ПРОТОКОЛ

       

Година 2015, 26.05.                                                                           град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ХІ-ти административен  състав       

На двадесет и шести май                           две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                             СЪДИЯ: ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

Секретар: Г.Д.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия ЕНЧЕВ 

Административно  дело номер 622 по описа за 2015 година.

На именното повикване в 15,30 се явиха:

         Жалбоподателят „АГРЕН” ООД - редовно уведомен, не изпраща представител.

         За ответника Териториален директор на ТД на НАП Бургас - редовно уведомен се явява юк. П. - представя пълномощно.

 

Юк. П. Да се даде ход на делото.

 

         СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

         СЪДЪТ ДОКЛАДВА жалбата на „АГРЕН” ООД против решение на директора на ТД на НАП Бургас, с което е потвърдено ПНОМ.

 

         Юк. П.: Оспорвам жалбата. Да се приеме административната преписка. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

СЪДЪТ ДОКЛАДВА молба от жалбоподателя, с която се иска да се приеме преписката, да се приложи административно дело с посочен номер и да се даде допълнителна възможност на жалбоподателя да вземе становище  по доказателствата по делото.

Съдът констатира следното: административната преписка  по делото е представена своевременно. Жалбоподателят е имал възможност да се запознае с делото и преписката, които са се намирали в деловодството, без прекъсване, считано до днес – 26.05.2015 г.

Искането за предоставяне на допълнителна възможност на жалбоподателя да се запознае с доказателствата е неоснователно, защото такива не са изисквани към настоящия момент, допълнително от съда.

По искането за прилагане на административно дело № 2921 от 2013 г., съдът счита, че същото е неоснователно. Страните по цитираното дело са същите, но правоотношението между страните е различно, макар и сходно.Съдът счита, че не следва да обременява допълнително настоящото дело с доказателства по дело, което няма пряка връзка с конкретния спор.

По искането за предоставяне на допълнителна възможност на дружеството да представи нови доказателства, съдът констатира, че в молбата липсва каквато и да е конкретика относно това какви нови доказателства ще бъдат представени, както и какви нови обстоятелства ще бъдат установявани с такива доказателства.

С оглед на изложеното съдът

 

                             О П Р Е Д Е Л И:

 

         ОТХВЪРЛЯ исканията, формулирани в молба вх.№ 4886/26.05.2015г. от жалбоподателя по делото.

         ПРИЕМА административната преписка.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ХОД на устните състезания.

 

         Юк. П.: Уважаеми г-н Съдия, моля да постановите решение с което да потвърдите като законосъобразно наказателното постановление, което е издадено от компетентен орган в кръга на неговите правомощия, издадено по мотивирано искане от ревизиращия екип до публичния изпълнител. Съдържа мотиви за целесъбразност на наложената обезпечителна мярка. Жалбоподателят не притежава активи, които да обезпечат едно бъдещо задължение, установено с ревизионния акт. Към настоящия момент ревизионният акт е издаден като на дружеството са наложени същински обезпечителни мерки.

 

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 15,50 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                             СЪДИЯ: