ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2013, 30.04                                                                     град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД       Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На тридесети април                                   две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Й.Б.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 622 по описа за 2013 година

 

На именното повикване в 10:45 часа се явиха:

 

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ „Лукойл Нефтохим Бургас”АД, редовно призован, се явява юрисконсулт И., с пълномощно от днес.

 

За ОТВЕТНИКА Началник на Митнически пункт „Пристанище Бургас център”, редовно призован, се явява юрисконсулт К.- Г., с пълномощно от днес.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА:

 

Производството е образувано по жалба на „Лукойл Нефтохим Бургас”АД против решение № 633/31.01.2013 година на началника на МП „Пристанище Бургас център”.

 

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Поддържам жалбата изцяло. Моля да приемете представените писмени доказателства. Поддържам и доказателствените искания така, както са изложени в жалбата.

 

ЮРИСКОНСУЛТ К.-Г.: Оспорвам жалбата изцяло, като неоснователна.

По отношение на искането за назначаване на съдебна експертиза, по т.2 от въпросите считам, че не са налице основания за допускането и́, тъй като лабораторията, която е извършила изследването, нейната задача е да изследва стоки за целите на митническия контрол и надзор. Няма нормативно изискване тази лаборатория да е акредитирана. Същата е създадена с акт на Министерски съвет за да изпълнява функциите си - изследва, анализира и идентифицира стоките за целите на митническия надзор и контрол, по-конкретно за нуждите на тарифното класирането на комбинираната номенклатурата на ЕС. Тази лаборатория е за нуждите на митническия контрол и следва да се приеме, че резултатите са годно доказателствено средство.

Моля да приемете цялата преписка, както и моля да ни предоставите възможност да представим превод на документите, които са представени на чужд език.

Представям молба за допълнителен въпрос към вещото лице, във връзка факта, че определящо за решаване на спора е съотношението на ароматни и неарамотни съставки, а не произхода на продукта.

   

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Моля да не бъде приета молбата, тъй като вещото лице може да отговори на поставения въпрос в молбата,  едва след като отговори на поставения в жалбата въпрос налична ли е проба, която да се съхранява и която да е годна за нуждите на нов анализ. В случай, че бъде допуснато извършването на анализа по Приложение А от Обяснителните бележки към глава 27 на КН, който ще установява ароматни съставки, моля да бъде допуснато и извършването на анализ на продукта за анализ по метода Стандарт ASTM D 2007 – 98.

 

ЮРИКОНСУЛТ К.-Г.: Относно искането за допускане на анализ по стандарт ASTM D 2007 – 98, предоставям на съда но обръщам внимание, че приетият метод за ароматните и неароматните съставки е посочения  в обяснителните бележки на Комбинираната номенклатура на Европейския съюз.

 

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Става въпрос за ароматни съставки в случая, а не ароматни въглеводороди, като е по метода по приложение А.

В Митническата лабораторна експертиза, която сме оспорили и е основание за различно тарифиране е посочен състав на ароматните съставки, а пише, че е изследван продукта за ароматни въглеводороди. В случай, че се приеме, че административния орган е анализирал ароматните въглеводороди, нека да представи анализната проба за установените от него въглеводороди, тъй като в експертизата се говори за съставки.

 

По доказателствата съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с жалбата, административната преписка и в днешното съдебно заседание писмени доказателства.

 

УКАЗВА на ответника, че документите са представени на чужд език, за да бъдат приети като доказателство по делото, следва да бъдат съпроводени с точен превод на български език, съгласно разпоредбата на чл.14, ал.3 от АПК.

          

По искането за допускане на комплексна тройна съдебна експертиза с познания в нефтохимическата и нефтопреработвателната промишленост, включваща специалисти: експерт инженер-химик, експерт инженер-технолог и експерт специалист в областта на тарифното класиране на стоките, съдът счита, че следва да бъде допусната единична съдебна експертиза, вещото лице по която да отговори на поставените от жалбоподателя въпроси от 1 до 5, находящи се на л.12 от делото, както и на въпрос № 6, находящ се на л.14 от делото. Воден от горното съдът

 

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДОПУСКА извършването на съдебно-техническа експертиза, вещото лице по която да отговори на поставените от жалбоподателя въпроси от 1 до 4, находящи се на л.12 от делото, както и на въпрос № 5, находящ се на л.14 от делото.

 

ОПРЕДЕЛЯ депозит в размер на 400 лв. вносими от жалбоподателя в 14-дневен срок от днешното съдебно заседание по сметка на Административен съд гр.Бургас, в който срок следва да бъде представен като доказателство по делото и съответния платежен документ.

 

ОПРЕДЕЛЯ за вещо лице по допуснатата експертиза Димитрийка Василева Лъвчиева, която да бъде уведомена след представяне на доказателство за внесения депозит.

 

Да се ИЗДАДЕ на вещото лице съдебно удостоверение, което да му послужи пред Агенция Митници-гр.Бургас да се запознае с количеството налични проби и в последствие да се снабди с тях.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Нямам други доказателствени искания, в днешно съдебно заседание.

 

ЮРИСКОНСУЛТ К.-Г.: Нямам други доказателствени искания, в днешно съдебно заседание.

 

С оглед липсата на доказателствени искания, съдът ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 18.06.2013 година от 11,00, за която дата и час страните са редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 от АПК. Да се УВЕДОМИ вещото лице.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  11.00 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: