ПРОТОКОЛ

 

Година 2016, 11.05.                                                                         град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                        ІІІ-ти Административен състав

На  единадесети май                                  две хиляди и шестнадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

              ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧАВДАР ДИМИТРОВ

 

Секретар: И.Л.

Прокурор: А.Ч.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Димитров

Административно дело номер 623 по описа за 2016 година

На именното повикване в 16.00 часа се явиха:

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „КОРАЛ РЕЗИДЪНС” ЕООД БОРИС МИЛЕР, редовно и своевременно призован не се явява и не се представлява.

 

ЗА ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „ПРАЙМ ПРОПЪРТИ БГ” АДСИЦ, редовно и своевременно призован се явява Адв.П.С.,  надлежно упълномощен, с представено пълномощно в днешното съдебно заседание.

 

ЗА ОТВЕТНИКЪТ по ОСПОРВАНЕНАЧАЛНИК РДНСК ЮИР БУРГАС,   редовно и своевременно призован, се явяват Ст.ю.к.А. и  ст.ю.к. и ю.к.А., надлежно упълномощени, с представени пълномощни в днешното съдебно заседание.

 

ЗА ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА БУРГАС,  редовно и своевременно призована се явява прокурор А.Ч..

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА – ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА ЦАРЕВО, редовно и своевременно призована не се явява представител

П.Ч. - Моля на основание  чл.16 от АПК да конституирате прокуратурата на РБ,  като заинтересована  страна в настоящето производство.

Съдът,като взе предвид, че са налице предпоставките на чл.16 от АПК, с оглед на това,  че началото на съдебното  производство е инициирано  по протест на прокуратурата на Република България.

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

КОНСТИТУИРА прокуратурата на Република България като заинтересована страна в настоящото производство.

 

По хода на делото:

СТРАНИТЕ - Да се даде ход на делото.

 

Предвид обстоятелството, че липсват процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО  И ГО ДОКЛАДВА

Докладва  постъпили жалби от „Корал Резидънс” ЕООД, ЕИК201594953 и „Прайм пропърти БГ” АДСИЦ, ЕИК 131148642 против Заповед №ДК-10-ЮИР 9/19.02.2016 г. на Началника на РДНСК ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН, с която се прогласява  нищожността на  издадено от главния архитект на Община Царево Разрешение за строеж №207/25.11.2009 година  за „ВЕРТИКАЛНА ПЛАНИРОВКА  И ОБСЛУЖВАЩИ ЧАСТНИ УЛИЦИ И АЛЕИ”, находящ се в поземлен имот с идентификатор 44094.22.35, по кадастралната карта на с.Лозенец, Община Царево, ведно с одобрените инвестиционни проекти и извършената презаверка на цитираното разрешение за строеж.

Указва на  жалбоподателят,   че е негова тежестта да установи  всички факти и обстоятелства,  от които черпи изгодни за него последици, а на административния  орган указва тежестта  да установи наличие на материално-правните  и процесуално-правните предпоставки за провеждане на административното производство  и  издадения въз основан на него административен акт.

Съдът докладва,  че административната  преписка е представена в цялост от административния  орган.

Адв.С.- Поддържам жалбата си с така посочените съображения в нея. Моля да бъдат приети представените  с жалбата на „Прайм пропърти” БГ АДСИЦ доказателства, също така да приемате  и представените  доказателства с жалбата  на „Корал резидънс” ЕООД. Нямам възражения да бъде приета  представената административна преписка.Имаме  доказателствени  искания за изготвяне на съдебно-техническа експертиза, с формулирани въпроси в нарочната молба, която Ви представям. Считам, че въпросите са относими към настоящия спор и моля да ги допуснете.

ю.к.А. – Оспорваме жалбата като неоснователна и недоказана. Моля да приемете представената административна  преписка. Относно направеното в днешното съдебно заседание  искане за допускане на СТЕ се противопоставям,  с оглед на това, че  така поставените  задачи в нарочната молба, считам за неотносими. Това е така, тъй като в процесната заповед  няма твърдения, че  е налице нарушение на ПУП, нито се твърди че има изменение  в  инвестиционния проект,  с оглед на което считаме въпроси №№3, 4, 5 и 6 за неотносими към  настоящия правен спор. Довод  на органа  е  наличие на дюни в имота, с оглед на което  правя доказателствено искане да бъде изискано от АГКК и да бъдат представени  по делото актуални специализирани  карти за процесната територия- имот с идентификатор 44094.22.35 и  регистрите към тях. Въпрос №1 предоставям на съда, като въпрос №2 също  считам за неотносим – няма твърдение, че имота попада в защитена територия. Моля да не допускате така поставените  задачи.

ю.к.А.- Оспорвам подадената жалба. Присъединявам се към становището на колегата по доказателствата. Моля да не се приема  решението на ВАС, приложено към жалбата, подадена от „Корал резидънс” ЕООД,  тъй като същото към настоящия  момент е обжалвано и решението не е влязло в сила и предстои  разглеждане пред петчленен  състав на Върховния административен съд.

П.Ч.- Жалбите са процесуално  допустими и следва да бъдат разгледани. Моля да приобщите документите към  преписката.Да са изискат в заверен препис  пълния комплект от административната преписка  на Община Царево, във връзка с издадените  строителни разрешения, презаверката и одобрените проекти. Моля да изискате от РОИСВ – Бургас препис от  преписката по издаване  на решение   №09-05/ 2004 година, цялата преписка. Във връзка с искането за експертиза, не се противопоставям макар, че част от въпросите  са от компетенциите  на съда в крайния акт. На въпрос №2 и №3  експертизата  би могла  да отговори. Моля  да се допусне и още един въпрос към експертизата, а именно: Защитените зони „Караагач” и „Рапотамо” на какво разстояние се намират от процесния  имот.

Адв.С. - На този въпрос  по други  дела вещите  лица изрично посочват и разстоянията към днешна дата и показват, че няма застъпване на  зоните. Не се противопоставям на въпроса на прокуратурата Относно възраженията на процесуалните представители на ответника – нищожността  на строителните книжа касае, както одобрените проекти, така и издаденото  разрешение за строеж т.е процедурата,  в чийто обем са включени всички тези документи, които са послужи към 2009 година за издаването. Моля в рамките на настоящето  производство  вещото лице да отговори на поставените  въпроси, така както са зададени, като считам същите за относими. Противопоставям се за  изискване на доказателства от службата по кадастър, тъй като в рамките на административната  преписка има изрично становище на РИОСВ Бургас което на практика  с изх.4578 от 25.06.13 година,  където изрично РИОСВ Бургас казва, че имота не  е засегнат от защитени зони, няма наличие на дюни,  с оглед на което считам че актуализирана кадастрална карта към 2014 година не мисля,  че има значение към 2009 година. С оглед на което моля  да оставите без уважение искането на процесуалните  представители  на ответника за снабдяване със  специализирана  кадастрална карта, изготвена по техни твърдения към 2014 година.

Съдът като взе предвид становищата на  страните относно  доказателствените искания и представените  доказателства намира, че  представената административна  преписка следва да бъде приета в цялост, така както е депозирана от ответния орган.

По доказателственото искане на единия от жалбоподателите,  а именно „Прайм пропърти БГ” АДСИЦ за назначаване на съдебно-техническа експертиза  съдът счита, че с оглед обстоятелството, че предмет на настоящето  производство  е преценка нищожността на индивидуален административен  акт, съобразени следва да бъдат служебно не само аргументите и основанията,  посочени от органа в оспорения административен акт, но и проведеното производство в цялост по издаване на  прогласения такъв за нищожен и в тази връзка  поисканата СТЕ, с така поставените въпроси като  относима към производството по издаване на прогласения за нищожен административен акт, следва да бъде уважена като към поставените въпроси следва да бъде добавен и въпроса,  формулиран в днешното съдебно заседание, от представителя на прокуратура на РБ, предвид това, че същият отново касае въпроса за пълна проверка на обстоятелствата около прогласената нищожност. Що се отнася до искането на ответния административен  орган, съда намира същото за основателно предвид обстоятелството, че действително към настоящия  момент е изготвена подобна специализирана карта, която макар да е одобрена към 2014 година, изработката й е подготвяна назад в годините и с оглед проверка верността на представения  от жалбоподателя „Корал резидънс” ЕООД,  писмен документ  на стр.14 по делото  е необходимо,  посочената информация да бъде събрана. Що се отнася до искането да бъде представена документация от РИОСВ Бургас, касаеща коментирано в оспорения административен акт проведено производство по ОВОС и по-скоро  направени коментари за обстоятелството, че срока на така даденото становище е изтекъл, намира същото за основателно .

Съдът намира за необходимо да бъдат изискани за пълнота  на доказателствената съвкупност в административното производство поисканите от заинтересованата страна – Община Царево  инвестиционни проекти на дружествата жалбоподатели, касаещи процесния имот, в частта относно „ВЕРТИКАЛНА ПЛАНИРОВКА  И ОБСЛУЖВАЩИ ЧАСТНИ УЛИЦИ И АЛЕИ” и преписката за презаверката на относимото разрешение за строеж, извършено през 2012 година. Воден от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представената административна  преписка в цялост, така както е депозирана от ответния орган.

ДОПУСКА  съдебно-техническа експертиза /СТЕ/ с всички посочени от Адв.С. въпроси, ведно с допълнителния въпрос уточнен по-горе,  поставен от прокуратура на РБ. Експертизата да бъде  изготвена от АРХ.В.Др., след внасяне  на  депозит в размер на 500.00/петстотин/ лева, платими от жалбоподателя „Прайм пропърти БГ” АДСИЦ, в 7- дневен  срок от днес.

ИЗИСКВА от РИОСВ БУРГАС  в 7-дневен срок от уведомяването, препис от  преписката по издаване  на решение  по ОВОС  №09-05/ 2004 година,  в цялост.

ИЗИСКВА от ОБЩИНА ЦАРЕВО  в 7-дневен срок от уведомяването им инвестиционни проекти на дружествата жалбоподатели, касаещи процесния имот, в частта относно „ВЕРТИКАЛНА ПЛАНИРОВКА  И ОБСЛУЖВАЩИ ЧАСТНИ УЛИЦИ И АЛЕИ” и преписката за презаверката на относимото разрешение за строеж, извършено през 2012 година.

ИЗИСКВА от АГКК -БУРГАС в 7-дневен срок от уведомяването актуална  специализирана карта  за дюните в черноморското крайбрежие, касаеща спорния имот с идентификатор 44094.22.35, ведно с  всички записвания,  уточнения и помощни материали, представляващи неразделна част  от нея, включително и регистър към картата, в частта касаеща посочения имот.

Съдът като взе предвид, че делото към настоящия момент не е пълно, всестранно и обективно изяснено от фактическа страна, счита че същото не следва  да бъде приключвано  и следва да бъде отложено за друга  дата, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА  делото и го НАСРОЧВА за 29.06.2016 година от 15:00 часа,  за която дата и час страните са  редовно  уведомени.Да бъде уведомено вещото лице за назначената експертиза, след  внасянето на определения депозит.

Протоколът изготвен в съдебно заседание

Заседанието приключи в 16:40 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: