ПРОТОКОЛ

       

                                              

Година 2017, 25.01.                                                                         град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                  ХІІ-ти административен състав

на двадесет и пети януари                        две хиляди и седемнадесета година В публично заседание в следния състав:

                                                    

            ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ГАНЕВА

 

Секретар: Й.Б.,

Прокурор: В.К.

сложи за разглеждане докладваното от съдия Ганева 

 административно дело номер 622 по описа за 2016 година.                 

  На именното повикване в 13:00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ  „Корал резидънс” ЕООД, редовно призован,  не се представлява.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „Прайм пропърти БГ” АДСИЦ, редовно призован, се представлява от адвокат С., с пълномощно по делото.

 

ОТВЕТНИКЪТ - началник на РДНСК-Югоизточен район, редовно призован, се представлява от юрисконсулт К. и главен експерт А., с пълномощни по делото.

 

За ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА главен архитект на община Царево, редовно призована, представител не се явява.

 

За Окръжна прокуратура Бургас се явява прокурор К..

 

Не се явява се ВЕЩОТО ЛИЦЕ В.Г..

 

Съдът ДОКЛАДВА ПОСТЪПИЛА  молба от „Корал резидънс“ЕООД ЕИК 201594953, в която сочи, че имота е прехвърлен в полза на „Вита тур инвест“АД. Моли производството по отношение на дружеството да бъде прекратено и като страна да бъде конституирано „Вита тур инвест“АД. Към молбата е приложен нотариален акт за покупко- продажба на недвижим имот №126, томІІІ, рег.№3228 по дело №430/2016 година.

 

           Съдът ДОКЛАДВА писмо от Агенция по геодезия, картография и кадастър Бургас, ведно с доказателства, а именно Копие от заглавна страница към СПКР на обектите по чл.6, ал. 4 и 5 ЗУЧК за морски плаж Лозенец - Кумкашла изработена от ДЗЗД „Аргус- Сървей"; Копие от обяснителна записка към СПКР за морски плаж Лозенец - Кумкашла изработена от ДЗЗД „Аргус- Сървей"; Копие от резултати от GNSS измервания за създаване на СПКР на морски плаж „Лозенец - Кумкашла", Копие от специализирана карта на обектите по чл.6, ал. 4 и 5 ЗУЧК СПКР за морски плаж „Лозенец - Кумкашла" изработена от ДЗЗД „Аргус- Сървей"; Копие от специализиран регистър на обектите по чл.6, ал. 4 и 5 ЗУЧК към СПКР специализирана карта за морски плаж „Лозенец - Кумкашла" изработен от ДЗЗД „Аргус- Сървей"; Копие от комбинирана скица за морски плаж „Лозенец - Кумкашла" изработена от ДЗЗД „Аргус- Сървей"; Копие на протокол № 6/05.12.2012 г., Копие от заглавна страница от анализ на точността и специализираната карта на морски плаж „Лозенец Кумкашла" и предоставените данни по проект на МОСВ „Картиране и определяне на природозащитното състояние и природни местообитания и видове - фаза II съставена от „Геопроект Приморско" ЕООД; Копие от резултати от полски измервания; Копие от определяне на трансформационните параметри; Копие от координати на заснетите точки в КС 1970 г., Копие от специализирана карта на видовете дюни за морски плаж „Лозенец - Кумкашла" изработена от „Геопроект Приморско"; Копие от специализиран регистър на обектите по чл.б, ал. 4 и 5 ЗУЧК към специализирана карта на видовете дюни морски плаж „Лозенец - Кумкашла" изработен от „Геопроект Приморско"; Копие от протокол № 21-82-19.09.2014 г., Копие от протокол от извършена проверка на място относно местоположението и вида на дюните за морски плаж „Лозенец- Кумкашла" от 31.5.2013 г., Копие от скица от геодезическо измерване за определяне на контурите на дюните и вида им за морски плаж „Лозенец Кумкашла", Копие на заповед № РД-02-14385/18.04.2013 г. на МРРБ, № РД-379/ 18.04.213 г. на МОСВ с вх. № 05-101/ 22.04.2013 г. в АГКК; Копие от протокол № 1 от заседанието на 22.04.2013 г. на междуведомствената работна група за изпълнение на заповед № РД-02- 14385/18.04.2013 г. на МРРБ, № РД-379/ 18.04.213 г. на МОСВ с вх. № 05- 101/22.04.2013г., Копие от Доклад относно предоставена консултация за изясняване на границите и типа на пясъчни дюни по избрани плажове на Българското Черноморско крайбрежие вх. № 33-00-233 от 31.10.2013 г. в МОСВ; Копие от писмо изх. № 12-00-1035 и 12-00-1251/10.09.2014 г. на МОСВ,  вх. №04-66/15. 09.2014 г.; Копие от заглавна страница към СПКР на обектите по чл.б, ал. 4 и 5 ЗУЧК за територии с одобрени кадастрални карти за землище с. Лозенец, изработена от „Сървей груп" ЕООД ; Копие от обяснителна записка към СПКР на обектите по чл.б, ал. 4 и 5 ЗУЧК за територии с одобрени кадастрални карти за землище с. Лозенец изработена от „Сървей груп" ЕООД; Копие от резултати  от GNSS измервания; Копие от специализирана карта на обектите по чл.б, ал. 4 и 5 ЗУЧК към СПКР на обектите по чл.б, ал. 4 и 5 ЗУЧК за територии с одобрени кадастрални карти за землище с. Лозенец изработена от „Сървей груп" ЕООД; Копие от специализиран регистър на обектите по чл.б, ал. 4 и 5 ЗУЧК към специализирана карта за територии с одобрени кадастрални карти за землище с. Лозенец изработена от „Сървей груп" ЕООД; Копие от протокол от извършена проверка на място относно местоположението и вида на дюните разположени извън обхвата на морските плажове в землище с. Лозенец, Копие от геодезическо заснемане за определяне на дюните в зона „Б“  землище на с. Лозенец; Копие от Протокол № 21-83-19.09.2014 г..

 

АДВОКАТ С.: Не възразяваме да се конституира „Вита тур”АД, напротив поддържаме конституирането на дружеството като заинтересована страна в процеса, с оглед придобиване собствеността на процесния имот. Предвид  изложеното моля да се конституира „Вита тур” АД в производството, с оглед на което да не се дава ход на делото.

 

ЮРИСКОНСУЛТ К.: Нямам възражение да се конституира „Вита тур”АД. Да не се дава ход на делото.

 

ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ А.: Нямам възражение да се конституира „Вита тур”АД като страна в процеса.

 

ПРОКУРОРЪТ: Нямам възражение да се конституира „Вита тур”АД в производството по делото.

 

Съдът предвид изразеното становище от процесуалните представители на страните и постъпилите данни по делото, че имота е прехвърлен от „Корал резидънс“ЕООД на „Витатур инвест“АД и това дружество не участва в процеса, намира че ход на делото не следва да бъде даден. „Витатур инвест“АД следва да бъде конституирано като заинтересовано страна в процеса, с възможност да изрази становище по делото.

Водим от горното съдът,

 

                          О П Р Е Д Е Л И:

 

НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

КОНСТИТУИРА като заинтересована страна в процеса „Витатур инвест“АД, което да бъде призовано за следващото съдебно заседание по седалище и адрес на управление посочен в Търговския регистър. Да се изпрати на новоконституираната страна препис от жалбата с възможност за становище в 14-дневен срок от съобщаването.

 

           ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 22.02.2017 година от 13,45 часа.

Да се призове новоконституираната страна.

 

Да се УВЕДОМИ вещото лице В.Г..

 

 Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13:05часа.

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: