ПРОТОКОЛ

       

Година 2017, 12.04.                                                                     град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    VІІІ-ми административен  състав       

На дванадесети април                             две хиляди и седемнадесета година

В открито заседание в следния състав:

                                                    

                                                                         СЪДИЯ: ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

Секретар: Б.Ч.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия БЪЧВАРОВА 

Административно дело номер 622 по описа за 2017 година.                     

На именното повикване в 11,24 часа се явиха:

За жалбоподателя Елегант 2000“ ЕООД, редовно уведомен, се явява адв. С., с представено по делото пълномощно.

          За ответника – директор на дирекция „Контрол“ при ТД на НАП гр. Бургас - редовно уведомен, се явява ст. юк. Е.  – представя пълномощно.

 

Съдът указва на страните и присъстващите в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание, да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, страна, неин представител, свидетел и вещо лице.

Съдът предупреждава страните, че при неизпълнение на указанията му нарушителят ще бъде отстранен от съдебната зала и ще бъде налагана глоба на основание чл. 91, ал. 1 ГПК във вр. с чл. 89 ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

                                     О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и докладва жалбата на Елегант 2000“ ЕООД, с ЕИК по Булстат *****, със седалище и адрес на управление *****, представлявано от управителя З.Г.И., против заповед за налагане на принудителна административна мярка № 242280-F 285277/27.01.2017 г. на директора на дирекция „Контрол“ при ТД на НАП гр. Бургас, с която на основание чл. 186, ал. 1, т. 1 ЗДДС, във вр. с чл. 186, ал. 3 ЗДДС е наложена ПАМ „запечатване на обект“  на магазин за дамско и мъжко облекло, находящ се в ********за срок от 30 календарни дни, както и е забранен достъпа до обекта за срока на действие на ПАМ.

 

СЪДЪТ УКАЗВА на страните, че доказателствената тежест в процеса е съобразно чл.170 АПК и чл.154 ГПК.

 

адв. С.: Поддържам жалбата. Няма да соча доказателства. Нямам доказателствени искания. да се приключи събирането на доказателства.

 

юк. Е.: Оспорвам жалбата.  Няма да соча доказателства. Нямам доказателствени искания. да се приключи събирането на доказателства.

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

Приема представените с административната преписка писмени доказателства.

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

ДАВА ход на делото по същество:

 

адв. С.: Уважаема г-жо председател, моля да постановите решение, с което по изложените в жалбата съображения, да се приеме, че атакуваната заповед е незаконосъобразна, недоказана, необоснована и като такава моля да я отмените. Поддържам изложените в жалбата съображения. Моля да ни бъдат присъдени направените по делото разноски по приложения договор за правна защита и съдействие.

 

юк. Е.: Уважаема г-жо председател, обжалваната заповед за налагане на ПАМ е наложена след като е констатирано нарушение в търговски обект „Елегант”, находящ се в *******. При извършена покупка не е издадена касова бележка. По този начин се уврежда фиска на Република България, неиздаването на касови бележки при продажба води до укриване на реалния оборот от извършената дейност, на база на който се определят и данъчните му задължения. По отношение на тази мярка това нарушение се явява второ за жалбоподателя. Към делото е приложено НП от миналата година, което е влязло в сила. Поради тази причина на жалбоподателя е наложена глоба в размер на 3000, 00 лв. и запечатване на търговския обект. Тази ПАМ има за цял да преустанови нарушенията, извършвани от жалбоподателя и да защити обществените интереси.

Водени от изложеното моля да постановите решение, с което да потвърдите издадената от заповед за налагане на ПАМ като правилна и законосъобразна. Моля да ни бъде присъдено юрисконсулстско възнаграждение.

 

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11,32 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                               СЪДИЯ: