ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2017, 11.01.                                                                         град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                            ІІІ-ти Административен състав

На единадесети януари                                 две хиляди и седемнадесета  година

в публично заседание в следния състав:

 

                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧАВДАР ДИМИТРОВ

 

Секретар: И.Л.

Прокурор: Т.С.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Димитров

административно дело номер 623 по описа за 2016 година

На именното повикване в 13:30 часа се явиха:

ЗА ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „ПРАЙМ ПРОПЪРТИ БГ” АДСИЦ, редовно уведомен се явява адв. П.С.,  надлежно упълномощен, с представено пълномощно по делото.

ЗА ОТВЕТНИКЪТ по ОСПОРВАНЕНАЧАЛНИК РДНСК ЮИР БУРГАС, редовно уведомен, се явява ю.к.А., с представено пълномощно по делото.

ЗА ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА БУРГАС,  редовно уведомена  се явява прокурор Т.С..

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА – ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА ЦАРЕВО, редовно уведомена, не се явява представител.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА-ВИТАТУР ИНВЕСТ АД – редовно и своевременно призована не изпраща представител.

Не се явява вещото лице Д.Д.
         
По хода на делото:

СТРАНИТЕ- Да се даде ход на делото.

          Предвид обстоятелството, че липсват  процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

Съдът  докладва, че по делото с писмо входящ № 11996/29.12.2016 година от Министерство на околната среда и водите гад София е постъпила поисканата  с негово разпореждане информация, относно  приемането на специализираната карта за морски плаж „Лозенец Кумкашла“(Корал), с.Лозенец, общ.Царево, обл.Бургас.Към писмото са приложени, както следва:1.Писмо изх.№ 12-00-662/24.04.2013 година на МОСВ до АГКК; 2.Заповед №РД-02-14-385/18.04.2013 г., и РД-379/18.04.2013 г.,съответно на МРРБ и МОСВ;3.Доклад с вх.№33-00-233/31.10.2013 на МОСВ от експерти на БАН;4.Писмо с вх.№12-00-1251/02.09.2014 г. на МОСВ и АГКК; 5.Писмо с изх.№ 12-00-1035 и 12-00-1251/10.09.2014 година на МОСВ и АГКК; 6.Заповед №18-3432/05.05.2015 година на СГКК-град Бургас; 7.Протокол №21-225/12.05.2015 г. на СГКК-град Бургас.

Съдът докладва, че по делото с входящ № 99/06.01.2017 година  по делото е постъпила молба от вещото лице Д.Д., с която моли да се отложи делото.Сочи, че поради заболяване  желае делото да бъде отложено за друга дата, тъй като е бил възпрепятстван да изготви назначената експертиза.Представя медицинско направление от д-р Детелина Николова от гр.София до Административен  съд гр.Бургас с диагноза за исхемична болест на сърцето, претърпян пристъп,  съпроводен с остра инфекция на горните дихателни пътища и в уверение на това, че  пациента има сериозен   здравословен проблем  за времете  от 26.12.2016 г. до 30.12.2016 г. налагащо домашно лечение  за същия период.

ю.к.А.- Да се предостави  възможност на вещото лице Д. да изготви експертизата. Да се приемат доказателствата от Министерството.

АДВ.С.- Да се предостави възможност  на вещото лицеда изготви заключението. Да се приемат доказателствата от Министерството.

ПРОКУРОР С.- Да се предостави възможност  на вещото лицеда изготви заключението. Да се приемат доказателствата от Министерството.

Съдът като взе предвид становището  на страните намира, че следва да  бъде предоставена последна възможност на вещото лице  Д.Д. да изготви заключението по допуснатата експертиза  не по-късно от датата на следващото съдебно заседание като предупреждава същото, че  при липса на изготвено заключение   това обстоятелство би се явило единствена причина  за поредно отлагане на делото, което е основание  за съдебния  състав да наложи глоба на вещото лице.

Отделно от горното  съдът намира,  че по делото след назначаване  на експертизата са събрани множество писмени доказателства, които допълнително изясняват  спорния по същата предмет и предупреждава  страните, че  при  липсата на заключение по допуснатата експертиза  съдът ще приключи   делото  при условията на  отмяна на същата  и ще кредитира останалия  ангажирани от страните и събран служебно доказателствен  материал.

 

АДВ.С.- В изпълнение на заповед №РД-02-14-385/18.04.2013 г., и РД-379/18.04.2013 г., съответно на МРРБ и МОСВ представям и моля да приемете протокол от определяне на място на  местоположението и вида на дюните, разположени извън обхвата на морските плажове в землището  на с.Лозенец от 16.03.20013 година,  видно  от който  това е работната група, която пряко е обхождала терена.Установява се,  че работната група е едно единствено  лице.Протокол от 31.05.2013 година със сходно съдържание, от който  е видно, че в работната група не са участавали група спецалисти,  а едно единствено лице от БАН, най- вероятно със специалност биолог.От тях става повече от ясно, че при определяне на дюните  са участвали само биолози, а не геоморфолози и т.н. Представям протокол №21-83/19.09.2014 година,в който са цитирани  представените заповеди на МОСВ и МРРБ протоколи, които бяха представени  и с чието съдържание се установява след обсъждане на всички доказателства, че назначената работна ккомисия  е приела резултатите от така извършените   теренни обследвания на място на позелените имоти на плаж“Кумкашла“ с.Лозенец, с оглед на което са приели  изготвени  специализираните карти и регистъра към тях за плажовете на територията  на Община Царево.

ю.к.А.- Уважаеми господин съдия,  не възразявам да бъде приет представения протокол от 2014 година  по отношение на представените два броя констативни  протоколи  считам за ненотносими към предмета на делото, не разбирам в каква връзка се представят,  след като е налице окончателен акт,  с който са приети картите и регистрите. Неведените доводи  и оспорването на компетентността  на лицето, участвало в групата считам, че не могат да бъдат предмет на оспорване в това производствто  и моля да не приемате като доказателства, представените в днешното съдебно заседание  и считам за абсолютно неотносими.

ПРОКУРОР С.- Считам, че представените в днешното съдебно заседание  писмени доказателства, представени от процесуалния  представител на жалбоподателя следва на да се приемат като тикава  по делото,а тяхната относимост  към предмета на спора съдът следва да  бъде прецена в крайния съдебен акт.

Съдът  по представените от МОСВ писмени доказатества намира, че същите е изискал служебно и намира, че същите са относими към спора,  породи което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА и прилага по делото писмо входящ № 11996/29.12.2016 година от Министерство на околната среда и водите град София, ведно с приложените към  писмото документи, както следва:1.Писмо изх.№ 12-00-662/24.04.2013 година на МОСВ до АГКК; 2.Заповед №РД-02-14-385/18.04.2013 г., и РД-379/18.04.2013 г.,съответно на МРРБ и МОСВ;3.Доклад с вх.№33-00-233/31.10.2013 на МОСВ от експерти на БАН;4.Писмо с вх.№12-00-1251/02.09.2014 г. на МОСВ и АГКК; 5.Писмо с изх.№ 12-00-1035 и 12-00-1251/10.09.2014 година на МОСВ и АГКК; 6.Заповед №18-3432/05.05.2015 година на СГКК-град Бургас; 7.Протокол №21-225/12.05.2015 г. на СГКК-град Бургас.

Що се отнася до представените в днешното  съдебно заседание три броя протоколи  от страна  на жалбоподателя съдът констатира,  че същите са част от преписката по изготвяне на  доклада за предоставена консултация за изясняване на границите и типа на пясъчните дюни по избрани плажове  на българското  крайбрежие, приет в днешното съдебно заседание, както и  от преписката  по приемане на  специализираната карта на дюните, поради което  намира за необходимо да приеме същите,  като с крайния си съдебен акт съдебният състав ще коментира същите в съвкупност с останалите  събрани по делото доказателства, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА и прилага по делото представените от процесуалния представител на жалбаподателя писмени доказателства, както следва: протокол от определяне на място на  местоположението и вида на дюните, разположени извън обхвата на морските плажове в землището  на с.Лозенец от 16.03.20013 година, протокол от 31.05.2013 година и протокол №21-83/19.09.2014 година.

Съдът като счете, че делото не е пълно, всестранно  и обективно изяснено намира, че делото не следва да бъде приключвано.Делото да бъде отложено за друга дата, за която вещото лице  да бъде предупредено  за небходимостта от изготвяне на заключението и възможността за санкционирането му при наличие на бездействие от негова страна.

Воден от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА  делото и  го НАСРОЧВА за 08.02.2017 година от 14.00 за която дата и час страните са редовно уведомеи.

Да  бъде уведомено вещото лице Д.Д. като го предупреждава за небходимостта  от изготвяне и представяне на заключението най-късно в седмичен срок преди датата на следващото съдебно заседание, а при бездействие от негова страна го предупреждава, че ще бъде санкциониран.

Протоколът изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  14:02 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: