ПРОТОКОЛ

       

                                              

Година 2016, 18.05.                                                                              град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, ХІІ-ти административен състав, на осемнадесети  май през две хиляди и шестнадесета година, в публично заседание в следния състав:

                                                    

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛЮБОМИР ЛУКАНОВ

 

Секретар: Й.Б., прокурор при ОП-Бургас: Георги Дуков, сложи за разглеждане докладваното от съдия Луканов  Административно дело номер 622 по описа за 2016 година.                 

 

  На именното повикване в 14:00 часа при спазване нормата на чл. 142, ал. 1 от ГПК, вр. с чл. 144 от АПК и на второ четене в се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ  „Корал резидънс” ЕООД, редовно призован,  не се представлява.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „Прайм пропърти БГ” АДСИЦ, редовно призован, се представлява от адвокат С., с пълномощно от днес.

 

ОТВЕТНИКЪТ началник на РДНСК-Югоизточен район, редовно призован, се представлява от юрисконсулт К., с пълномощно от днес и  главен експерт А., с пълномощно от днес и свидетелство за правоспособност.

 

За Окръжна прокуратура Бургас се явява прокурор Георги Дуков.

 

   ПРОКУРОРЪТ: Моля на основание чл.16 от АПК да конституирате Прокуратурата на РБ, като заинтересована страна в настоящото производство.

 

   Съдът, като взе предвид, че са налице предпоставките на чл.16 от АПК,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

  КОНСТИТУИРА Прокуратурата на Република България, като заинтересована страна в производството по адм. дело № 622/2016г. по описа на Административен съд Бургас.

 

Същевременно съдът установи, че за днешното съдебно заседание не е призован главния архитект на община Царево, който също следва да бъде конституиран като заинтересована страна в настоящото производство.

 

По изложените съображения съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ИЗМЕНЯ определение № 620/06.04.2016г., като КОНСТИТУИРА главния архитект на община Царево, като ЗАИНТЕРЕСОВАНА СТРАНА в производството по адм. дело № 622/2016г. по описа на Административен съд Бургас.

На главния архитект на община Царево да се изпрати препис от двете жалби, от настоящото определение, както и от определение № 620/06.04.2016г., ведно с призовката, като му се укаже, че в 14-дневен срок от получаване на преписите може да представи писмен отговор и да посочи доказателства.

Определението не подлежи на обжалване.

 

С оглед липсата на призоваване на заинтересованата страна съдът приема, че са налице процесуални пречки за даване ход на делото в днешното съдебно заседание.

Така мотивиран съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО;

 

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за съдебно заседание на 15.06.2016година от 13.15 часа, за която дата и час явилите се страните се считат редовно уведомени по чл.137, ал.7 от АПК.

Да се призове главният архитект на община Царево съгласно обстоятелствената част на настоящото определение.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14.07часа.

 

 

             СЕКРЕТАР:                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: