Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер 697          Година 09.05.2012      Град  Бургас

 

В    ИМЕТО    НА    НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – БУРГАС, Х състав, на седемнадесети април две хиляди и дванадесета година в публично заседание, в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Даниела Драгнева

 

Секретар Й.Б.

Прокурор  

като разгледа докладваното от съдия Драгнева, административен характер дело номер 623 по описа за 2012 година и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.145 и следващите от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл.124б, ал.4 от Закона за акцизите и данъчните складове.

Образувано е по повод жалба на ЕТ „А.-А.Б.” със седалище и адрес на управление: гр.***, представляван от А.Т.Б.против заповед за налагане на принудителна административна мярка №  53/03.02.2012 година на Началника на Митница Бургас. Със заповедта на основание чл. 124б, ал.1 и ал.2, е наложена принудителна административна мярка „Запечатване на обект”,  магазин за хранителни стоки - супермаркет, находящ се в гр. Бургас, ж.к.”Славейков”, бл.83 – партер, стопанисван от търговеца, като на основание чл.124в, ал. 1 от ЗАДС е забранен достъпа до обекта, считано от датата на запечатването му – 29.02.2012г. и е указано наличните стоки в обекта, с изключение на тези, които са предмет на установеното нарушение, да бъдат отстранени в срок до 28.02.2012г. от собственика или упълномощено от него лице. В жалбата се излагат твърдения за неправилност и незаконосъобразност на заповедта, като издадена при съществено нарушаване на административнопроизводствените правила. В съдебно заседание, чрез процесуалния си представител жалбоподателя, поддържа жалбата и моли да бъде отменена оспорената заповед и присъждане на разноските по делото.

 Ответникът – Началника на Митница Бургас, редовно уведомен, не изразява становище по жалбата.

Административен съд Бургас, намира, че жалбата е процесуално допустима като подадена в срока по чл.149, ал.1 от АПК от надлежна страна, имаща право и интерес от обжалването. Разгледана по същество жалбата е неоснователна.

На 03.02.2012 г. началникът на Митница Бургас е издал наказателно постановление № 897/2011г., с което за нарушение на чл.108а, ал.1 от ЗАДС е наложил имуществена санкция в размер на 50 000,00 лв. на  ЕТ „А.-А.Б.”, за това, че в търговски обект – супермаркет „Бакалови”, е съхранявал  цигари, без наличието на разрешение за продажба на тютюневи изделия в нарушение на чл. 100а от ЗАДС, като на основание чл.124, ал.1 от ЗАДС са отнети в полза на държавата стоките предмет на нарушението и на основание чл.124а, ал.1 във връзка с чл. 108а, ал. 1 от ЗАДС едноличния търговец е лишен от право да упражнява търговска дейност с акцизни стоки за срок от 1 месец в описания търговски обект. На същата дата от началника на Митница Бургас е издадена и процесната заповед № 53, с която на основание чл.124б, ал.1 и ал.2 от ЗАДС е наложена принудителна административна мярка „Запечатване на обект”, на магазин за хранителни стоки, находящ се в гр. Бургас, ж.к.”Славейков”, бл.83-партер, на основание чл.124в, ал.1 от ЗАДС е забранен достъпа до обекта, считано от датата на запечатването му – 29.02.2012г. и е указано наличните стоки, с изключение на тези, които са предмет на установеното нарушение в обекта да бъдат отстранени в срок до 28.02.2012г. от собственика или упълномощено от него лице. Заповедта е връчена на 03.02.2012г. лично на представляващия едноличния търговец и е обжалвана с жалба вх.№ 2607-49-А/07.03.2012година.

Съобразно разпоредбата на чл.168, ал.1 от АПК, съдът преценява законосъобразността на оспорения административен акт на всички основания по чл.146 от АПК, като съгласно чл.142, ал.1 от АПК съответствието на административния акт с материалния закон се преценява към момента на издаването му.

Заповед № 53/03.02.2012г. на Началника на Митница Бургас е издадена от компетентен орган в рамките на неговите правомощия. Съгласно чл.124б, ал.2 от ЗАДС, принудителните административни мерки се прилагат със заповед на началника на компетентното митническо учреждение или на оправомощено от него длъжностно лице. Съгласно § 1, т.25 от Закона за митниците /ЗМ/, в редакцията му към момента на издаване на процесната заповед, митнически учреждения са: Централното митническо управление, териториалните митнически управления, митническите бюра и митническите пунктове. Според чл. 6 от Устройствения правилник на Агенция „Митници“ /приет с ПМС № 302 от 15.12.2009 г., обн., ДВ, бр. 100 от 2009 г., в сила от 15.12.2009 г./, агенцията е структурирана в Централно митническо управление и в митници Аерогара София, Бургас, Варна, Лом, Пловдив, Свиленград, Свищов, Столична, Русе и Югозападна. Съобразно изложеното по-горе и разпоредбата на чл. 124б, ал. 2 от ЗАДС, материално и териториално компетентен да приложи принудителни административни мерки, по отношение на жалбоподателя е началникът на Митница Бургас. По делото не се спори, че физическото лице, подписало оспорената заповед /както и наказателното постановление по чл. 123а от ЗАДС/ е заемало длъжността “началник на Митница Бургас” към момента на издаване на административния акт. При това положение съдът приема, че оспорената заповед е издадена от компетентен орган в рамките на предоставените му от закона правомощия.

При издаване на обжалваната заповед са спазени разпоредбите на материалния и процесуалния закон.

Заповедта е издадена в писмена форма и съдържа задължителните законово установени реквизити - наименование на органа, който я издава, наименование на акта, адресат, разпоредителна част, определяща правата и задълженията на адресата, начина и срока на изпълнение на ПАМ, срокът и реда за обжалване и подпис на физическото лице, персонализиращо административния орган. Оспореният акт съдържа и пълно и точно изложение на фактическите основания обосноваващи налагането на принудителните административни мерки, посочени са и съответните правни норми, представляващи основание за издаването му.

Неоснователно е направеното от жалбоподателя възражение, че оспорената заповед е незаконосъобразна, тъй като не е уведомен за започналото производство по реда на чл.26 от АПК. С процесната заповед е наложена принудителна административна мярка, чието налагане е предвидено в ЗАНН и ЗАДС. Съгласно чл.22 от ЗАНН, за предотвратяване и преустановяване на административните нарушения, както и за предотвратяване и отстраняване на вредните последици от тях могат да се прилагат принудителни административни мерки, като съгласно чл.23 от ЗАНН, случаите, когато могат да се прилагат принудителни административни мерки, техният вид, органите, които ги прилагат, и начинът за тяхното приложение, както и редът за тяхното обжалване се уреждат в съответния закон или указ. В случая на жалбоподателя е наложена  ПАМ, която е предвидена в ЗАДС, като  в този закон не е предвидено, че лицата следва да бъдат уведомени за започналото производство. Ето защо по отношение на процесната ПАМ не намират приложение нормите на АПК, в частност тази на чл.26 от АПК и неуведомяването на жалбоподателя за започналото производство не е съществено процесуално нарушение. Също така, преди да бъде издадена процесната заповед, на търговеца е съставен и връчен акт за установяване на административно нарушение, който от една страна поставя началото на административнонаказателното производство, а от съгласно чл.124б, ал.1 от ЗАДС в случаите на налагане на административно наказание по чл. 124а се налага и принудителна административна мярка запечатване на обекта или обектите, където е установено нарушението, тоест запечатването е последица от установеното с акта нарушение и с оглед посочената законовата разпоредба, лицето следва да се счита за уведомено, посредством съставения акт.

Заповедта е издадена на основание чл.124б, ал.1 и ал.2 и чл.124в, ал.1 от ЗАДС, след като за нарушение по чл.108а, ал.1 от ЗАДС е издадено наказателно постановление № 897/2011г. на Началника на Митница Бургас, с което на едноличния търговец е наложена имуществена санкция в размер на 50 000,00 лв., а на основание чл.124, ал.1 от ЗАДС стоките - 146 бр.кутии цигари с акцизен бандерол са отнети в полза на държавата и е постановено лишаване от право да упражнява търговска дейност за срок от един месец в търговски обект.

Видно от изложеното материалноправните предпоставки за налагане на ПАМ са налице - с посоченото наказателно постановление на жалбоподателя са наложени административни наказания „имуществена санкция” на основание чл.123, ал.6 от ЗАДС  и „лишаване от право да упражнява определена дейност” за срок от един месец, на основание чл.124а, ал.1 от ЗАДС. Съгласно разпоредбата на чл.124б, ал.1 от ЗАДС в случаите на налагане на административно наказание по чл.124а се налага и принудителна административна мярка - запечатване на обекта или обектите, където е установено нарушението. В наказателното постановление е посочено, че нарушението по чл.126, ал.3 от ЗАДС е извършено в търговски обект – магазин за хранителни стоки, находящ се в Бургас, ж.к.”Славейков”, бл.83-партер, като по отношение на същия обект е наложена и принудителната административна мярка „запечатване на обекта”.

Следва да се има в предвид, че при налагане на ПАМ по реда на чл.124б от ЗАДС, административният орган действа в условията на обвързана компетентност и наличието на условията по цитираната правна норма задължително предпоставя налагане на принудителна административна мярка. Съгласно чл.124в, ал.1 от ЗАДС, при налагане на принудителната административна мярка по чл.124б, ал.1 се забранява и достъпа до обекта на нарушителя. Тази забрана няма характер на самостоятелна ПАМ, а законосъобразността и е предпоставена от наложената мярка по чл.124б ЗАДС и след като последната е материално и процесуално законосъобразна, не са налице и пороци в налагането на забраната по чл.124в ЗАДС.

С оглед на изложеното и на основание чл.172, ал.2 от АПК, във връзка с чл.125б, ал.4 от ЗАДС жалбата на ЕТ „А.-А.Б., следва да бъде отхвърлена, като неоснователна.

Мотивиран от горното, Административен съд гр.Бургас, Х-ти състав

 

Р Е Ш И :

 

ОТХВЪРЛЯ жалбата на ЕТ „А.-А.Б.” със седалище и адрес на управление гр.***  против заповед за налагане на принудителна административна мярка №  53/03.02.2012 година на Началника на Митница Бургас.

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба в 14 -дневен срок, от съобщаването на страните пред Върховен административен съд.

 

 

 

 

       СЪДИЯ: