ПРОТОКОЛ

 

Година 2017, 08.03.                                                                               град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                              ІІІ-ти Административен състав

На осми март                                                 две хиляди и седемнадесета  година

в публично заседание в следния състав:

 

                ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧАВДАР ДИМИТРОВ

 

Секретар: И.Л.

Прокурор: А.Ч.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Димитров

административно дело номер 623 по описа за 2016година

На именното повикване в 13.00 часа се явиха:

 

ЗА ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „ПРАЙМ ПРОПЪРТИ БГ” АДСИЦ, редовно уведомен се явява адв. П.С.,  надлежно упълномощен, с представено пълномощно по делото.

ЗА ОТВЕТНИКА по ОСПОРВАНЕНАЧАЛНИК РДНСК ЮИР БУРГАС, редовно уведомен се явява ю.к.А., с представено пълномощно по делото.

ЗА ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА БУРГАС,  редовно уведомена  се явява прокурор А.Ч..

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА – ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА ЦАРЕВО, редовно уведомена, не се явява представител.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА- „ВИТАТУР ИНВЕСТ“ АД – редовно и своевременно призована не изпраща представител.

Явява вещото лице Д.Д..
         
По хода на делото:

СТРАНИТЕ- Да се даде ход на делото.

          Предвид обстоятелството, че липсват  процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

Съдът  ДОКЛАДВА, че по делото са представени заключения  по възложената съдебно-техническа експертиза, депозирани с вх.№948/31.01.2017г. и вх.№1970/27.02.2017г.,т.е.в рамките на законоустановения седемдневен срок, посочен в чл.199 от ГПК, вр.с чл.144 АПК, поради което съдът пристъпва към изслушване на вещото лице, като снема самоличността му, както следва:

 

Д.И.Д.–72г., българин, български гражданин, неосъждан, с висше техническо образование  без родство и особени отношения със страните.

Предупреден за наказателната отговорностпо чл.291 от НК.

Обещава да даде заключение по знания и съвест.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Д.- Изготвил съм заключение, което поддържам.

 

АДВ.С.- Действително експертизата по своето съдържние е неясна и лаконична и в тази връзка споделям изразената от Съда забележка, но независимо от това нямам въпроси към вещото лице такива, които да изискват допълнение  към експертното заключение.

ю.к.А.- Макар и така представена, кратка съдебно-техническата експертиза, считам че е отговорено точно и  ясно и аз нямам  въпроси към вещото лице.

П.Ч.- Не възразявам. Да се приеме заключението. Нямам въпроси към вещото лице.

Съдът като взе предвид обстоятелството, че липсват въпроси към изготвената експертиза, намира че същата следва да бъде приета, като на вещото лице бъде изплатено възнаграждение, събразно представената справка-декларация

АДВ.С.-Възразявам единствено по представената  справка-декларация. Считам, че в своята пълнота, обстоятелствена част и изчерпателност, същата не разкрива факти и обстоятелства, които да се наложили толкова часове труд, а от друга страна  необходимост за изясняване,  за допълване на делото с доказателствен материал и моля да се коригира.

ю.к.А.-  Предостявам на съда.

П.Ч.- Вещото лице е тук, нека отговори, действително ли  тези часове  са изработени.

Вещото лице- (не отговаря на поставения от прокуратурата въпрос)

Съдът счита, че на вещото лице следва да бъде изплатено възнаграждение в рамките на внесения депозит, а именно 500.00 лева, които следва да бъдат изплатени  от постъпилата по сметка на Административен  съд Бургас сума, поради което

 

                                                О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото заключението, изготвено от вещото лице Д.И.Д..

На вещото лице Д. да бъде ИЗПЛАТЕНО възнаграждение в размер на 500.00/петстотин/ лева, съобразно  внесения по делото депозит.

АДВ.С.- Представям решение №1909/15.02.2017г., което е по административно дело на ВАС №5905/2016 г. Моля да се приложи за сведение. ВАС се е произнесъл окончателно по сходен случай, за имот, който е в рамките на същото населено място и за което в строителните книжа са наведени едни и същи правни основания за прогласяване на нищожност.

ю.к.А.- Не се противопоставям да се приложи за сведение решението на ВАС. Моля да имате предвид, че  представеното решение касае  друг имот, различен от процесния. Имотът, касещ  представено съдебно решение не е засегнат от наличието на  пясъчни дюни,  поради което  считам, че  не е налице  твърдяната идентичност и сходност на  настоящето производство, което касае имот, частично зает от пясъчни дюни. Аз ще представя и моля да приемете решение №14279/23.12.2016 г. по адм. дело №7109/2016г., което е окончателно, постановено  във връзка  с  представеното и прието по делото решение №35 на ВАС на тричленен състав, касаещо именно процесния имот. По делото е представено за сведение,  това е  отменително решение на тричленен състав.

П.Ч.- Да се приемат  и двете представени решения  за сведение, а тяхната относимост  по настоящия казус ще прецените със съдебния акт.

Съдът счита, че така представените актове на ВАС  следва да бъдат приети по делото, поради което

 

                                       О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА и ПРИЛАГА  за сведение по делото представените съдебни решения, а именно: Решение №1909/15.02.2017 г. по административно дело №5905/2016 г. на ВАС и решение №14279/23.12.2016 г. по адманистративно дело №7109/2016 година на ВАС, петчленен състав.

СТРАНИТЕ: Няма да сочим други доказателства.Да се приключи събирането на доказателствата.

Съдът като взе предвид обстоятелство, че липсват други  доказателствени искания намира, че делото е изяснено от фактическа страна, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства

ДАВА ХОД на делото по същество.

АДВ.С.- Уважаеми господин съдия, моля да уважите жалбата по изложените в нея съображения  и да отмените заповедта на Началника на РДНСК, с която се прогласяват за нищожни строителни книжа, касаещи спорния имот и то дори не в тяхната цялост, а само на разрешението за строеж, така както се съдържа мотивирано в протеста на прокуратурата. Моля при решаване на делото по същество да имате предвид, че Началника  на РДНСК се е ограничил със своите правни основания, като в по-голямата си част нормативната уредба е претърпяла изменение от момента на издаване на разрешението за строеж до момента на издаване на процесната заповед. Посочените правни основания в заповедта  и цитираните в тази връзка доказателства  към мотивите на административния акт касаят  фактически установявания и твърдения, които са изготвени непосредствено преди издаване  на заповедта,  а именно 2014 -2015 година. От събраните по делото доказателства се установи, че процесния строеж не засяга дюни,  както фактически, така и правно. Фактически вещото лице посочи, че Специализираните карти с разположението на дюните остава незасегнато от алейната инфрастктура. А чисто правно считаме, че  с  приетия  регистър към Специализираните карти въпросните дюни,  които попадат в очертанията на имота са обособени вече в съвсем отделни  поземлени имоти и с отделни идентификатори. За точните идентификатори, граници и площ най-добре е видно от регистъра към Специализираните карти.Моля да ми предоставите срок за писмени бележки по делото. Моля да ни присъдите  съдебно-деловодни, а именно:заплатено адвокатско възнаграждение, за което представям договор за правна помощ, заплатен депозит, както  и заплатената държавна такса.

ю.к.А.-Моля да постановите решение, с което да отхвърлите жалбата на дружеството-жалбоподател, като неоснователна и недоказана. Считам, че същата остана недоказана в настоящето съдебно производство. Считам, че от събраните по делото писмени и гласни доказателства, безспорно се установи наличие на дюни в процесния имот  и  са налице цитираните законови нарушения на ЗУТ, които водят до нищожност на издаденото  от главния архитект на Община Царево разрешение за строеж, поради което моля за решение в този смисъл.Моля да ми предоставите срок, в който да изложа подробни аргуементи, относно неосвателността на жалбата. Моля да ми присъдите ю.к.възнаграждение.

П.Ч.- Считам, че оспорената заповед на Началника на РДНСК е законосъобразна. В рамките на делото не бяха аргументирани основанията на чл.146 АПК. Моля да се отхвърли оспорването и да се потвърди процесната заповед. Моля за произнасяне  в този смисъл.

Съдът предоставя 10 дни срок за представяне на  писмени бележки на всяка от двете страни.

Съдът счете делото  за изяснено и обяви, че ще се произнесе с  решение в законния срок.

Протоколът  е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13:30 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: