ПРОТОКОЛ

       

                                              

Година 2016, 22.06.                                                                              град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, ХІІ-ти административен състав, на двадесет и втори юни през две хиляди и шестнадесета година, в публично заседание в следния състав:

                                                    

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛЮБОМИР ЛУКАНОВ

 

 

Секретар: Й.Б., прокурор при ОП-Бургас: Тиха Стоянова, сложи за разглеждане докладваното от съдия Луканов  Административно дело номер 622 по описа за 2016 година.                 

 

  На именното повикване в 13:20 часа при спазване нормата на чл. 142, ал. 1 от ГПК, вр. с чл. 144 от АПК и на второ четене в се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ  „Корал резидънс” ЕООД, редовно призован,  не се представлява.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „Прайм пропърти БГ”АДСИЦ, редовно призован, се представлява от адвокат С., с пълномощно по делото.

 

ОТВЕТНИКЪТ началник на РДНСК-Югоизточен район, редовно призован, се представлява от юрисконсулт А. и юрисконсулт А., с пълномощни от днес.

 

За ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА главен архитект на община Царево, редовно призована, представител не се явява.

 

За Окръжна прокуратура Бургас се явява прокурор Тиха Стоянова.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

 

Производството е образувано по жалби на „Корал резидънс”ЕООД и „Прайм пропърти БГ” АДСИЦ против Заповед№ДК-10-ЮИР 10/19.02.2016г. на началника на РДНСК –Югоизточен район, с която се прогласява нищожността на издадено от главния архитект на община Царево разрешение за строеж №210 от 25.11.2009г. за „Открити басейни при сграда А1, Б4, Д –етапно изпълнение” находящ се в поземлен имот с идентификатор 44094.22.35 по кадастралната карта на с.Лозенец, община Царево, ведно с одобрените инвестиционни проекти и извършената на 09.11.2012 година презаверка на цитираното разрешение за строеж.

 

С определение №620/06.04.2016г. съдът е присъединил към настоящото производство адм. д. № 692/2016годин, което е образувано по жалба на „Прайм пропърти БГ” АДСИЦ срещу същия административен акт. Съдът е указал доказателствената тежест на страните и допуснал представените с жалбите и административната преписка писмени документи като доказателства по делото. Указал е на Окръжна прокуратура Бургас да представи заверен препис от цялата преписка с вх.№ 753/2013г. по описа на Окръжна прокуратура Бургас.

 

АДВОКАТ С.: Поддържам жалбата по изложените в нея съображения. Моля да приемете представените с жалбата доказателства.  Имаме доказателствени искания в днешното съдебно заседание. Ще представим и писмени доказателства. Ще поискаме изготвяне на съдебно-техническа експертиза с молба. Уведомени сме за определение №620/06.04.2016г. и разпределената от съда доказателствена тежест. Нямаме възражение.

 

ЮРИСКОНСУЛТ А.: Оспорваме и двете жалби. Да се приемат представените доказателства. Имаме доказателствени искания. Уведомени сме са определение №620/06.04.2016г. и разпределената от съда доказателствена тежест. Нямаме възражение. Представената преписка е в цялост.

 

ЮРИСКОНСУЛТ А.: Присъединявам се към становището на юрисконсулт А..

 

ПРОКУРОРЪТ: Уведомени сме за определение №620/06.04.2016г. и разпределената от съда доказателствена тежест. Да се приеме административната преписка като доказателства по делото, както и всички приложени допълнително доказателства. Да се даде възможност на страните да представят и изложат доказателствените си искания. Към настоящия момент нямам доказателствени искания. Искам да заявя, че няма такава цялостна преписка № 753/2013година. Тя е разбита по различни протести на прокурори и към тях са приложени съответни документи и затова не я представяме.

 

АДВОКАТ С.: Представям и моля да приемете като доказателства по делото заповед № РД-676/04.09.2014г. на МОСВ, с която е наложена ПАМ на собствените на дружеството имоти, решение на Върховен административен съд № 35/04.01.2015г. по адм. д. №12639/2014г., с което ПАМ е отменена изцяло по отношение на собствените на дружеството имоти. Представям и моля да приемете ПУП и обяснителна записка за процесния имот, доклад послужил за издаване на ОВОС към 2004година, като отделно от това считам, че самото решение по ОВОС е вече по кориците на делото.

Моля да допуснете съдебно-техническа експертиза, с така формулирани въпроси в молба, която представям днес, с препис за страните, като с оглед обема на задачите и тяхната специфика, считам че вещото лице следва да бъде специалист архитект. Към настоящия момент няма да сочим други доказателства.

 

ЮРИСКОНСУЛТ А.: Запозната съм с тези доказателства, които се представиха днес. Възразявам по представеното решение на Върховен административен съд № 35, тъй като същото не е влязло в сила и няма връзка между делата. Възразявам по така поставените въпроси към исканата съдебно-техническа експертиза. Считам първи въпрос за изцяло правен въпрос. Що се отнася до 2-ри въпрос считам, че същият е неотносим към правния спор, тъй като ответникът в самата заповед няма твърдение, че имотът попада в защитена територия, напротив пише в близост.

 

ЮРИСКОНСУЛТ А.: Това решение е приложено и към другата жалба на другото дружество.

 

            АДВОКАТ С.: По отношение на това, че няма твърдение че имота попада в защитена територия, нямам възражение, но ако това е безспорно ще перифразирам въпроса, а именно:

              Моля вещото лице да даде разстоянията от границите на ПИ до най-близко разположените защитени зони и територии, т.е. да посочи действително на какво разстояние отстоят границите на имота от защитените зони и територии. Отговорът на този въпрос следва да бъде с оглед на събраните писмени доказателства по делото.

 

              ЮРИСКОНСУЛТ А.: По така формулирания днес въпрос не възразявам. Въпрос 4 и 5 са неотносими и неоснователни към правния спор, тъй като в оспорваната заповед не се твърди, че има нарушение на ПУП или да има изменение в строителните книжа. Противопоставям се и на допускането на въпрос 6 изцяло като неотносим към правния спор. Това колко заповеди са издадени на други собственици на имоти освен на жалбоподателя и на Ибердрола инмобилария С.А., няма никакво значение по настоящото съдебно производство.

           ЮРИСКОНСУЛТ А.: Придържам се към становището на юрисконсулт А.. Първото ни доказателствено искане е да задължите АГКК Бургас да представи извадка от специализирани карти и регистри на процесния имот, което искане правя във връзка установяването на наличието на дюни в процесния имот, тъй като в мотивите на обжалваната заповед се съдържат такива твърдения. Второто ни доказателствено искане е да бъде задължен главния архитект на община Царево да представи административната преписка по издаване на обжалваното разрешение за строеж, в това число одобрени инвестиционни проекти и презаверки. Нямаме допълнителни задачи към исканата съдебно-техническа експертиза.

 

             АДВОКАТ С.: Възразявам по искането да се изиска от АГКК Бургас данни за специализирана карта, още повече, че към 2013 година има издадено нарочно уведомление, че в рамките на имота не се намират дюни и дюнни местообитания. Предвид това моля да оставите без уважение така направеното доказателствено искане. Представям уведомление изх.№4578/25.06.2013г. на РИСОВ Бургас.

 

                ЮРИСКОНСУЛТ А.: Поддържаме искането за изискване на специализираните карти приети към 2014година. Това е след издаване на представеното писмо, а регистрите и картите са приети с протокол № 21-83 от 19.09.2014година, т.е. преди издаване на процесната заповед, но след това писмо, от което е видно че имотът е частично зает със зараждащи се подвижни дюни, подвижни дюни, неподвижни крайбрежни дюни с тревна растителност така наречените сиви дюни. Държим на направеното си искане.

 

               ПРОКУРОРЪТ: Няма да соча доказателства. Считам, че искането за назначаването на съдебно-техническа експертиза е неоснователно по така представените въпроси, като се придържам се към становището на ответника, че по т.1,2,3,4, както и т.5 няма спор, а т.6 е неотносим към предмета на административния спор. Освен това се присъединявам към становището на ответника по направеното доказателствено искане за изискване на документи от АКГГ Бургас, с оглед обстоятелството, че следва да бъде изяснено местоположението на дюните зараждащи се и други видове дюни посочени в писмо изх. 4578/25.06.2013г. на РИОСВ Бургас и тези по Кадастралната карта.

 

Съдът като взе предвид становищата на страните относно доказателствените искания и представените доказателства намира, че представената административна преписка следва да бъде приета в цялост, така както е депозирана от ответния орган.

По доказателственото искане за назначаване на съдебно-техническа експертиза съдът счита, че с оглед обстоятелството, че предмет на настоящето производство е преценка нищожността на индивидуален административен акт, съобразени следва да бъдат служебно не само аргументите и основанията, посочени от органа в оспорения административен акт, но и проведеното производство в цялост по издаване на прогласения такъв за нищожен и в тази връзка поисканата съдебно-техническа експертиза, с така поставените въпроси е относима към производството по издаване на прогласения за нищожен административен акт, поради което следва да бъде уважена като към поставените въпроси следва да бъде добавен и въпроса формулиран в днешното съдебно заседание, като въпрос 2-ри към вещото лице. Следва да се посочат разстоянията от границите на ПИ до най-близко разположените защитени зони и територии, предвид това, че същият отново касае въпроса за пълна проверка на обстоятелствата около прогласената нищожност.

 По искането на ответния административен орган, съдът намира същото за основателно предвид обстоятелството, че действително към настоящия момент е изготвена подобна специализирана карта, която макар да е одобрена към 2014 година, изработката й е подготвяна назад в годините и с оглед проверка верността на представения от жалбоподателя „Корал резидънс” ЕООД, писмен документ по делото, а именно писмо изх.№ 4578/25.06.2013г. на РИОСВ Бургас е необходимо, посочената информация да бъде събрана.

Съдът намира за необходимо да бъдат изискани за пълнота на доказателствената съвкупност в административното производство поисканите от заинтересованата страна – главен архитект на община Царево инвестиционни проекти на дружествата жалбоподатели, касаещи процесния имот, в частта относно описания в разрешението за строеж 210/25.11.2009година и преписката за презаверката на цитираното разрешение за строеж.

 

Така мотивиран по доказателствата съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         

ПРИЕМА допуснатите с определение № 620/06.04.2016година писмени документи, като доказателства по делото.

 

ПРИЕМА представените в днешното съдебно заседание от представителите на страните документи, като доказателства по делото;

 

ДОПУСКА извършването на съдебно-техническа експертиза, вещото лице по която, след като се запознае с приложените по делото доказателства да отговори на въпросите формулирани от адвокат С., в представената в днешното съдебно заседание молба, с изключение на въпрос 1 и 6, а при отговор на въпрос 2-ри се съобрази  с конкретизацията направена в днешното съдебно заседание от адвокат С.. Вещото лице следва да отговори конкретно за имот с 44094.22.35 по КК на с. Лозенец, като изрично посочи дали този ПИ се намира в границите на урбанизирана територия към момента на постановяване на оспорваната заповед.

 

ОПРЕДЕЛЯ първоначален депозит в размер на 400 лв., платими от жалбоподателя „Прайм пропърти БГ”АДСИЦ в 7-дневен срок от днес по сметка на Административен съд гр. Бургас. УКАЗВА на същия, че в този срок следва да депозира доказателство за внесения депозит.

 

ОПРЕДЕЛЯ за конкретно вещо лице по делото В.Й.Д.

 

Вещото лице при изготвяне на заключението следва да съобрази както документите по делото, като и тези, които следва да представи АГКК-Бургас.

 

Вещото лице да се призове след представяне на доказателство за внесен депозит.

 

УКАЗВА на вещото лице, че в 7-дневен срок преди датата на следващото съдебно заседание следва да депозира експертното си заключение.

 

  ЗАДЪЛЖАВА ГЛ. АРХ. НА ОБЩИНА ЦАРЕВО в 7-дневен срок от уведомяването да представи инвестиционни проекти на дружествата жалбоподатели, касаещи процесния имот и преписката за презаверката на относимото разрешение за строеж.

 

 ЗАДЪЛЖАВА АГКК - Служба по геодезия, картография и кадастър гр. Бургас в 7-дневен срок от уведомяването актуална специализирана карта за дюните в черноморското крайбрежие, касаеща спорния имот с идентификатор 44094.22.35, ведно с всички записвания, уточнения и помощни материали, представляващи неразделна част от нея, включително и регистър към картата, в частта касаеща посочения имот.

ЗАДЪЛЖАВА АГКК - Служба по геодезия, картография и кадастър гр. Бургас в 7-дневен срок от получаване на съобщението да представят и актуална скица на процесния имот по действащата КК и КР, от която да се установи дали в него има наличие на дюни.

 

        

          ДАВА възможност на страните да ангажират допълнителни доказателства, в 7-дневен срок от днес, като ги уведомява, че ако след изтичане на дадения им срок посочат доказателства, които биха станали причина за отлагане на делото, ще има за последица налагането глоба в размер на 100 лева на страната, на основание чл. 92а от ГПК, вр. с чл. 144 от АПК;

 

СТРАНИТЕ: Нямаме други доказателствени искания към момента.

 

За събиране на доказателства и изготвяне на заключението по допуснатата съдебно-техническа експертиза, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за съдебно заседание на 28.09.2016, от 15.00 часа, за която дата и час страните – уведомени от днес.

 

Да се ПРИЗОВЕ вещото лице след представяне на доказателство за внесен депозит.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  13:47часа.

 

             СЕКРЕТАР:                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: