РЕШЕНИЕ

 

        № …………….            дата 20 април 2011 год.                гр.Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – Бургас, ІХ- ти състав,

в публично заседание на 28 март  2011 год.,

в следния състав:

 

                                                                          Съдия: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

 

Секретар: К.Л.

Прокурор:…………………..

 

разгледа адм. дело № 622 по описа за 2011 год.

и за да се произнесе взе предвид следното:

 

         Производството е по реда на чл.145 и сл. от АПК, във вр. с чл.80, ал.3 от ЗДС.

         Предмет на оспорване е Заповед № РД-09-13/01.03.2011г. на областния управител на област Бургас, с която е разпоредено изземване от Общинския съвет на политическа партия БСП – Карнобат на недвижим имот, представляващ две стаи на І етаж, ІІІ-я етаж и ІV етаж от сграда с РЗП 285 кв.м. (пристройка) и целия ІV етаж от масивна административна сграда с РЗП 420 кв.м., построени в кв.92, ПИ-1452, 1450 по плана на гр.Карнобат, находящ се на адрес в гр.Карнобат, ул.”Г.Димитров” № 8, актуван с АДС № 1501/14.02.1990г.

         Заповедта се оспорва от политическа партия Българска социалистическа партия, представлявана от председателя на Националния съвет на БСП С.Д.С., като релевираните доводи за незаконосъобразност са допуснати съществени нарушения на административнопроизводствените правила, тъй като депозираните от уведомения за производството Общински съвет на БСП – Карнобат възражения не са били обсъдени по същество. Сочат се и нарушения на материалния закон, като се възразява, че обектът, чието изземване е разпоредено, не е държавна собственост, като се излагат доводи в тази насока, с оглед на което се иска прогласяване нищожността на издадената заповед, като постановена от некомпетентен орган или отмяната й като незаконосъобразна.

         В съдебно заседание жалбоподателят се представлява от пълномощници, които поддържат жалбата на сочените в нея основания, ангажират допълнителни доказателства.

         Ответникът – областен управител на област Бургас се представлява от юрисконсулт, който оспорва основателността на жалбата, като поддържа становището, че процесният имот е частна държавна собственост, а представените от жалбоподателя нотариални актове не могат да го легитимират като собственик на имота, поради което имотът се държи от жалбоподателя без правно основание.

         Съдът, след като прецени събраните по делото доказателства, обсъди доводите на страните и съобрази разпоредбите на закона, установи следното:

         Жалбата е процесуално допустима, като подадена от надлежна страна и депозирана в предвидения от закона срок.

         Разгледана по същество, е основателна.

         Установява се по делото, че с писмо изх. № 61-177/06.10.2010г., областният управител на област Бургас е уведомил председателя на Общинския съвет на БСП – Карнобат, че при извършена проверка на 30.09.2010г. от служители на областната администрация е установено, че имот, находящ се в гр.Карнобат, ул.”Георги Димитров” № 8 и представляващ две стаи на І етаж, ІІІ-я етаж и ІV етаж от сграда с РЗП 285 кв.м. (пристройка) и целия ІV етаж от масивна административна сграда с РЗП 420 кв.м., построени в кв.92, ПИ-1452, 1450 по плана на гр.Карнобат, се държи от БСП – Карнобат без правно основание. Посочено е, че за имота е съставен АДС № 1501/14.02.1990г., а съгласно Заповед № 1279/29.04.1992г. на министъра на финансите този имот е иззет от БСП, но към настоящия момент не са извършени фактически действия по предаването на имота, поради което и на това основание е отправена покана за доброволно предаване на имота. По повод на това писмо между страните е последвала кореспонденция относно предприемането на действия по предаването на имота, като впоследствие е изпратено и писмо изх. № 2/01.02.2011г., видно от което, ОС на БСП – Карнобат е възразил, че Българската социалистическа партия разполага с нотариални актове за собственост на процесния имот – НА № 135/10.08.1990г. и НА № 1448/15.08.1990г., като е посочила, че имотите са придобити не в качеството й на правоприемник на БКП, а на собствено основание.

         Предвид обстоятелството, че имотът не е предаден доброволно, областният управител на област Бургас, издал процесната Заповед № РД-09-13/01.03.2011г., в мотивите на която посочил, че имотът представлява частна държавна собственост, актуван с АДС № 1501/14.02.1990г. и същият се държи без правно основание от Общинския съвет на БСП – Карнобат. Позовал се е на разпоредбата на чл.1 от Закона за имуществото на БКП, БЗНС, ОФ,……., съгласно която е обявено за незаконно придобито от тези организации имуществото след 09 септември 1944г. до влизане в сила на закона – 19.12.1991г. и постановява отнемането му в полза на държавата от техните правоприемници в т.ч. и Българската социалистическа партия. В тази връзка се е позовал и на Заповед № 1279/29.04.1992г. на министъра на финансите, с която е наредено да се изземе от БСП процесния имот, за която е посочил, че е влязла в сила. Материалната си компетентност е обосновал с нормата на чл.1 от Постановление № 169/31.09.1992г. на МС за реда за стопанисване, управление и предоставяне на държавни имоти.

         Заповедта е незаконосъобразна.

         Съгласно разпоредбата на чл.80 от ЗДС имот - държавна собственост, който се владее или държи без основание, който се ползва не по предназначение или нуждата от който е отпаднала, се изземва въз основа на заповед на областния управител въз основа на мотивирано искане на съответния министър или ръководител на ведомство. Анализът на правна норма сочи, че материалноправните предпоставки за изземване на имот – държавна собственост по този ред, които следва да са налице в условията на кумулативност са – имотът да е държавна собственост и той да се владее или държи без правно основание – приложимата хипотеза, на която се е позовал административния орган. В настоящия случай първата предпоставка не е безспорна. Видно от събраните по делото доказателства и изричните възражения на ОС на БСП – Карнобат, депозирани в хода на административното производство, политическата партия БСП сочи себе си за собственик на имотите, за които представя НА № 135/10.08.1990г. за собственост на недвижим имот придобит по давностно владение и покупка и НА № 144/15.08.1990г. за собственост върху постройка строена върху държавна земя и имотите по тези нотариални актове са именно процесните.

След като за един и същ имот, както жалбоподателят сочи титули за собственост и претендира за себе си вещни права, така и държавата посредством областния управител сочи наличието на съставен АДС № 1501/14.02.1990г., въз основа на което претендира имотът да е частна държавна собственост, следователно очевидно е налице спор за материално право. Този спор не следва да бъде обсъждан от настоящия съд, тъй като не е предмет на административното правораздаване, поради което доводите на страните, обосноваващи поддържаните от тях тези за правото на собственост върху процесния имот, не следва да бъдат обсъждани.

След като се касае за спор за материални права, областният управител неправилно е провел производство по реда на чл.80 от ЗДС. Заповед на това сочено основание може да бъде издадена само ако безспорно се касае за имот - държавна собственост, докато в случая собствеността е спорна, предвид наличието на противопоставими актове за собственост. Доколкото нотариалните актове представляват официални документи и се ползват с доказателствена сила за удостоверените в тях обстоятелства, същите обвързват настоящия съд.

След като собствеността върху процесния имот е спорна, не е безспорна и втората предпоставка – имотът да се владее или държи без правно основание. След като жалбоподателят претендира за себе си права на собственост, за които сочи нотариални актове, то от позицията на тази страна, имотът се държи и владее на правно основание. Доколко това основание би се установило и по отношение на държавата, е въпрос извън настоящия процес.

         За правилното прилагане нормата на материалния закон - чл. 80, ал. 1 от ЗДС за изземване на недвижим имот по административен ред, следва по безспорен начин да е установена собствеността на държавата върху него и след като тази предпоставка не е налице, процесната заповед се явява материално незаконосъобразна и следва да бъде отменена.

         Възражението за нищожност на административния акт поради липса на материална компетентност, обосноваващо твърдяната нищожност на акта не следва да бъде обсъждано от съда, тъй като обсъждането му по необходимост би довело до изводи относно правото на собственост, за което се посочи, че не подлежи на разглеждане по реда на административното правораздаване.  

         Ръководен от горните мотиви и на основание чл.172, ал.2 от АПК, Бургаският административен съд, ІХ-ти състав,

 

РЕШИ:

 

         ОТМЕНЯ Заповед № РД-09-13/01.03.2011г. на областния управител на област Бургас, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА.

 

         Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

                                                                             СЪДИЯ: