ПРОТОКОЛ

       

                                              

Година 2016, 28.09.                                                                              град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, ХІІ-ти административен състав, на двадесет и осми септември през две хиляди и шестнадесета година, в публично заседание в следния състав:

                                                    

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛЮБОМИР ЛУКАНОВ

 

Секретар: Й.Б., прокурор при ОП –Бургас: Георги Дуков, сложи за разглеждане докладваното от съдия Луканов  Административно дело номер 622 по описа за 2016 година.                 

 

  На именното повикване в 15:12 часа при спазване нормата на чл. 142, ал. 1 от ГПК, вр. с чл. 144 от АПК и на второ четене в се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ  „Корал резидънс” ЕООД, редовно призован,  не се представлява.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „Прайм пропърти БГ” АДСИЦ, редовно призован, се представлява от адвокат С., с пълномощно по делото.

 

ОТВЕТНИКЪТ - началник на РДНСК-Югоизточен район, редовно призован, се представлява от юрисконсулт К. и гл. експерт А., с пълномощни по делото.

 

За ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА главен архитект на община Царево, редовно призована, представител не се явява.

 

За Окръжна прокуратура Бургас се явява прокурор Георги Дуков.

 

Явява се ВЕЩОТО ЛИЦЕ В.Д..

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И  ДОКЛАДВА:

 

ПОСТЪПИЛИ са съгласно указания на съда с молба вх.№6989/07.07.2016г. от АГКК -Бургас, изисканите писмени документи, а именно цветно копие на обединена специализирана карта на морските плажове и видовете дюни за морски плаж „Лозенец Кумкашла в 2 части, копие от специализирана карта на морските плажове и видовете дюни за морски плаж „Лозенец кумкашла”, съдържащи се в том 2, 3 и 4 от делото.

 

ПОСТЪПИЛИ са от главния архитект на община Царево инвестиционните проекти на оспорващите дружества, касаещи процесния имот и преписката за презаверката на относимото разрешение за строеж с молба вх.№7072/11.07.2016г. от л.192, том ІІ до л.566 том ІV.

 

ПОСТЪПИЛО е заключение по съдебно-техническата експертиза на вещото лице Д. на 20.09.2016година, което е в срока по чл.199 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК.

 

СТРАНИТЕ: Запознати сме с докладваните от съда документи, както и със заключението на вещото лице, което е в срок и моля да се изслуша днес.

 

Съдът ПРЕМИНАВА към изслушване на заключението на вещото лице Д., като снема самоличността му, както следва:

 

 

В.Й.Д. –години, българска гражданка, вдовица, неосъждана, без родство със страните. ПРЕДУПРЕДЕНА за наказателната отговорност по чл.291 от НК. ОБЕЩАВА да даде безпристрастно и вярно заключение.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Д.: Представила съм писмено заключение, което поддържам. Към заключението съм приложила писмо изх. №4578/25.06.2013г. от РИОСВ Бургас, приложение 2, приложение 3-карта, скица на ПИ №15-109572-15.04.2014г. на Служба по геодезия, картография и кадастър Бургас, заповед № РД-01-133/28.02.2006г. на община Царево, които съм използвала при изготвяне на заключението си.

 

АДВОКАТ С.: Един уточнителен въпрос по отношение на точка 2 касаеща наличието на пясъчни дюни в имота. Въпросът ми е какви данни ползвахте в отговора на този въпрос и кои бяха подложени на анализ?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Д.: В отговор на въпрос 2 ползвах копия от специализираната карта на морските плажове на плаж Лозенец, м. Кумкашла, които са изпратени от АГКК и приложени по делото към специализираната карта и регистър на морските плажове с изнесени площи, които попадат в съответната урбанизирана територия. Тази площ съм я отразила графично върху извадката от морския плаж и тя е в размер на 104 кв.м. Заявявам, че в обстоятелствената част на заключението грешно съм посочила 140кв.м. Вярното е 104 кв.м.

 

АДВОКАТ С.: Нямам други въпроси към вещото лице.

 

ЮРИСКОНСУЛТ К.: Имам уточняващ въпрос свързан със заключението на вещото лице, че имотът е урбанизирана територия, като моля да отговорите като се има предвид, че урбанизираните територии са съставени от населени места и селищни образувания. Къде попада имота - в населено място, или в селищно образувание?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Д.:  Направила съм извода, че имотът е урбанизирана територия от изготвения процедурен и одобрен ПУП, като в заключението съм посочила заповедта, с който е одобрен. С този план е  сменен статута на територията на земеделската земя и след това имота е нанесен в Кадастъра като урбанизирана територия. Не мога да твърдя, че попада в населено място или селищно образувание, но е отразен като урбанизирана територия.

 

ЮРИСКОНСУЛТ К.: Нямам други въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението.

 

ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ А.: Нямам въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението.

 

ПРОКУРОРЪТ: Нямам въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението.

 

АДВОКАТ С.: Оспорвам заключението само в частта на отговор на въпрос 2, касаещ наличието на пясъчни дюни точно с тази квадратура и ще имам въпроси към експертизата именно в тази част.

 

СЪДЪТ намира, че вещото лице Д. е изпълнила поставените задачи съгласно своята компетентност и приложените по делото доказателства, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателство по делото заключението на вещото лице Д., с днес направените допълнения, уточнения и конкретизации.

 

ОПРЕДЕЛЯ възнаграждение на вещото лице Д.,  в размер на 400 лева, платими от внесения на депозит (л.184).

 

 АДВОКАТ С.: Уважаеми г-н съдия бяхме задължени в предходното съдебно заседание след получаване на данните от кадастъра да изразим становище, за което сме депозирали молба и същата е относима по отношение на имота. Действат няколко плана, урбанизиран е, има ПУП и вътре имотите са разделени на две УПИ-та - УПИ І и УПИ ІІ. Същевременно в кадастъра е изготвената специализирана карта, която държи сметка само за кадастралния идентификатор и в тази връзка съм формулирал въпроси в молбата приложена по делото, с които ще се установяват факти и обстоятелства относими към случая. Исканата експертиза е относима и на още едно основание. Имотът на доверителите ми е 40 дка, специализираната карта и по-скоро регистъра посочва 100 квадрата, с оглед съотнасянето на целия имот към тази част която се явява само около 0,001% и имайки предвид видно от схемата приложена към заключението, че тези дюни са близко или по-скоро на границите на имота в неговата източна част, считам, че следва да се допусне допълнителна експертиза, тъй като явно има грешки в отразяването на Кадастъра и с експертизата ще се уточнят тези въпроси.

Отделно от това моля да задължите АГКК Бургас да изпрати наред с тази специализирана карта и регистъра към нея и приложенията, и протокол №21-255 от 12.05.2015г., с който протокол видно от представените доказателства от Кадастъра, че е предадено правно действие на тази карта, т.е. тя би следвало да се счита по начина на представянето и като влязъл в сила. Протоколът, с който същата е одобрена и придобила правно действие, следва да има характеристиките на административен акт. Същият протокол е неразделна част от специализираната карта и е посочен в графичната част с печат и подпис като е изписано изрично, че картата е приета с протокол и с оглед на което е от значение да се запознаем с това как е прието от комисията, че попада по ЗУЧК, на какво основание  и другите фактически основания в него. Поддържам молбата с въпросите като моля ако бъде допусната експертизата за пълнота на доказателствения материал би следвало вещото лице да ползва и този протокол за да е видно какви данни е ползвал самия колектив за да приеме,  че има дюни, тъй като по ЗУЧК производството по нанасяне на дюни е да се даде онова правно значение по смисъла на закона и приключва със заповед, с оглед на което дюните отразени в специализираната карта, трябва да се нанесат и в кадастралната карта. Считам, че процедурата не е завършена, тъй като няма административен акт, с който да се счита че там действително се намират конкретни дюни с конкретни параметри и квадратура. В тази част оспорих и заключението изслушано днес и сме поискали допълнителна експертиза.

ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ А.: Становището ни по доказателственото искане направено в днешното съдебно заседание от процесуалния представител на жалбоподателя за изискване на протокол №21-255 от 12.05.2015г., с който е поставен печат и е приети специализираните карти е, че следва да бъде оставено без уважение. Процесуалният представител на жалбоподателя се опитва да оспори законосъобразността и валидността на тези карти и регистри, а това е предмет на друг спор и не следва да се разглежда в днешното съдебно заседание по делото. Следва да се има предвид, че този протокол не представлява индивидуален административен акт, който да е влязъл в сила, тъй като специализираните карти и регистри се създават в годините назад и се работят от специалисти от различни области и са съществували много преди влизане в сила на ЗУЧК. Фактът, че са приети към този момент с този протокол не означава по никакъв начин, че през годините назад не са съществували тези дюни. Нямаме искане за събиране на доказателства.

 

 ЮРИСКОНСУЛТ К.: Присъединявам се към становището на главен експерт А..

 

         ПРОКУРОРЪТ: Нямам доказателствени искания. Считам, че исканията направени от процесуалния представител на жалбоподателя са основателни и следва да се уважат.

 

         С оглед становищата на страните и като взе предвид обстоятелството, че предмет на настоящия спор е нищожност на административен акт, т.е. съществен порок засягащ съдържанието или реда и начина за постановяването му, който приравнява този административен акт на несъществуващ в правната действителност и които съдебният състав следва да издирва и изследва служебно по настоящото дело, съдът намира, че е от съществено значение за крайните изводи установяване на всеки елемент и обстоятелство, касаещи предмета на нищожността, поради което счита поставените въпроси от адв. С. за допустими, а относимостта им към спора за нищожност на административния акт ще обсъди в окончателния си съдебен акт.

Така мотивиран по доказателствата съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА постъпилите с молба вх.№6989/07.07.2016г. от АГКК -Бургас, изисканите писмени документи, а именно цветно копие на обединена специализирана карта на морските плажове и видовете дюни за морски плаж Лозенец, Кумкашла в 2 части, копие от специализирана карта на морските плажове и видовете дюни за морски плаж „Лозенец кумкашла”, съдържащи се в том 2, 3 и 4 от делото и изпратени с писмо вх.№7072/11.07.2016г. на главния архитект на община Царево инвестиционните проекти на оспорващите дружества, касаещи процесния имот, вкл. и преписката за презаверката на относимото разрешение за строеж съдържащи се по том ІІ от л.192 до л.566, както и том ІV от делото.

 

ДОПУСКА съдебно-техническа експертиза (СТЕ), която да отговори на поставените въпроси в молба вх.№7411/19.07.2016г. на адвокат С. (лист 572 от делото), която да бъде изпълнена от специалист геодезист.

Вещото лице да отговори след посещение на място в имота и след съответните замервания дали местоположението на отразените дюни в специализираната карта, съответно ако установи такава и в други предхождащи източници, попадат в обхвата на предмета на допуснатото с обявения за нищожен акт строителство. В случай, че отговорът е положителен, да изготви комбинирана скица с отразяване на точките на застъпване на дюните и инфраструктурния обект, предмет на спора.

 

ОПРЕДЕЛЯ депозит за допуснатата съдебно-техническа експертиза в размер на 400.00 лева, вносим от жалбоподателя в 7 -дневен срок от днес.

 

НАЗНАЧАВА за конкретно вещо лице С. Ж. И.

След представяне на доказателства за изцяло внасяне на определения депозит, да се ПРИЗОВЕ вещото лице ИНЖ.С. И..

                                               

ЗАДЪЛЖАВА АГКК-Бургас да представи в 7-дневен от съобщението посочените от адвокат С. в днешното съдебно заседание  документи, а именно  протокол №21-255 от 12.05.2015г.;

В съобщенията до АГКК Бургас да се укаже, че при липсата на изисканите документи следва да има ясен и изричен отговор, че такива не се съдържат от органа, а при наличието им следва да бъдат изпратени служебно заверени преписи от тях.

При неизпълнение на дадените указания в срок, на съответните длъжностни лица бъде наложена глоба в размер на 200 лева на основание чл.89, т. 2 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК.

 

СТРАНИТЕ: Нямаме други доказателствени искания.

 

За събиране на доказателства съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

 ОТЛАГА делото и го насрочва за 09.11.2016 година от 14.00 часа, за когато страните са уведомени по чл.137, ал.7 от АПК.

 

Делото да се докладва в закрито заседание след изтичане на срока даден на АГКК Бургас.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 15:43часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: