ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2013, 01.10                                                                     град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД       Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На първи октомври                                    две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Й.Б.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 622 по описа за 2013 година

На именното повикване в 10:20 часа се явиха:

 

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ „Лукойл Нефтохим Бургас”АД, редовно призован, се явява юрисконсулт И., с пълномощно по делото.

 

За ОТВЕТНИКА Началник на Митнически пункт „Пристанище Бургас център”, редовно призован, се явява юрисконсулт К.-Г., с пълномощно по делото.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА:

 

ПОСТЪПИЛО е заключение от вещото лице, което е в срока по чл. 199 от ГПК.

 

СТРАНИТЕ: Да се изслуша заключението на вещото лице.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за изслушване заключението на вещото лице в днешно съдебно заседание, поради което ПРИСТЪПВА към разпита му, като снема самоличността му, както следва:

Д.В.Л. - 60 години, българска гражданка, неосъждана, без дела и родство със страните. ПРЕДУПРЕДЕНА за наказателната отговорност по чл.291 от НК за даване на невярно заключение. ОБЕЩАВА да даде заключение по съвест и разбиране.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: Представила съм писмено заключение, което поддържам. За момента няма какво да добавя към заключението.

 

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Централна митническа лаборатория  към настоящия момент акредитирана ли е от Българската служба по акредитация за изпитване по метод по Приложение А от Обяснителните бележки към глава 27 на Комбинираната номенклатура.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: Централната митническа лаборатория е акредитирана с право да изпитва нефтопродукти по показатели плътност и дестилационни характеристики, но няма акредитация по приложение А от Обяснителните бележки към глава 27 на Комбинираната номенклатура. Искам да добавя, че в митническата лабораторна експертиза не е направен анализ нито на плътност, нито на дестилационни характеристики, въпреки че са в обхвата на акредитацията на лабораторията, а е направено заключение в митническата експертиза на база данни от сертификата на производителя. Това е по различното от другите експертизи. Тези показатели са важни за характера на продукта, както плътността, така и дестилационните характеристики са показателите съгласно въпрос 4 какви методи се използват за тарифното класиране, съгласно цитираните обяснителните бележки към комбинираната хармонизирана система /ОБХС/, обяснителните бележки към комбинираната номенклатура на ЕС и съгласно тези изисквания, които са относно определяне към съответния клас на продукта са плътност, дестилационни характеристики и пенетрация, и в зависимост свойствата на продукта той е съответстващ или не на продукти по Код 27150000.

Относно отговора на Първи въпрос, раздел Констатации, стр.2 от заключението заявявам, че има проба, но същата е с нарушена пластмасова пломба.

 

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Тоест към настоящия момент е акредитирана лабораторията, но няма акредитация по Приложение А.

Откъде при отговора на въпрос № 4 направихте извод, че за определяне на тегловното съдържание на ароматните съставки спрямо неароматните Митническата лабораторна експертиза е използвала метода, посочен в Приложение А от обяснителните бележки към глава 27 на Комбинираната номенклатура? Само от данни от експертизата ли направихте този извод?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: Да, единствено от Митническата лабораторна експертиза черпя данни, че ароматните и неароматните съставки са определени съгласно приложение А от Обяснителните  бележки към глава 27 на Комбинираната номенклатура, тъй като метода за тяхното определяне е посочен именно там.

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Възможно ли е да бъдат получени различни показатели в съотношението между ароматните и неароматните въглеводороди, ако се отделят и определят асфалтените и полярните съединения? Този въпрос е във връзка констатациите направени на стр.5 от експертизата.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: В заключението си съм дала пояснение относно метода за определяне на ароматните съставки и по специално, че по Приложение  А, както е отразено в Обяснителните бележки към глава 27 на Комбинираната номенклатура не дава точно определение на ароматни въглеводороди. Самото приложение А е не коректно. В заглавието му се посочва, че е метод за определяне на ароматни съставки, а с приложената в него формула се изчисляват неароматните въглеводороди, като разликата до 100% се счита за тегловно съдържание на ароматните въглеводороди, което е неточно.

Ароматни съставки не е еднозначно с понятието ароматни въглеводороди, съгласно химичната класификация на въглеводородите.

Съгласно Обяснителните бележки на Хармонизираната система е дадено обяснението за понятието ароматни съставки, но то не се покрива със съдържанието на понятието ароматни въглеводороди. Начинът по който се провежда определянето на неароматни въглеводороди, съгласно Приложение А от обяснителните бележки на комбинираната номенклатура не е коректен, тъй като предварително не се отделят асфалтените, нафтеновите въглеводороди и полярните съединения, а всички те са съставни части на процесния продукт, най-общо казано или на който и да е нефтен продукт. Ето защо приемането, че разликата до 100%  са ароматни въглеводороди, не е точно.

В експертизата съм посочила кой е по-точния начин за определяне на ароматните въглеводороди, а именно Стандарт ASTM D 2007 – 98. Съгласно този стандарт тези въглеводороди могат да бъдат отделени и определени по-точно съдържание на ароматни и неароматни въглеводороди.

 

ЮРИСКОНСУЛТ И.: В този смисъл въпросът ми е  - теоретично възможно ли е да се промени  съотношението ароматни и неароматни въглеводороди  ако се отделят тези асфалтените, нафтеновите въглеводороди и  полярните съединения?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: Да,  ще се промени съотношението между ароматни и неароматни въглеводороди.

 

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Има ли разлика между въглероден и въглеводород състав и в какво се изразява тя. Правилно ли е отразено в обжалваното решение, че стоките представляват стоки с въглероден състав?

ЮРИСКОНСУЛТ К.-Г.: Моля да имате  предвид, че е допусната техническа грешка при изписването и следва да се чете въглеводороден състав, а не въглероден в решението на началника на МП „Пристанище-Бургас”.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: Въглеводороден и въглероден различни са две различни понятия. Въглероден състав е определяне съдържанието на отделните химически елементи, в случая въглерод. По този метод за анализ се определя процент на кислорода, водорода, азот, сяра и други химически елементи от състава на продукта, докато методът за определяне на въглеводородния състав е различен метод за анализ на нефтени продукти при който метод се определя процентно съдържание на основните групи въглеводороди, а именно парафинови, нафтенови, ароматни и други. Най-общо да кажем, това са два различни метода за анализ.

 

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Възможно ли е от данните на митническата лабораторна експертиза да се направи изводи, че за определяне на съотношение между ароматни и не ароматни въглеводороди е приложена формулата по Приложение А?. т.е. има ли данни какво е количеството на ароматните и неароматните въглеводороди и че разликата до 100% представлява арамотни въглеводороди, тъй като и двете съставки са посочени?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: Да, в митническата експертиза е посочен метода по Приложение А и са дадени количествата в процентно съдържание на неаромотните въглеводороди и разликата до 100 % ароматни въглеводороди, както се казва в самото Приложение А.

 

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Възможно ли е без извършването на анализ на дестилационните характеристики на продукта да бъде установено, че той има крайна температура на дестилация на 350о, а до 250о дестилира по-малко от 65о обемни % ?. Има ли в митническата лабораторна експертиза извършен такъв анализ?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: Споменах разликата още в началото, че не са направили анализ за показателите дестилационни характеристики и плътност, а в същото време е направен извод, че изпитаната проба е близка с тези на сравнителни проби от подобни продукти от същата държава на произход, без да е правен от самата лаборатория анализ за показателя дестилационни характеристики.

 

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Нямам повече въпроси. Да се приеме заключението на вещото лице, като с оглед отговора му на въпрос шест, че се пази проба от процесния продукт, моля за допускане на допълнителните задачи към експертизата посочени в жалбата в особеното искане.

 

ЮРИСКОНСУЛТ К.-Г.: Първият въпрос ми е, задължителна ли е акредитацията на лабораториите?

 

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Моля съдът да не допуска този въпрос.

 

Съдът НЕ ДОПУСКА така поставения въпрос от юрисконсулт К.-Г. до колкото същия е правен и на него следва да бъде отговорено с крайния съдебен акт.

 

ЮРИНСКОНСУЛТ К.-Г.: Считате ли, че методът по приложение А от Обяснителните бележки към глава 27 на Комбинираната номенклатура може да бъде оспорен, така както сте направили констатациите си в експертизата.

 

ЮРИСКОНСУЛТ К.-Г.: Вещото лице оспорва този метод, който е приет по Приложение А от Обяснителните бележки към 27 на Комбинираната номенклатура, който е задължителния метод описан в Обяснителните бележки. Счита ли, че има право да го оспорва и на какво основание, след като той е приет от ЕС за определяне на ароматни и неароматни съставки.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: В качеството на химик, оспорвам точността на метода и самия той е некоректен. В заглавието му пише определяне на ароматни съставки, а в съдържанието му се използва формула за арамотни въглеводороди. Това, че е публикувано в Комбинираните бележки не го оспорвам, но за мен не е точен и коректен от химична гледна точка. Не е ясно какво се определя ароматни съставки или ароматни въглеводороди и от друга страна не е точно разделянето, какво да се отделя ароматни въглеводороди или съставки и за това казвам, че не е точен и коректен и посочвам международния Стандарт ASTM D 2007 – 98 по който може да се извърши точното определяне на ароматните въглеводороди.

 

ЮРИСКОНСУЛТ КЕРЕНСА-ГЕЛОВА: Становището на ответника и на Митническия пункт е, че това е едно неизчерпателно изброяване и изобщо не следва да се стигане до изследване на тези показатели, тъй като при класиране на продукта от съществено значение са съотношението между ароматни и неароматни съставки и след като е установено, че ароматните са в по-голямо количество, не следва да се достига до изследванията посочени в т.3.В от „А” до „Г”, които са примерно посочени, а не изчерпателно. Съществено е не с какъв произход е стоката. Ние не оспорваме, че произходът на стоката е нефтен. Същественият и спорен момент е съотношението между ароматни и неароматни съставки, тъй като това стои в основата на тарифното класиране.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: Съгласно Обяснителните бележки на Хармонизираната система при съотношение на ароматните съставки надвишаващо това на неароматните съставки, продуктът се класира в код 2707, обаче информация за това в кой от подкласовете попада продукта според характеристиките си е дадено в Обяснителните бележки на Комбинираната система и във всеки един подкод като се види произхода  се вижда, че продуктът не може да бъде класиран в тях, съответно в този 2707 99 99 00, тъй като продуктът не отговаря точно на този код на тези условия от „а” до „г”.

 

ЮРИСКОНСУЛТ И.: От друга страна по отношение на тълкуването между Обяснителните бележки на комбинираната номенклатура и Обяснителните бележки на Хармонизираната система е налице разпоредба на Световната митническа организация издадена в съответствие на Наредба № 9 от 1987 година, където е казано, че Обяснителните бележки на комбинираната номенклатура и Обяснителните бележки на Хармонизираната следва да бъдат консултирани заедно.

Да се приеме заключението на вещото лице.

 

ЮРИСКОНСУЛТ К.-Г.: Да се приеме заключението на вещото лице. Нямам други въпроси.

 

Съдът ПРИЕМА заключението на вещото лице, като му ОПРЕДЕЛЯ възнаграждение в размер на 400 лева, платими от внесения депозит.

 

ЮРИСКОНСУЛТ К.-Г.: Представям превод на документите, които са приложени на чужд език и фактура за извършените преводи. Представям и Служебна бележка за задълженията, които са били покрити досега с б. гаранция, както ѝ новата б. гаранция. Депозирам молба за спиране на производството на основание чл.229 ал. 1 т.4 от ГПК, във връзка 144 от АПК предвид, че има преюдициално запитване по друго идентично дело. Аргументи по искането за спиране съм изложила подборно в молбата. Представям копие от молбата за спиране за другата страна.

 

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Считам, че не са налице предпоставките на чл.229 ал. 1 т.4 от ГПК за спиране на производството по настоящото дело, тъй като разпоредбата на цитирания текст допуска спиране на висящо съдебно производство, когато в същия или друг съд се разглежда дело решението по което ще има значение за правилното решаване на спора. Посочените предпоставки не са налице, тъй като липсват данни за висящ пред Европейския съд спор или образувано дело по направеното преюдициално запитване. Считам също така, че фазата в която се намира процеса в настоящото производство и това по административното дело по което е отправено преюдициалното запитване са различни, а именно в настоящото производство все още не е извършен анализ на характеристиките на продуктите, което не е така по другото дело. С оглед гореизложеното моля да не допускате спиране на производството.

Държим  произнасянето по искането за спиране да бъде след като бъде извършена експертизата по нашите въпроси посочени на стр.14 от делото.

Правя искане за спиране на предварителното изпълнение на Решение №633/31.01.2013година на началника на МП”Пристанище Бургас център”, тъй като постановеното от съда спиране е свързано с определение, което изтече на 30 09.2013 година, а има нова б. гаранция за обезпечаване на вземането.

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените в днешното съдебно заседание писмени доказателства.

 

По направеното искане за спиране на допуснатото по силата на закона предварително изпълнение  на оспореното решение №633от 31.01.2013година на началника на МП „Пристанище Бургас център”, счита същото за основателно, по следните съображения:

С разпоредбата на чл.221 от ЗМ е дерогиран общия суспензивен ефект на жалбата, закрепен в нормата на чл.166, ал.1 от АПК, съгласно която обжалването спира изпълнението на оспорения административен акт. Съгласно разпоредбата на чл.221 от ЗМ когато обжалваното решение е свързано с облагане с вносни или износни митни сборове, при спиране на неговото изпълнение се изисква обезпечаване на техния размер.

В подкрепа на искането, като обезпечение е представени б. гаранция № 13200/10.12/04.10.2012г. от BNP PARIBAS, клон София и анекси към нея, с които се обезпечават задълженията по процесното решение, поради което са налице предвидените от законодателя в нормата на чл.221 от ЗМ условия за спиране на предварителното изпълнение на процесното решение и искането следва да бъде уважени, като изпълнението да бъде спряно изтичане срока на банковата гаранция и анексите към нея.

 Мотивиран от изложеното, съдът

 

 О П Р Е Д Е Л И:

 

СПИРА допуснатото по силата на закона предварително изпълнение на решение №633от 31.01.2013година на началника на МП „Пристанище Бургас център” до изтичане срока на банковата гаранция и анексите към нея.

 

Съдът по направеното искане за спиране на производството по настоящото дело намира същото за основателно, доколкото страните по настоящото производство и това по адм.д.№ 2498/2012 година по описа на Административен съд гр.Бургас са едни и същи, както и предмета на митническото тарифиране, като отново е налице тарифно класиране на допуснато за свободно обръщение и потребление стоки. Направеното преюдициално запитване по адм.д.№ 2498/2012 година ще бъде от значение за правилното решаване  на спора по настоящото дело, доколкото страните спорят относно методите по които следва да бъде извършен анализ на пробите, като последните са най-вероятно недостатъчни за извършване на анализ по поисканите от всяка от страните методи. Отправеното преюдициално запитване касае точно приложимите методи за анализ на стоките, поради което отговорите по същото ще имат значение за правилното решаване на спора по настоящото дело.

Мотивиран от изложеното и на основание чл.229, ал.1 т.4 от ГПК съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

СПИРА производството по адм.д.№ 622/2013 година по описа на Административен съд гр.Бургас до произнасяне на Съда на Европейския съюз по преюдициално запитване по административно дело № 2498/2012г. на Административен съд гр.Бургас, отправено с Определение № 1148/28.05.2013г. по административно дело № 2498/2012г. по описа на Административен съд гр.Бургас.

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен Административен съд в 7-дневен срок от днешното съдебно заседание.

 

                                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.40 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: