ПРОТОКОЛ

 

Година 2016, 28.09.                                                                          град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                         ІІІ-ти Административен състав

На двадесет и осми септември                  две хиляди и шестнадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

              ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧАВДАР ДИМИТРОВ

 

Секретар: И.Л.

Прокурор: А.Ч.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Димитров

административно дело номер 623 по описа за 2016 година

На именното повикване в 13.30 часа се явиха:

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „КОРАЛ РЕЗИДЪНС” ЕООД БОРИС МИЛЕР, редовно и своевременно призован не се явява и не се представлява.

 

ЗА ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „ПРАЙМ ПРОПЪРТИ БГ” АДСИЦ, редовно и своевременно призован се явява адв. П.С.,  надлежно упълномощен, с представено пълномощно по делото.

 

ЗА ОТВЕТНИКЪТ по ОСПОРВАНЕНАЧАЛНИК РДНСК ЮИР БУРГАС,   редовно и своевременно призован, се явяват гл.експерт И. А.  с юридическа правоспособност  и ю.к.А., надлежно упълномощени, с представени пълномощни по делото.

 

ЗА ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА БУРГАС,  редовно и своевременно призована се явява прокурор А.Ч.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА – ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА ЦАРЕВО, редовно и своевременно призована не се явява представител

Не се явява вещото лице С.Ж.И.

По хода на делото:

СТРАНИТЕ - Да се даде ход на делото.

 

Предвид обстоятелството, че липсват процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО  

Съдът докладва, че по делото е постъпила молба с вх.№ 8986/26.09.2016 година  от назначеното вещо лице  С.И. с искане за определяне на нова дата за изготвяне на експертизата, поради служебни ангажименти.Желае да бъде продължен срока за изготвянето

АДВ.С.- Да се даде възможност на вещото лице да изготви експертизата.Имам доказателствено  искане моля, да задължите СГКК-гр.Бургас   да представи  протокол № 21-225 от 12.05.2015 година,  който протокол  е цитиран в представената  по делото специализирана  карта  с отбелязване, че спец. карта  е приета именно с него.С оглед на което моля да задължите СГКК Бургас да го представи в по- кратки срокове,  за да може вещото лице  да се запознае с него.Протоколът  искам  с оглед установяване  на компетентността  и основанието за приемане на протокола, на лицата изготвили и приели самата карта.

ГЛ.ЕКСПЕРТ А.- Моля да се даде възможност  на вещото лице  да изготви заключението си по допусната СТЕ.Също така не възразяваме да се изиска от СГКК гр.Бургас  протокола от 12.05.2015 година, с който са приети специализираната  карта  и регистри.

ю.к.А.- Присъединявам се към казаното от колегата.

П.Ч. - Да се даде възможност  на вещото лице да изготви заключението. Не възразявам по доказателственото искане да бъде изискан процесния  протокол. Уточнявам,  че специализираните  карти са създадени  на основание ЗУЧК  и дали става въпрос за протокол , заповед или друг акт същите са относими към самата кадастрална карта.Считам, че  с отразеното в картите за  налични дюни  и образувания в процесния  имот от съществено значение е да се изясни въпроса въпросните  дюни и образувания в какъв период се образуват в годините    и дали към 2009 година са били налични, дали със справка от БАН.  Присъединявам се към становището дали  са били налични дюни към момента  на постановяване  на оспореното решение на строеж

АДВ.С.-  Неоснователно се   придава правно действие на специализираната  карта, чрез позоваване на протокол.Искаме да установим дали този писмен документ,  цитиран от по- голямата част на административните  производство като  документ, с който  е приета респ. одобрена  специализираната  карта  дали действително  е годен акт.

СЪДЪТ, като взе предвид становищата  на страните, намира че  събирането на доказателства не следва да бъде приключвано и на вещото лице следва да бъде предоставен допълнителен срок за изготвяне на заключението по поставените  задачи.

Относно  доказателственото искане направено от процесуалния представител на жалбоподателя в дн.с.з. съдът, намира същото за допустимо и относимо към предмета на спора.Цитираният протокол  е посочен като заключителен акт  по приемане  и утвръждаване на специализираните  карти и регистри,  касаещи дюните по черноморското крайбражие и като тъкъв  би следвало да съдържа информация за компетентността   на органа  и законосъобразността  по приемане на картата, поради което се явява от значение за предмета  на спора и следва да бъде  изсикан от СГКК гр. Бургас, поради което и воден от горното

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

Да бъде ИЗИСКАН сужебно в 7-дневен срок от датата на уведомяване    от Началника на СГКК гр.Бургас  протокол  №21-225 от 12.05.2015 година, цитиран в представената по делото специализирана карта.    

Съдът като  взе предвид, че делото не пълно, всестранно и обективно изясно от фактическа  страна намира, че същото следва да бъде отложено  за друга дата, поради което и воден от горното

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото  за 26.10.2016 година от 15:45 часа за която дата и час  страните да се считата за редовно  уводемени.

Да се уведоми  вещото лице за протокола след получаването му, както и за датата и часа на следващото съдебно заседание.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в   13:45  часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: