ПРОТОКОЛ

       

Година 2010, 24.03.                                                                                 град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    СЕДМИ административен  състав       

На двадесет и четвърти март                                         две хиляди и десета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ТАНЯ ЕВТИМОВА

                                                                                                    

Секретар: М.В.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Евтимова

Административно дело номер 623 по описа за 2010 година.                     

На именното повикване в 13.30 часа се явиха:

 

         Жалбоподателката М.Г.К., редовно призована, се явява лично и с адвокат М.Т..***, редовно призован, не се явява

         Не се явява вещото лице З.А.

 

АДВОКАТ Т. – Поисканата и приета за извършване от Вас съдебно-оценъчна експертиза не е изготвена. Видно от Вашето Определение, четено в закрито заседание, в указания срок е невъзможно до момента на настоящото заседание да се изготви извършването на техническо-оценъчна експертиза. Ето защо и предвид преценка на  възможността да се изготви в разумно технологично време допуснатата експертиза,  моля днес да не бъде даван ход на делото, а да бъде отложено съдебното заседание за допускане до разпит на вещото лице след депозиране от негова страна в писмен вид на експертизата.

Ако обаче прецените, че няма пречки за даване ход на делото предвид особения ред на процедурата сложена пред вас, то Ви моля да откриете съдебното заседание и да ми дадете възможност да представя нарочна молба с приложени писмени доказателства, които са готови, с молба вещото лице да се съобрази с тях при изготвяне на експертизата, като ви моля да вземете становище по поставените въпроси в нарочната молба депозирана пред вас в закрито заседание и отложите делото за следваща разумна дата с оглед приемане на допуснатата съдебна експертиза.

 

         Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

         ДАВА ХОД на ДЕЛОТО и ДОКЛАДВА.

         АДВОКАТ Т. – Поддържам депозираната от доверителката ми жалба, като ви моля да приемете представените с нея и в днешното съдебно заседание под опис писмени доказателства. Предвид факта, че към настоящия момент няма депозирани възражения от страна на Община Созопол, Ви моля  в следващото съдебно заседание, в случай че бъдат направени възражения, да ми бъде дадена възможност да взема становище по тях и евентуално ангажиране на допълнителни доказателства.

Нямам други доказателствени искания към настоящия момент.

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с жалбата, административната преписка, и в днешното съдебно заседание доказателства, като УКАЗВА на вещото лице да се съобрази със същите при извършване на допуснатата съдебно-техническа експертиза.

ПРЕДОСТАВЯ възможност на вещото лице да извърши съдебно-техническа експертиза, като се съобрази с приложения по делото доказателствен материал.

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за  07.4.2010 г. от 14.10 ч., за която дата и час страните редовно уведомени.

Да се уведоми вещото лице.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14.20 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                                  ПРЕСЕДАТЕЛ: