ПРОТОКОЛ

 

Година 2016, 26.10.                                                                          град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                         ІІІ-ти Административен състав

На двадесет и шести октомври                 две хиляди и шестнадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

              ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧАВДАР ДИМИТРОВ

 

Секретар: И.Л.

Прокурор:Т.С.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Димитров

административно дело номер 623 по описа за 2016 година

На именното повикване в 15:45 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „КОРАЛ РЕЗИДЪНС” ЕООД, със законен представител Б.М., редовно и своевременно призован не се явява и не се представлява.

 

ЗА ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „ПРАЙМ ПРОПЪРТИ БГ” АДСИЦ, редовно и своевременно призован се явява адв. П.С.,  надлежно упълномощен, с представено пълномощно по делото.

 

ЗА ОТВЕТНИКЪТ по ОСПОРВАНЕНАЧАЛНИК РДНСК ЮИР БУРГАС, редовно и своевременно призован, се явяват  ю.к.А. и ю.к.А. надлежно упълномощени, с представени пълномощни по делото.

 

ЗА ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА БУРГАС,  редовно и своевременно призована се явява прокурор Т.С..

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА – ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА ЦАРЕВО, редовно и своевременно призована не се явява представител.

 

ЯВЯВА се вещото лице С.И..

По хода на делото:

СТРАНИТЕ - Да се даде ход на делото.

 

Предвид обстоятелството, че липсват процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО. Докладва, че с вх.№ 9681/19.10.2016 година Началника на СГКК гр.Бургас  е изпратил заверено копие на протокол  №21-225 от 12.05.2015 година, цитиран в представената по делото специализирана карта, като  служебно са били изискани в допълнение проотколи за проверка  и приемане в ИКАР електронен документ на хартиен  носител, постъпил на 26.10.2016 година.

АДВ.С.- Да се даде възможност на вещото лице да изготви заключението. По отношение на представения протокол– аз се запознах с него, очаквах същия да разкрие друго съдържание, тъй като достъп до протокола нямахме, запознали сме се със съдържанието,  като нашата цел с оглед на докозателствените  искания е да получим  документа респ.протокола, който е съставен при  извършване  на преки геодезически замервания- оглед и обход на място от работната група, която е установила пряко на терен къде, какви и на каква площ са разположени  дюни. В тази връзка  определянето  им  по координати, съобразно  установените дюни на място.Моля да задължите Агенцията по геодезия, артография и кадастър, респ. СГКК гр.Бургас да представи по делото  документацията, свързана с изначалните установявания на дюни, които констатации вече в последствие са били предмет на  изработването  на специализираната карта и извършеното впоследствие обединение на специализираната карта с кратата на плажовете. Видно от съдържанието на представения  протокол се установява, че една  комисия, назначена със заповед, е одобрила крайното съвместяване на данните по двете карти. С оглед  на което моля, да задължите  СГКК гр.Бургас, респ. АГКК гр.София да бъдат представени по делото.Целта ни е  да установим работната комисия и механизна на установяване конкретно на посочените дюни в имота и тяхното замерване, от кои лица и в коя работна група.Считам, че тези факти ще бъдат установени от именно тези първоначални данни в работната преписка към момента на установяване на дюните.

ю.к.А.- Моля да предоставите  възможност на вещото лице да изготви  СТЕ. Не възразявам да бъде приет  по делото протокол от 2015 година, предоставени от СГКК. Моля да имате  предвид и видно от  протокола от  предходното открито съдебно заседание   службата е била задължена да представи именно протокола, с който  е приета картата. Считам, че същото е точно изпълнено. По отношение на новото искане в днешното съдебно заседание моля, да не допускате  същото като неотносимо,  защото както заяви и страната,  целта е да се вида от кои  лица са изготвени документите. Считам, че това към настоящия съдебен спор е неотносимо и не считам,  че следва да го допускането.

ю.к.А.- Не възразявам да се приемат писмените доказтелства. По отношение на доказателственото  искане считам,  че е неотносим метода и начина на извършване  на проверка  при констатиране на дюните.

Прокурор С.- Да се даде възможност на вещото лице да изготви експертизата. Моля да приемете писмените доказателства,  представени от СГКК град Бургас, като относими към предмета на спора. По направеното в дн.с.з. допълнително искане от процесуалния представател на жалбоподателя за събиране на доказателства, предоставям на съда.

АДВ.С.-Моля да уважите искането, няма да забавим процеса, с оглед изчакването и на вещото лице. Считам, че нашите доказателствени искания не са такива, които да се считат за отлагане  и протакване на делото.Представеният протокол следва да върви със специализирана  крата, до представянето  по делото е видно, че не беше така.Неговата доказателствена  сила следва да бъде ценена в окончателния съдебен акт.Може ли той да доведе  до приемане на специализирана карта и завършена ли е процедурата. Доколкото обаче специализираната карта  установява наличие на дюни доказателственото ми искане е свързано с прякото   установяване  на  дюните в имота, така както е била извършена,   съобразно  ЗУЧК и подзаконовите нормативни  актове  по прилагането му и в рамките на процедурата.Считам същия за изцяло относим,  с оглед на което моля да задължите да представят същия в рамките на делото и по делото.

Съдът като взе предвид становищата на страните намира,  че писмените  доказателства, представени на 19.10.2016 г. и на 26.10.2016 г. от СГКК гр.Бургас,  съответно и предварително изисканите такива от съдебния състав са  допустими и относими,  поради което следва да бъдат приети.

Що се отнася до допълнително формулираното доказателствено  искане  от жалбоподателя в  днешното съдебно заседание  съдът намира,  че същото  фактически  касае искане за установяване съдържанието на  придружаващи  графичната и цифрова част на картата документи и способите на изработване на това съдържание. В документите,  съгласно представения на 19.10.2016 година  протокол от СГКК гр.Бургас е отразено, че за одорбения на представената карта за Морски  плаж „Лозенец Кумкашла”/Корал/ е приложена обяснителна записка,  специализирана карта в графичен вид  мащаб 1:1000,  специализиран  регистър на обектите  по чл.6, ал.4 и 5 от ЗУЧК и диск с цифрови данни.В заключителната част на протокола е отразено, че всички материали са заведени  на инж.Светла Захариева  на длъжност Началник на СГКК гр.Бургас и остават на съхранение и ползване в същата администрация. В тази връзка и с оглед установяване на обективната истина по делото съдът намира за необходимо  да бъде изискана обяснителната записка цитирана в коментирания протокол,  поради което  и воден от горното съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ИЗИСКВА  от СГКК град Бургас обяснителна записка за морски плаж „Лозенец Кумкашла” /Корал/ с.Лозенец, общ.Царево, в 7 –дневен срок от получаване на съобщението.

СТРАНИТЕ- Нямаме  други  доказателствени  искания.

Съдът като взе предвид обстоятелството, че делото не е пълно, всестранно и обективно изяснено  от фактическа страна 

 

 О П Р Е Д Е Л И:

 

НЕ ПРИКЛЮЧВА  събирането на доказателства.

ОТЛАГА делото  и го НАСРОЧВА за 14.12.2016 година от 13:00 часа, за която дата и час страните се считат за редовно уведомени.

Протоколът изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 16:13 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: