ПРОТОКОЛ

       

                                              

Година 2018, 21.02                                                                                 град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                  ХІІ-ти административен състав

На двадесет и първи февруари                      две хиляди и осемнадесета година 

В публично заседание в следния състав:

                                                    

            ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ГАНЕВА

 

Секретар: Йовка Банкова,

Прокурор: Андрей Червеняков

сложи за разглеждане докладваното от съдия Ганева 

административно дело номер 622 по описа за 2016 година.                 

 

  На именното повикване в 14:19 часа се явиха:

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ  „Корал резидънс” ЕООД, редовно призован,  не се представлява.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „Прайм пропърти БГ” АДСИЦ, редовно призован, се представлява от адвокат С., с пълномощно по делото.

 

ОТВЕТНИКЪТ - началник на РДНСК-Югоизточен район, редовно призован, представител не се явява.

 

За ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА главен архитект на община Царево, редовно призована, представител не се явява.

 

За ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА „Витатур инвест“АД, редовно призована, представител не се явява.

 

За Окръжна прокуратура Бургас се явява прокурор Червеняков

 

Съдът ДОКЛАДВА постъпила молба вх.№1103/26.01.2018г. от „Корал Резидънс „ЕООД, с която се иска да бъдат заличени като страна в процеса, тъй като  са прехвърлили в полза на „Витатур инвест“АД всички свои идеални части и дружеството е загубило качеството си на заинтересована страна .

Съдът констатира, че нотариалния акт, с който са прехвърлени от „Корал Резидънс „ЕООД в полза на „Витатур инвест“АД всички  идеални части на дружеството се намира по адм.д.№ 5592/2015г. на Върховен административен съд на л.31.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

                          О П Р Е Д Е Л И:

 

           ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И  ГО ДОКЛАДВА:

 

          Производството е образувано по  протест на прокурор при Окръжна прокуратура Бургас против заповед №ДК-10-ЮИР-10/19.02.2016г. на началника на РДНСК-Югоизточен район, в частта й, с която по протест на Окръжна прокуратура Бургас е прогласена нищожност на извършената презаверка от главния архитект на община Царево, презаверка на разрешение №210/25.11.2009година.

Делото е висящо  за втори път пред настоящата съдебна инстанция, с оглед решение № 15493/18.12.2017г. по адм.д.№ 5592/2015г. на Върховен административен съд, с което делото е върнато за произнасяне по прогласената нищожност на извършената презаверка от главния архитект на община Царево презаверка на разрешение №210/25.11.2009година.

 

  Съдът на основание чл.170, ал.1 от АПК, УКАЗВА на административния орган, че негова е доказателствената тежест да установи съществуването на фактическите основания посочени в административния акт и изпълнението на законовите изисквания при издаването им.

          На основание чл.171, ал.4 от АПК, УКАЗВА на жалбоподателя, че следва да ангажира доказателства за твърденията посочени в жалбата, от които черпи благоприятни правни последици,

 

АДВОКАТ С.:  Нямаме искане по доказателствата. Предоставям на съда, по искането за заличаване на заинтересована страна-

 

ПРОКУРОРЪТ: Няма да соча доказателства. Относно искането за заличаване на страна, считам че не следва да бъде уважавано, тъй като към момента на издаване на строителното разрешение  е имало качеството на заинтересовано лице.

 

По доказателствата съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

            

ПРИЕМА представените по делото доказателства.

 

По искането за заличаване на заинтересована страна, съдът ще се произнесе с крайния съдебен акт.

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ДАВА думата по същество:

 

АДВОКАТ С.: Уважаема г-жо председател, моля да отмените процесната заповед на началника на РДНСК и по скоро атакуваната презаверка да бъде счетена и възприета за законосъобразно извършена, при която не са налице основания за нищожност. В хода на съдебното производство считам, че един и същи основания са приложени, както към самото разрешение за строеж, така и при последващата негова презаверка. Върховен административен съд, ясно и категорично е посочил, че така наведените твърдения, съображения и доводи, не биха могли да послужат за прогласяване на нищожност на процесните строителни книжа. Отделно искам да добавя, че към настоящия момент практиката на Върховен административен съд по отношение на заповеди на РДНСК, с които се прогласява  нищожност на множество разрешения за строеж на доверителя ми са отменени, поради което считам, че практиката е константна. Предвид изложеното още веднъж моля да отмените заповедта на началника на РДНСК и оставите в сила така атакуваната презаверка на разрешение за строеж. Правя уточнение, че е грешка на езика и там където е процесната заповед, да имате предвид, че е протеста на Окръжна прокуратура Бургас. Моля за присъждане на съдебно-деловодни разноски.

 

 ПРОКУРОРЪТ: Уважаема г-жо председател, поддържам депозирания протест досежно отделния индивидуален административен акт за извършената на 09.11.2012 година презаверка на разрешение за строеж №210 от 25.11.2009година издадено от главния архитект на Община Царево.  Процесният акт представлява отделен нов такъв, като на тази дата на презаверката следва същия да отговоря на всички изисквания на ЗУТ, ЗООС и ЗБР.  Моля да прогласите нищожността на този акт, като депозирам становище в тази насока.

 

АДВОКАТ С.: С оглед представеното писмено становище от Прокуратурата, моля за срок за представяне на писмени бележки.

 

Съдът, с оглед направените искания и на основание чл. 149, ал. 3 от ГПК ОПРЕДЕЛЯ 10-дневен срок на жалбоподателя за представяне на писмени бележки с копие за другата страна.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе в законоустановения срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14.26 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: