ПРОТОКОЛ

 

Година 2014,30.09.                                                                      град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                         VІ-ти административен състав

На тридесети септември                      две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 622 по описа за 2014 година.

 

На именното повикване в 10.20 часа се явиха:

 

Жалбоподателят Д.И.И., редовно призован, не се явява лично. За него се явява представител по пълномощие адвокат Д.Р., надлежно упълномощена, представя пълномощно.

За ответника – директор на Агенция „Митници” София, редовно призован, се явява н-к отдел „Правен“ към Митница Бургас Е.С., надлежно упълномощена, представя пълномощно.

 

СТРАНИТЕ – Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

ДОКЛАДВА, че по делото на 16.07.2014г. от ответника са постъпили множество писмени доказателства, за които е задължен от съда в предходното съдебно заседание.

 

АДВОКАТ Р. – Запозната съм с представените доказателства. Представям удостоверение издадено на жалбоподателя от ОД на МВР, в уверение на това, че е работил като разследващ полицай към ОД МВР, което има значение към датата на дисциплинарното нарушение, за което е наложено дисциплинарното наказание на доверителя ми.

Да се приемат представените от ответника писмени доказателства.

 

ЮРИСКОНСУЛТ С. – Да се приемат представените доказателства. Нямам други искания по доказателствата.

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените от Агенция митници писмени доказателства, находящи се от л.30 до л.162 по делото.

ПРИЕМА представеното от процесуалния представител на жалбоподателя удостоверение, издадено от Областна дирекция на МВР Бургас с рег.№ 21364 от 09.07.2013г.

 

С оглед становището на страните за липса на доказателствени искания и на основание чл.149, ал.1, предложение последно от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК, съдът 

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ход на устните състезания

 

АДВОКАТ Р. – Уважаема госпожо съдия, моля да отмените обжалваната от нас заповед, като подробни съображения сме развили още в жалбата. В допълнение ще маркирам, като в указан срок ще представя подробни писмени бележки. В оспорената от нас заповед по мое мнение липсва деяние, а именно в оспорената заповед е изтъкнато като основание, че на 18.05.2013г. доверителят ми е достъпвал страница в интернет и е изпратено съобщението. Това съобщение не го открих в тази заповед, т.е. няма деяние. Кое съобщение, с кои действия е осъществено деяние – не става ясно. Дори само на това основание, моля да отмените заповед.

На следващо място, в заповедта е изтъкнато, че при определяне конкретното наказание, което е в тежест на наказващия, било взето  предвид виновното му поведение - обстоятелствата при които е извършено и настъпилите последици, както и поведението на държавния служител. Оспорената заповед е издадена на 05.03,2014г., само четири дни по-рано жалбоподателят е бил предсрочно повишен в ранг с заповед Р-390/02.03.2014г. Останалите аргументи ще развия в бележки.

Представям опис с разноските, които моля да ни бъдат присъдени.

ЮРИСКОНСУЛТ – Моля да отхвърлите изцяло жалбата като неоснователна и недоказана и да потвърдите заповедта на директора на Агенция Митници, с която е наложено дисциплинарно наказание на жалбоподателя. Същата е мотивирана, не страда от пороците посочени от ищеца в жалбата и следва да бъде потвърдена като правилна и законосъобразна.

Подробности ще изложа в писмена защита в срок, определен ми от съда.

 

Съдът, на основание чл.149, ал.2, от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОБЯВЯВА устните състезания за приключили.

 

ДАВА възможност на процесуалния представител на жалбоподателя в 10-дневен срок от днес да представи писмено становище.

ДАВА същата възможно и на процесуалния представител на ответника, като срокът за него е 12 дни.

УКАЗВА на двете страни, че следва да представят писмените си бележки с екземпляри за другите страни.

 

Съдът УВЕДОМИ страните, че ще ОБЯВИ решението си в разумен срок според чл. 6 от Европейската конвенция за защита правата на човека.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.30 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: