ПРОТОКОЛ

       

Година 2013, 18.09.                                                                             град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                  VІІІ-ми административен  състав       

На осемнадесети септември                     две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                        СЪДИЯ: ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

Секретар: Г.Д.    

Прокурор: Г. Колева

Сложи за разглеждане докладваното от съдия БЪЧВАРОВА 

Административно  дело номер 622 по описа за  2012 година.                     

На именното повикване в 9,15 часа се явиха:

За жалбоподателя „ДАКСИ” ЕООД, редовно уведомен, представител не се явява.

         Ответникът - Директор на Дирекция „ОУИ” гр. Бургас /сега Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика”-Бургас при ЦУ на НАП - София - Дирекция „ОДОП”/, редовно уведомен, се представлява от юрисконсулт Ж. - представя пълномощно.

         За Окръжна прокуратура гр. Бургас се явява прокурор Колева.

 

         Съдът констатира, че жалбоподателят не е заплатил определения депозит по допуснатата съдебно-счетоводна експертиза и не е представил договор за паричен заем от 29.08.2008 г. в указания 7-дневен срок от уведомяването. Съдът е предупредил жалбоподателя, че при незаплащане на депозита и непредставяне на доказателството, делото ще бъде решено съобразно наличните такива. Уведомлението с тези указания веднъж е получено лично от жалбоподателя  Й.К. - управител на Дакси ЕООД на 14.03.2013 г. и втори път е уведомен процесуалният представител на жалбоподателя - адв. Е.М. на  27.05.2013 г.

 

По хода на делото:

 

СТРАНИТЕ:  Да се даде ход на делото.

 

Съдът, като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

Юк. Ж.: Моля, да отмените определението, с което е допусната съдебно-счетоводна експертиза, тъй като жалбоподателят е уведомен лично и чрез процесуалния си представител за определението на съда. Считам, че  жалбоподателят се е дезинтересирал от предмета на спора.

Моля, да се приключи събирането на доказателствата и да решите спора по същество.

 

ПРОКУРОРЪТ:  С оглед направения от съда доклад, считам, че определението, с което експертизата е допусната, следва да бъде отменено от съда, събирането на доказателствата следва да приключи и да бъде дадена възможност за пледиране по съществото на спора.

 

          Съдът като взе предвид, че жалбоподателят не е заплатил определения депозит по допуснатата съдебно-счетоводна експертиза и не е представил договор за паричен заем от 29.08.2008 г. в указания 7-дневен срок от уведомяването и до настоящия момент, след като е бил уведомен за тези указания лично управителя на дружеството-жалбоподател на  14.03.2013 г. и процесуалния му представител адв. Е.М. на  27.05.2013 г., намира, че следва да отмени определението, с което е допуснато събирането на тези доказателства и делото да се реши с наличните такива.

           Ето защо и по доказателствата, Съдът

 

        

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТМЕНЯ определение от 04.03.2013 година, с което е задължен управителят на Дакси ЕООД  Й.К. да представи надлежно заверен договор за паричен заем от 29.08.2008 г. и е допусната съдебно-счетоводна експертиза.

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

         ДАВА ход на делото по същество.

 

Юк. Ж.: Считам жалбата за неоснователна и недоказана, като не се доказаха в настоящото съдебно производство твърдените от жалбоподателя нарушения във връзка с извършеното облагане по ЗДДС и ЗКПО.

Поддържам изложените мотиви в решението на Директора на Дирекция „ОДОП” - гр. Бургас.

Моля, да ни присъдите юрисконсултско възнаграждение в размер на 4 464.00 лева.

 

ПРОКУРОРЪТ: Жалбата намирам за неоснователна. В настоящото производство не се събраха доказателства в подкрепа на твърденията, изложени от жалбоподателя. Считам, че правилно органът по приходите е доначислил ДДС за продажба на процесния недвижим имот и правилно е отказал право на признаване на данъчен кредит по фактури на СД Владимирова, Михайлова и сие – Сена 94 - гр. Стара Загора. По отношение на увеличения резултат по ЗКПО, споделям установеното от органа по приходите, с оглед установеното за процесните периоди по ЗДДС.

Моля, да оставите в сила ревизионния акт, потвърден с решението на Директора на Дирекция „ОДОП” – гр. Бургас.

 

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  9,30 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        СЪДИЯ: