О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

 

№524                             07.03.2018 година                                            гр.Бургас

 

 

Административен съд – гр. Бургас                                                                       VІІ-ми състав,

на седми март                                                                      две хиляди и осемнадесета година.

В закрито заседание в следния състав:

       Председател:…Румен Йосифов

Секретар: С. Х.,

като разгледа докладваното от съдия Румен Йосифов,

административно дело № 622 по описа за 2018 година, за да се произнесе взе пред вид следното:

 

 

Производството е по реда на чл.60, ал.4 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), вр. чл.188 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС).

Образувано е по жалба на „Джейн 63“ЕООД, ЕИК-***, гр.Поморие, ул.Лозенградска ***, представлявано от Ж.Д.Т., против разпореждане за допускане на предварително изпълнение на заповед за налагане на принудителна административна мярка № ОП-35-0271200/28.02.2018г. на директора на Дирекция „Контрол“ при ТД на НАП-Бургас, с която е наложена принудителна административна мярка (ПАМ) запечатване на търговски обект – магазин за промишлени стоки, находящ се в гр.Поморие, ул.Княз Борис І №62, стопанисван от „Джейн 63“ЕООД и забрана за достъп до него за срок от 10 (десет) дни на основание чл.186, ал.1, т.1, б.„а“ и чл.187, ал.1 от ЗДДС.

Жалбоподателят обжалвайки разпореждането за предварително изпълнение, изразява становище за незаконосъобразност на издадената заповед, както и несъгласие с вида и размера на вредите, които ще понесе с налагането на ПАМ. Счита, че във висока степен ще бъдат засегнати неговите права и законни интереси, което е в нарушение на принципа на съразмерност по чл.6 от АПК и не съответства на целите на налаганата ПАМ.

 

След подаването на жалбата направо пред съда, незабавно беше изискана административната преписка по която е постановено оспореното разпореждане.

Жалбата е подадена от надлежна страна в законоустановения срок и е процесуално допустима. При разглеждането и́ по същество, съдът намира следното:

На 23.02.2018г. в 14.00 часа служители на ТД на НАП-Бургас извършили проверка на търговски обект – магазин за промишлени стоки, находящ се в гр.Поморие, ул.Княз Борис І №62, стопанисван от „Джейн 63“ЕООД. В хода на проверката било установено, че в обекта е монтирано и въведено в експлоатация фискално устройство. Извършена била от проверяващите лица контролна покупка на 1 брой портмоне на стойност 18,00 лева, заплатена в брой, за която фискален бон не бил издаден. При тези констатации била издадена на основание чл.186, ал.1, т.1, б.„а“ от ЗДДС, заповед № ОП-35-0271200/28.02.2018г.  на директора на дирекция „Контрол“ в ТД на НАП-Бургас за налагане на принудителна административна мярка запечатване на обекта за срок от 10 дни.

Административният орган е посочил, че при определяне продължителността на мярката са съобразени тежестта на нарушението и последиците от него, вида и характера на търговската дейност. Посочил е, че при направен разчет на касовата наличност е констатирана положителна разлика от 20лв., дължаща се на нерегистрираната продажба. Задълженото лице не е регистрирано по ЗДДС. Средно-дневните обороти варират между 30 лева и 300 лева. Фискализираният оборот за м.01.2018г. е в размер на 103,00лв. от двама клиенти на дати 29.01.2018г. и 31.01.2018г. За периода за 01.02.2018г.-26.02.2018г., фискализирания оборот е 919,00лв. за 25 клиента, или среднодневен оборот от 35,35лв., като е преценен за изключително нисък за вида на упражняваната дейност, работното време, размера на наемите, цените на предлаганите стоки и надценката в този бранш. Справката е показал, че за периода 01.09.2017г.-26.02.2018г. нулеви обороти са декларирани през 36 дни. Годишните финансови резултати са: за 2016г. – счетоводна печалба 2299,21лв., за 2015г. – счетоводна печалба 4128,23лв., за 2014г. – счетоводна печалба 1017,44лв., които също са занижени в резултат на неотчитане на приходите в пълен размер. Посочено е също, че наличието на непогасени публични задължения е ярко доказателство, дружеството е неизряден платец. При тези данни органът е формирал извод, че търговецът системно не зачита данъчно-осигурителното законодателство и допуска нарушения при отчитане на приходите от търговската си дейност. Налагането на ПАМ е обосновано с необходимостта от промяна в начина на извършване дейността в конкретния обект, като прекият резултат е правилно отчитане на оборота от продажби, а индиректният- недопускане на вреда за фиска. Органът се е позовал на многобройни решения на Върховния административен съд.

С оспореното разпореждане органът е допуснал предварително изпълнение на принудителната административна мярка на основание чл.188 от ЗДДС, вр. чл. 60, ал.1 от АПК, чиято необходимост е обоснована със създадената организация на работа в обекта, позволяваща да не се отчита чрез фискалното устройство част от реализираният оборот; невъзможността да бъдат проследени реализираните обороти; предотвратяване възможността за извършване на нови нарушения. Отбелязал е също, че приходите на търговеца не могат да бъдат постоянно контролирани, а също и определени по размер, поради което нарушението води до ощетяване на бюджета и следователно е от значим интерес както за държавата, така и за обществото. Счел е, че съществува опасност да последват трудно поправими вреди за бюджета от закъснението на изпълнението.

При тези данни съдът намира жалбата за неоснователна.

Обжалваното разпореждане е издадено от компетентен орган, овластен със заповед № ЗЦУ-1657/29.12.2016 г. на изпълнителния директор на НАП, в предвидената от закона писмена форма и съдържа изискуемите реквизити, в т.ч. фактически и правни основания за издаването му. Съдът намира за неоснователни доводите на жалбоподателя за допусната необоснованост и несъразмерност не предварителното изпълнение. В изложените от административния орган мотиви се съдържат достатъчно конкретни факти, относими към предпоставките за допускане на предварително изпълнение на заповедта. Направени са констатации относно процесния обект, дейността на търговското дружество- оборот, финансови резултати за предходните години и др., относно извършеното нарушение и създадената организация на работа в обекта, позволяваща да не се отчита чрез фискалното устройство част от реализираният оборот. Допускането на предварително изпълнение е обосновано с невъзможността да бъдат проследени реализираните обороти, предвид установеното неспазване на реда за отчитане на продажбите. Отбелязано е, че приходите на търговеца не могат да бъдат постоянно контролирани и определени по размер, поради което нарушението води до ощетяване на бюджета и следователно е от значим интерес както за държавата, така и за обществото.

Принудителната административна мярка запечатване на обект се налага независимо от предвидените глоби или имуществени санкции, при наличие на установените в нормата на чл.186, ал.1 от ЗДДС материалноправни предпоставки. Липсата на акт и наказателно постановление е ирелевантна за законосъобразността на процесното разпореждане.

Съдът счита, че в случая са налице изискуемите материалноправни предпоставки за издаване на обжалваното разпореждане. Неизпълнението от страна на търговеца на задължението му да отчита осъществяваните в обекта продажби обективно препятства възможността за проследяване на реализираните обороти и влияе върху размера на публичните му задължения, поради което следва да се приеме, че е налице значим държавен интерес по смисъла на чл.60 от АПК. Мярката е с преустановителен и превантивен характер и доколкото отлагането и́ във времето би попречило за постигане на крайната и́ цел – да предотврати укриването на приходи и отклонението от данъчно облагане, следва да се приеме, че разпореждането за предварителното и́ изпълнение е съобразено с целта на закона. Ето защо съдът приема, че жалбата е неоснователна и следва да се отхвърли.

Доводите на жалбоподателя за възможно настъпване на значителни или трудно поправими вреди от изпълнението не са относими към предпоставките за допускане на предварително изпълнение, установени в нормата на чл. 60 от АПК, поради което не са обсъдени от съда при формиране на изводите по съществото на спора.

Мотивиран от горното и на основание чл.60 ал.5 АПК, Административен съд - гр.Бургас,  VІІ-ми състав,

 

О П Р Е Д Е Л И

 

ОСТАВЯ без уважение жалбата на „Джейн 63“ЕООД, ЕИК-***, гр.Поморие, ул.Лозенградска ***, против разпореждане за допускане на предварително изпълнение на заповед за налагане на принудителна административна мярка № ОП-35-0271200/28.02.2018г. на директора на Дирекция „Контрол“ при ТД на НАП-Бургас.

Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7- дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

 

 

                                                                                              СЪДИЯ :