ПРОТОКОЛ

       

                                              

Година 2017, 22.02.                                                                        град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД             ХІІ-ти административен състав, на двадесет и втори февруари                две хиляди и седемнадесета година, В публично заседание в следния състав:

                                                    

            ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ГАНЕВА

 

 

Секретар: Й.Б.

Прокурор: ВЕЛИЧКА К.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Ганева

 Административно дело номер 622 по описа за 2016 година.                 

 

  На именното повикване в 13:45 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ  „Корал резидънс” ЕООД, редовно призован,  не се представлява.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „Прайм пропърти БГ” АДСИЦ, редовно призован, се представлява от адвокат С., с пълномощно по делото.

 

ОТВЕТНИКЪТ - началник на РДНСК-Югоизточен район, редовно призован, се представлява от юрисконсулт К. и гл.експерт А., с пълномощни по делото.

 

За ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА главен архитект на община Царево, редовно призована, представител не се явява.

 

За ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА „Витатур инвест“АД, редовно призована, представител не се явява.

 

За Окръжна прокуратура Бургас се явява прокурор К..

 

Явява се ВЕЩОТО ЛИЦЕ В.Г..

 

Съдът констатира, че по делото е приложена призовка досежно  призоваването на заинтересованата страна „Витатур инвест“ АД, която е връчена на 30.01.2017г. на юрисконсулт Станимира Зянова.

По делото е постъпила молба от адвокат С., с която уведомява съда за актуалния адрес на дружеството „Витатур инвест“АД, като сочи призоваването да бъде извършено чрез адвокат Йордан Киров.

 

Съдът констатира, че адресът посочен в молбата на адвокат С., съвпада с този, посочен в призовката, на която дружеството „Витатур инвест“АД е било призовано, поради което намира, че дружеството е редовно уведомено за днешното съдебно заседание.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА:

 

ПОСТЪПИЛО е заключение по съдебно-техническата експертиза на вещото лице, което е в срока по чл.199 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК.

 

АДВОКАТ С.: Запознати сме със заключението на вещото лице, което е в срок и моля да се изслуша днес.

 

ЮРИСКОНСУЛТ К. : Запознати сме със заключението на вещото лице, което е в срок и моля да се изслуша днес.

 

ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ А.: Запознати сме със заключението на вещото лице, което е в срок и моля да се изслуша днес.

 

ПРОКУРОРЪТ: Запознати сме със заключението на вещото лице, което е в срок и моля да се изслуша днес.

 

ПРЕМИНАВА към изслушване на заключението на вещото лице, като снема самоличността му, както следва:

 

В.М.Г. –години, българска гражданка, неосъждана, без родство със страните. ПРЕДУПРЕДЕНА за наказателната отговорност по чл.291 от НК. ОБЕЩАВА да даде безпристрастно и вярно заключение.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Г.: Представила съм писмено заключение, което поддържам. Представям справка-декларация.

 

АДВОКАТ С.: Нямам въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението му.

 

ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ А.: Имам един уточняващ въпрос към вещото лице, а именно в имот с идентификатор  44094.22.35 по Кадастралната карта на с. Лозенец, община Царево, в който е разрешено строителството, което протестирано от Окръжна прокуратура Бургас на процесния строеж, при направените от Вас справки установихте ли наличието на дюни в този имот?

 

АДВОКАТ С.К: Възразявам по този въпрос.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Г.: Не бих могла да отговаря на този въпрос, тъй като  посещавайки имота на място установих, че понятието дюни се различава от моята представа за дюни, а и това не е в моята компетентност.

 

ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ А.: Имам предвид документите, които сте разгледали.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Г.: В този случай, предвид документите, с които съм се запознала, съм представила към заключението скици. От тези комбинирани скици, които съм изготвила, констатирам наличие на дюни определени по специализираната карта, които са нанеси във всички комбинирани скици с три различни цвята, а именно жълто виолетово и синьо, съответно на видовете дюни и със съответните квадратури на скица 2  и скица 3, като в последната са  в по-едър мащаб. В обобщение казвам, че са  констатирани  дюни и са показани на скица 2 и 3, приложени към заключението.

 

ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ А.: Нямам други въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението.

 

ЮРИСКОНСУЛТ К.: Нямам въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението.

 

ПРОКУРОРЪТ: Нямам въпроси  към вещото лице. Да се приеме заключението му.

 

Съдът ПРИЕМА заключението на вещото лице, като му определя възнаграждение в размер на  800лева, от които 400лева платими от внесения депозит / л.595 том ІV от делото/ и 400лева вносими от жалбоподателя в 10- дневен срок от днес по сметка на Административен съд Бургас, в който срок следва да бъде представен като доказателство по делото и съответния платежен документ.

При невнасяне на  в указания от съда срок на определената сума, в полза на вещото лице, ще бъде издаден изпълнителен лист.

 

ЮРИСКОНСУЛТ К.: Представям и моля да приемете за сведение окончателно решение на петчелен състав на Върховен административен съд, относно оставена в сила Принудителна административна мярка на Министъра на околната среда и водите за спиране на строителството в множество имоти на територията, където е разположен процесният строеж, където се намира и процесния строеж с последни цифри 22.35. Няма да соча други доказателства.

 

ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ А.: Да се приеме представеното решение за сведение.

 

АДВОКАТ С.: Запознат съм с това решение, като ще взема становище по същество. Няма да соча други доказателства.

 

ПРОКУРОРЪТ: Предоставям на съда по приемането на представеното решение. Няма да соча други доказателства.

 

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

         ПРИЕМА докладваните в предходното съдебно заседание писмени доказателства, а именно - копие от заглавна страница към СПКР на обектите по чл.6, ал. 4 и 5 ЗУЧК за морски плаж Лозенец - Кумкашла изработена от ДЗЗД „Аргус- Сървей"; Копие от обяснителна записка към СПКР за морски плаж Лозенец - Кумкашла изработена от ДЗЗД „Аргус- Сървей"; Копие от резултати от GNSS измервания за създаване на СПКР на морски плаж „Лозенец - Кумкашла", Копие от специализирана карта на обектите по чл.6, ал. 4 и 5 ЗУЧК СПКР за морски плаж „Лозенец - Кумкашла" изработена от ДЗЗД „Аргус- Сървей"; Копие от специализиран регистър на обектите по чл.6, ал. 4 и 5 ЗУЧК към СПКР специализирана карта за морски плаж „Лозенец - Кумкашла" изработен от ДЗЗД „Аргус- Сървей"; Копие от комбинирана скица за морски плаж „Лозенец - Кумкашла" изработена от ДЗЗД „Аргус- Сървей"; Копие на протокол № 6/05.12.2012 г., Копие от заглавна страница от анализ на точността и специализираната карта на морски плаж „Лозенец Кумкашла" и предоставените данни по проект на МОСВ „Картиране и определяне на природозащитното състояние и природни местообитания и видове - фаза II съставена от „Геопроект Приморско" ЕООД; Копие от резултати от полски измервания; Копие от определяне на трансформационните параметри; Копие от координати на заснетите точки в КС 1970 г., Копие от специализирана карта на видовете дюни за морски плаж „Лозенец - Кумкашла" изработена от „Геопроект Приморско"; Копие от специализиран регистър на обектите по чл.б, ал. 4 и 5 ЗУЧК към специализирана карта на видовете дюни морски плаж „Лозенец - Кумкашла" изработен от „Геопроект Приморско"; Копие от протокол № 21-82-19.09.2014 г., Копие от протокол от извършена проверка на място относно местоположението и вида на дюните за морски плаж „Лозенец- Кумкашла" от 31.5.2013 г., Копие от скица от геодезическо измерване за определяне на контурите на дюните и вида им за морски плаж „Лозенец Кумкашла", Копие на заповед № РД-02-14385/18.04.2013 г. на МРРБ, № РД-379/ 18.04.213 г. на МОСВ с вх. № 05-101/ 22.04.2013 г. в АГКК; Копие от протокол № 1 от заседанието на 22.04.2013 г. на междуведомствената работна група за изпълнение на заповед № РД-02- 14385/18.04.2013 г. на МРРБ, № РД-379/ 18.04.213 г. на МОСВ с вх. № 05- 101/22.04.2013г., Копие от Доклад относно предоставена консултация за изясняване на границите и типа на пясъчни дюни по избрани плажове на Българското Черноморско крайбрежие вх. № 33-00-233 от 31.10.2013 г. в МОСВ; Копие от писмо изх. № 12-00-1035 и 12-00-1251/10.09.2014 г. на МОСВ,  вх. №04-66/15. 09.2014 г.; Копие от заглавна страница към СПКР на обектите по чл.б, ал. 4 и 5 ЗУЧК за територии с одобрени кадастрални карти за землище с. Лозенец, изработена от „Сървей груп" ЕООД ; Копие от обяснителна записка към СПКР на обектите по чл.б, ал. 4 и 5 ЗУЧК за територии с одобрени кадастрални карти за землище с. Лозенец изработена от „Сървей груп" ЕООД; Копие от резултати  от GNSS измервания; Копие от специализирана карта на обектите по чл.б, ал. 4 и 5 ЗУЧК към СПКР на обектите по чл.б, ал. 4 и 5 ЗУЧК за територии с одобрени кадастрални карти за землище с. Лозенец изработена от „Сървей груп" ЕООД; Копие от специализиран регистър на обектите по чл.б, ал. 4 и 5 ЗУЧК към специализирана карта за територии с одобрени кадастрални карти за землище с. Лозенец изработена от „Сървей груп" ЕООД; Копие от протокол от извършена проверка на място относно местоположението и вида на дюните разположени извън обхвата на морските плажове в землище с. Лозенец, Копие от геодезическо заснемане за определяне на дюните в зона „Б“  землище на с. Лозенец; Копие от Протокол № 21-83-19.09.2014 г.., както и представеното в днешното съдебно заседание решение №14279 от 23.12. 2016 година на Върховен административен съд на РБ,  постановено по адм.д.№ 7109/2016година.

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ДАВА думата по същество:

 

АДВОКАТ С.: Уважаема г-жо председател, моля да уважите жалбата и отмените оспорваната заповед на началника на РДНСК- Югоизточен район, като незаконосъобразна. От събраните по делото доказателства се установи, че  фактическите и правни основания в оспорваната заповед са недоказани. Повдигнатите и наведените съображения, с които се цели нищожност към 2009година, не намират своята опора  към действащата към онзи момент нормативна уредба, както и фактите и обстоятелствата, които са били от значение за проведената процедура към онзи момент. По представеното решение в днешното съдебно заседание  на петчленен състав на Върховен административен съд, искам да отбележа, че е  неотносимо към настоящия спор ,тъй като както каза  представителя на РДНСК, същото касае налагане на Принудителна административна мярка по  отношение на инвестиционно намерение, което обаче не е ясно по какъв начин би следвало да се обвърже с евентуална нищожност на процесното разрешение.  Ако смисълът, е че се наблюдават едни и същи факти, обстоятелства и правни основания, то още на по силни основания следва да се приеме, че строителните книжа, в случая би следвало да се разглеждат при определени законни нарушения, при упражняване на определени правомощия на държавен орган, но при  никакъв случай мотивите на това решение да се довнесат в подкрепа на административния орган, че разрешението за строеж, в настоящия случай явява нищожно. В тази връзка представям за сведение решение на Върховен административен съд №1909 от 15.02.2015година по адм.д.№5905/2016г.,  което  е окончателно  и е по оспорване, което се е развило по аналогичен случай пред РДНСК респ.  Административен съд Бургас, със същите факт и правни основания, и което в крайна сметка води на извода, че действията на административния орган по обявяване на нищожност на влезли в сила разрешения за строеж са  незаконосъобразни.

Моля за срок за представяне на писмени бележки. Моля за присъждане на разноските по делото, съобразно представените доказателства за платен адвокатски хонорар. Моля да ни присъдите и разходите по основно и допълнително заключение по съдебно-техническата експертиза, допусната по делото и заплатената държавна такси.

 

ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ А.: Уважаема г-жо председател, моля да отхвърлите като неоснователна и недоказана подадената от „Прайм пропърти БГ“АДСИЦ жалба и потвърдите като законосъобразна на издадената началника на РДНСК-Югоизточен район заповед.  Безспорно от събрания доказателствен материал се установи, че с протестираното от Окръжна прокуратура Бургас разрешение за строеж е допуснато строителство в територия с особено териториална устройствена защита, а именно имот зает частично с пясъчни дюни,  без да е извършена от компетентния орган, в случая РИОСВ –Бургас оценка на въздействието по ЗБР и без наличие на решение по ОВОС по реда на ЗООС. Цитираните нарушения са нарушения на императивни разпоредба на нормативната уредба на опазването на околната среда и опазване на териториите, които са толкова тежки и радикални, че да обуславят нищожността на разрешението за строеж и именно, поради  това моля да остави без уважение жалбата и потвърдите заповедта на началника на РДНСК-Югоизточен район.

По отношение на представеното от процесуалния представител  на жалбоподателя решение на Върховен административен съд, моля да имате предвид, че същото не е по аналогичен казус, то е постановено по разрешение за строеж, което се отнася до съвсем различен имот и дружество, и  фактическите и правните основния на ответника са съвсем различни. Моля за срок за представяне на писмени бележки. Моля да ни бъде присъдено юрисконсултско възнаграждение.

 

ЮРИСКОНСУЛТ К.: Присъединявам се към становището на главен експерт А.. Моля за срок за представяне на подробни съображения в писмени бележки.

 

ПРОКУРОРЪТ: С оглед събраните по делото доказателства, моля да постановите решение, с което потвърдите  атакуваната заповед на началника на РДНСК-Югоизточен район,  с която е прогласена нищожността на издаденото разрешение за строеж като законосъобразна, а жалбата оставите без уважение като неоснователна.

 

АДВОКАТ С.:  Що се касае до становището на  процесуалния представител на административния орган, че в имота се намирали дюни ,искам да подчертая това, че такова становище за дюни се намира върху специализираната карта приета през 2014 -15година и то само и единствено се подкрепя от самия факт с този административен акт, а именно приемане на специализирана карта от 2014 -15година. Тогава  се навежда твърдението, че в имота има дюни, за които към 2009година, когато е издадено разрешението за строеж, категорично липсват такива данни. Има представено становище на РИОСВ от 2013г. по делото, от което  е видно, че също няма дюни, поради което ще моля да съобразите това при преценка становищата на страните и доказателствата по делото.

 

Съдът, с оглед направените искания и на основание чл. 149, ал. 3 от ГПК ОПРЕДЕЛЯ 10-дневен срок на страните за представяне на писмени бележки с копие за другата страна.

 

  СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе в законоустановения срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14:00часа.

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: