ПРОТОКОЛ

       

                                              

Година 2016, 23.11.                                                                              град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД,                ХІІ-ти административен състав

на  двадесет и трети ноември           през две хиляди и шестнадесета година,

В публично заседание в следния състав:

                                                    

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ГАНЕВА

 

Секретар: Й.Б.,

Прокурор: АНДРЕЙ ЧЕРВЕНЯКОВ

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Ганева

Административно дело номер 622 по описа за 2016 година.                 

 

 

  На именното повикване в 14:00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ  „Корал резидънс” ЕООД, редовно призован,  не се представлява.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „Прайм пропърти БГ” АДСИЦ, редовно призован, се представлява от адвокат С., с пълномощно по делото.

 

ОТВЕТНИКЪТ - началник на РДНСК-Югоизточен район, редовно призован, се представлява от юрисконсулт К., с пълномощно по делото.

 

За ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА главен архитект на община Царево, редовно призована, представител не се явява.

 

За Окръжна прокуратура Бургас се явява прокурор Червеняков.

 

Не се явява ВЕЩОТО ЛИЦЕ В.Г..

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА:

 

ПОСТЪПИЛ е с писмо вх. № 9615 от 17.10.2016 г.от АГКК Бургас, изискания протокол №21-255 от 12.05.2015година.

 

ПОСТЪПИЛА по делото молба от „Прайм пропърти БГ”АДСИЦ, с искане по доказателствата.

 

ПОСТЪПИЛО е становище входящ № 10590 от 17.11.2016г. от ответника началник на РДНСК – ЮИР Бургас, по искането на „Прайм пропърти БГ”АДСИЦ за нови доказателства.

 

АДВОКАТ С.: Поддържам исканията по доказателствата, които съм изложил в нарочна молба, депозирана по делото. Не сме формулирани нарочен документ който искаме, защото не знаем какъв е точно, позоваваме се на производствения ред за постановяване на място дюни, заснемането им в графичен вид и отразяването им в специализираната карта. Посочили сме основанията, които следва да съдържат изготвените документи, тяхната производствена последователност. Позволили сме си да кажем какво точно искаме като данни да се съдържа и за какво са ни необходими, с цел да се избегне разминаване с поисканите и представените доказателства. Да се предостави възможност на вещото лице да изготви заключението. Да се приеме представения протокол от Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

 

ЮРИСКОНСУЛТ К.: Да се предостави възможност на вещото лице да изготви заключението. По поисканите доказателства от ответника сме изразили писмено становище, депозирано по делото, което поддържаме. Моля да задължите процесуалния представител на жалбоподателя да изрази становище какво точно ще доказва с тези доказателствени искания и дали оспорва  кадастралната карта,  защото всички искания са по приемане  на кадастралната карта. Аз заявявам, че не оспорваме кадастралната карта и не оспорвам наличието на всички документи, които се изискват по приемането и.

 

АДВОКАТ С.: Не оспорваме кадастралната карта и не оспорваме начина на формулиране и възстановяване на поземлените имоти визирани в специализираната карта и регистъра към нея. Доказателственото ни искане е свързано със следното: От 2013година имаме специално изрично становище от компетентен административен орган, а именно РИОСВ- Бургас, който следи  за защитените територии, местообитанията и дюни по реда на ЗБР, ЗООС и така нататък. От това становище е видно, че в имота не се намират дюни, но по смисъла на биологичните закони - като местообитания и природообразувания. По- късно със специализираната карта са установени двата поземлени имота с нарочни идентификатори, за които е видно от регистъра, приложен към картата, за които е посочено изрично, че са заети от дюни. В тази връзка считам, че трябва да се прави разлика между производство по ЗКИР, а именно установяване и заснемане на поземлените имоти и дейностите по установяване на природни образувания, в случая дюни. В тази връзка считам, че посочените два поземлени имота по специализираната карта, в своята си изначална същност са обособени в резултат на преките теренни проучвания, обхождания, определяне с джи пи ес координати от работна група натоварена именно с тези задачи, т.е. данните къде, кога, с каква площ, точно местоположение са установени далеч назад, които данни фиксиращи дюни последствие са прераснали  в рамките  на едно административно производство по ЗУЧК и Наредбата към нея и са  прераснали в образуване на поземлени имоти. В тази връзка ни е доказателственото искане да видим какви са изготвените документи за да се стигне до това, че след като РИОСВ през 2013година казва няма дюни, а  след кратък период макар и чрез специализираната карта в имота има дюни и видите за тях има  два отредени поземлени имота и то  с точни идентификатори. За това сме поискали протокола или преписката в частта касаеща прякото обхождане, определяне на местоположението на дюните, както и определянето на тяхното геодезическо заснемане извършено от нарочна работна група.

 

ПРОКУРОРЪТ: Уважаема г-жо председател на първо място да се даде възможност на вещото лице да изготви заключението си и го изложи пред Вас. Досежно доказателствените искания на жалбоподателя, бих искала да изразя следното становище: На първо място депозирането на писмени доказателства - протокол 21-225 от 12.05.2015година е налице диспозитив в решение, който представлява по същество индивидуален административен акт, с който са приети обектите в специализираните карти. Същият към настоящия момент е действащ акт, не е оспорен, както чухме от страната не се оспорват и специализираните карти. От това какво е установено се изискват специални знания и това не е предмет на установяване с исканите доказателства и лично се противопоставям същите да бъдат изискани.

 

Съдът предвид направените доказателствени искания от „Прайм пропърти БГ”АДСИЦ, намира че същите следва да бъдат уважени, като относими към предмета на спора,  поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ЗАДЪЛЖАВА началника на Служба по Геодезия, картография и кадастър Бургас, в 14-дневен срок от уведомяването, да представят посочените в молбата на адвокат С. писмени доказателства.

 

Да се изпрати и копие от молбата на адвокат С. на началника на Служба по Геодезия, картография и кадастър Бургас.

 

СТРАНИТЕ: Нямаме други доказателствени искания към момента.

 

С оглед неизготвяне на заключението на вещото лице и необходимостта от представяне на посочените по-горе доказателства, съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и го насрочва за 25.01.2017 година от 13.00 часа, за когато страните са уведомени по чл.137, ал.7 от АПК.

 

За следващото съдебно заседание да бъде УВЕДОМЕНО вещото лице В.Г., с указание че заключението следва да бъде депозирано в срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  14:11часа.

 

             СЕКРЕТАР:                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: