вещо лице геодезист извърши подробни  замервания, оглед на място, справки, както и да сравни отделните данни по картите  и да даде отговор на така поставените  в молбата въпроси, която Ви представям.Считам, че изследването  в пълнота е от съществено  значение за спора. Още повече, че въпросния имот ПИ 44094.22.35 по КК в своята конфигурация е посочен като един цял,  но той  и конфигуриран от два ПИ като  УПИ,  които на самостоятелно основание следва  да имат самостоятелни идентификатори. Защо не са отразени двете УПИ-та,  ние не можем да дадем отговор,  касае се за непълнота   към момента  на заснемането. Моля да допуснете  по така изложените въпроси от наша страна допълнителна експертиза,  изготвена  от вещо лице геодезист.

Съдът с оглед становищата на страните намира, че заключението на  вещото лице следва  да бъде прието, а по отношение  на забележките по отделни негови части  ще коментира същите с окончателния съдебен  акт, поради което и воден от горното

         О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА  заключението по допусната  съдебно-техническа експертиза като на вещото лице арх.В.Д. бъде изплатено възнаграждение в  размер на 500.00/петстотин/ лева,  в рамките на платения от жалбоподателя  депозит.

ГЛ.ЕКСПЕРТ И. А. - По отношение на казаното от процесуалния  представител на жалбоподателя,  а именно, че от един и същи орган била установена  липсата  и наличието на дюни. Това не е така – през 2013 година РИОСВ е направил такава констатация за липса на дюни, а специализираните  карти са одобрени АГКК  и по тяхното заснемане са работили  различни специалисти.

ю.к.А. - По отношение  на направеното искане за назначаване на СТЕ и в частност извършване от  геодезист  напълно се противопоставям, тъй като въпросите  от №1 до №4 са неотносими по настоящето дело,  видно от разрешение за строеж №207 от 25.11.2009 година,  което е обявено за нищожно с оспорената заповед, строежа  е посочено  да бъде  изпълнено  в имот с  идентификатор №4409.22.35 т.е разрешението за строеж  борави с имот по идентификатор по одобрена  КК. Що се касае до двете УПИ-та, това  няма отношение по делото. По делото са представени регистър и карти, видно от които за имот с идентификатор 44094.22.35 е установено наличието на дюни. В тази връзка не виждам необходимостта  от назначаване на СТЕ, с така поставените задачи.Моля да не допускате  такава,  а именно с така поставени задачи към същата.Не смятам,  че  извършването  на такава СТЕ би могла да помогне за разрешаването  на правния спор.

ПРОКУРОР С. – Присъединявам се към становището на ответната  страна, с което се противопоставям за назначаване на СТЕ с поставените въпроси по нея.Поддържам становището,  че не касае  предмета на правния спор.

С оглед становищата  на страните и като взе предвид  обстоятелството,  че предмет на настоящия  спор  е нищожност на административен акт,  т.е. порок, засягащ  толкова  дълбоко съдържанието или реда и начина за постановяването му, който  приравнява същия административен акт на правно нищо и които съдебният състав следва да издирава и изскедва и служебно по настоящото дело, Съдът намира, че е от съществено значение за крайните изводи всеки елемент и обстоятелство,  касаещо  предмета  на нищожността,  поради което  счита поставените въпроси за допустими, а относимостта им към спора за нищожност на административния  акт  ще коментира  в окончателния си съдебен акт, поради което  и воден от горното

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДОПУСКА съдебно-техническа експертиза /СТЕ/, която да отговори на  поставените въпроси като бъде изпълнена от специалист геодезист, която да бъде изготвена от вещо лице С.Ж.И., след внасяне на депозит в размер на 500.00/петстотин/ лева от страна на жалбоподателя, като вещото лице  отговори и на въпроса: След посещение на място  и  замерване местоположението на отразените в специализирана карта съответно и в други  предхождащи  източници  дюни  да отговори    същите попадат ли в обхвата на предмета  на допуснатото с  обявения за нищожен акт строителство. В случай, че отговорът е положителен, да бъде изготвена  комбинирана скица с отразяване на точките на застъпване на дюните и  инфраструктурния обект,  предмет на спора.

ПРЕДОСТАВЯ  7-дневен  срок на жалбоподателят за внасяне на определения депозит, след което  да бъде уведомен инж.С.И. за поставените  задачи.

НАПОМНЯ  на страните, че съществено за предмета на настоящия спор е обстоятелството  налични ли са били дюни  към момента  на постановяване на съответния административен акт, обявен за нищожен и то по смисъла на Закона за устройство на черноморското крайбрежие.

Съдът като взе предвид обстоятелството, че делото не е изяснено от фактическа  страна намира, че събирането  на доказателства не следва да бъде приключвано и делото следва  да бъде отложено за друга  дата, поради което

 О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 28.09.2016 година  от 13:30 часа, за която дата и час страните се считат за редовно уведомени.

Протоколът изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 15:35 часа

 

 

СЕКРЕТАР:                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: