ПРОТОКОЛ

       

Година 2011, 28.03.                                                                                 град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ДЕВЕТИ административен състав       

На двадесет и осми март                              две хиляди и единадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   СЪДИЯ: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

                                                                                                    

Секретар: К.Л.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Стойчева

Административно дело номер 622 по описа за 2011 година.                     

На именното повикване в 15.00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Политическа партия БСП, нередовно уведомен, представлява се от адв.М. и адв.Овагемова, които представят пълномощни.

         ОТВЕТНИКЪТ ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ на Област Бургас, нередовно уведомен, представлява се от Силвия Димитрова – началник отдел „Държавна собственост” в Областна администрация-Бургас, притежаваща диплом за висше юридическо образование, която представя пълномощно.

 

За двете страни съдът КОНСТАТИРА, че не е спазен срокът по чл.56, ал.3 от ГПК за призоваване за днешно съдебно заседание.

Адв.М.: Желаем да се даде ход на делото, въпреки нередовното призоваване. Уведомени сме чрез посочения от нас начин и уведомяване чрез юридическото лице.

Пълномощник ДИМИТРОВА: Не възразявам да се даде ход на делото, с оглед присъствието на редовно упълномощени представители на двете страни.

 

Съдът като взе предвид изявленията на пълномощниците на страните, намира че не са налице процесуални пречки по движението на процеса, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

         ДОКЛАДВА жалбата и особеното искане на жалбоподателя за спиране на допуснатото по силата на закона предварително изпълнение на Заповед № РД-09-13/01.03.2011г. издадена от областен управител на Област Бургас, с която е заповядано изземване от Общински съвет на ПП БСП-Карнобат, недвижим имот – частна държавна собственост, представляващ две стаи на първи етаж, третия етаж и четвърти етаж от сграда с РЗП 285 кв.м. (пристройка) и целият четвърти етаж от масивна административна сграда с РЗП  от 420 кв.м. построени в кв.92, ПИ – 1452, 1450 по плана на гр.Карнобат, находящ се в гр.Карнобат, ул.Г.Димитров” № 8.

 

         Адв.М.: Поддържаме жалбата против оспорения от нас акт на областния управител на основание чл.80 от ЗДС, като считаме, че на посочените основания, разпоредения за изземване по този административен ред имот, не представлява на посоченото основание държавна собственост. Отделно от това твърдим, че в развитата процедура са допуснати съществени процесуални нарушения, свързани с правото по чл.26 от АПК и следващите на адресата на заповедта да участва, да бъде уведомен и да сочи и ангажира доказателства. Няма спор, че както посоченото в мотивите на заповедта писмо за откриване на процедурата, така и самата заповед е връчена на Общинския съвет на Политическата партия, който съгласно Закона за политическите партии и Устава не представлява ЮЛ и няма самостоятелна правосубектност.

         Представям и моля да приемете удостоверение от 17.02.2011г. относно вписването на Политическа партия „БСП” в специалния регистър на Софийски градски съд, от което е видно, че същата като самостоятелно юридическо лице се представлява само и единствено от нейния председател Сергей Станишев. Т.е., уведомяването и връчването следва да се извършва пред и чрез него. Отделно от това считаме, че не е налице и специалната правосубектност на Общинския съвет на БСП – Карнобат по смисъла на § 1, т.2 от ДР на АПК, тъй като там се сочи, че организация е самото сдружение, но не и неговата регионална структура.

         Поддържаме искането по чл.80, ал.4 от ЗДС за спиране на вече започналото предварително изпълнение.

         С оглед на това, че самата норма на закона не сочи специални основания за спиране изпълнението, в този случай ние се позоваваме на общо основание на чл.166, ал.2 от АПК, като сме направили искане в  самата жалба. Представям във връзка с твърдяни от нас подобрения, грижи и разходи за имота, доказателства по опис - 18 броя фактури. С презумиране, за да се допусне предварително изпълнение, считаме че от обществен интерес е и на самата ПП да се осигурят условия за нормално функциониране и участие в политическия процес.

         Представям справка за числения състав на общинската организация съответните клубове, които извършват политическа дейност в тези помещения.

         Водим свидетел, относно оборудването на помещенията с вещи по стойност и размер, който молим да допуснете до разпит в днешно съдебно заседание.

         Представяме препис от фактурите с описа на ответната страна.

         Наясно ме с логиката на закона за отнемане на имуществата. Наясно сме с решението на Конституционния съд, че попадат във всички способи. Наясно сме, че соченият от нас нотариален акт по давност е придобит с влизането на закона в сила и след  посочената дата 09.септември. Правоприемствеността между БКП и БСП по силата на закона е за имущество, което е придобито независимо на какво основание първоначално от БКП и по силата правоприемството от БСП. Т.е., изземва се от БСП като правоприемник имущество, което първоначално е придобито от БКП. В случая първоначално придобиване от БКП няма.

         Адв.ОВАГЕМОВА: Поддържам изцяло доводите, изразени в жалбата и от адв.М.. Моля съдът да разгледа и валидността на оспорения административен акт. Поддържам становището, че този акт е нищожен, тъй като има тежко нарушение на формата на административен акт. Липсва адресат в разпоредителната част. Посоченият адресат не е юридическо лице, следователно не може да разпореди своите правни действия по отношение на субект, който не съществува в правния мир.

         По отношение искането за спиране предварителното изпълнение, считам че са налице основанията по чл.166, ал.2 от АПК, като наред с всичко изложено, моля да вземете под внимание, че са засегнати неимуществени права, а именно правата на членовете на организацията, тъй като с изземването на имуществото, същите се лишават от конституционно установеното им право да участват в политическия живот на страната.

         В конкретния случай не е налице конкретен обществен интерес, който да бъде охраняван чрез предварително изпълнение на административния акт, каквато е логиката и целта на закона. Твърдим      че въпросната сграда никога не се е ползвала за държавни нужди и тя се ползва единствено за нуждите на Община Карнобат и регионалната организация на БСП.

         Поддържам искането за допускане на експертиза към искането за спиране на предварителното изпълнение.

         По съществото на спора имам доказателствени искания, във връзка с установяване предназначението на сградата, искане във връзка с твърдението ни, че иззетият имот не отговаря на критериите за имот - държавна собственост. Той е предназначен за административни потребности на общината, а не на държавата. Моля съдебно-техническата експертиза, която след като се запознае с техническата документация по изграждането на сградата и устройствените планове на града, да отговори:

         Какво според тези документи е предназначението на сградата, като вещото лице посочи в случай, че са обособени определени обекти, какво е предназначението на всеки един от обектите в иззетата сграда.

         Пълномощник ДИМИТРОВА: Оспорвам жалбата като неоснователна.

         По искането за спиране изпълнението уточнявам, че изпълнението фактически е започнало и на дати 22 и 25 март частично са иззети помещения от имота. Това е протоколирано. Случило се в присъствието на представители на БСП, които в момента присъстват и в съдебната зала.

         По отношение на отричането на държавна нужда, представям искане на РУСО-Бургас за настаняване в имота, което искане е от 2010г.. Направен е оглед с председателя на РУСО. През месец октомври 2010г. се постигна едно предварително съгласие между РУСО, Областната администрация и Общински съвет на БСП - Карнобат за предоставяне на две от помещенията на четвърти етаж. Това по отношение фактическото положение за изземването.

         По отношение твърдението за наличие на съществено нарушение на административнопроизводствените правила, за липсата на адресат юридическо лице БСП, твърдя че съгласно Устава на ПП на БСП правомощие на председателя на съответен Общински съвет е да подписва договори, представляващ партията на съответното ниво. В този смисъл е налице съдебна практика и решение на ВАС по административно дело № 8238/2010г. Поради което заповедта е издадена при спазване на производствените правила и е връчена надлежно.

         С оглед указанията, дадени ни от съда, представям заверено копие на обратна разписка за получаване на обжалваната заповед, както и други документи, които са съставени и издадени след датата на издаване на заповедта; два броя заповеди за състава на комисията, която да проведе изземването; проект на споразумителен протокол с БСП-Карнобат, който е изготвен и подписан от областния управител и връчен на датата и часа на изземването - 22 март, на председателя на Общинския съвет на ПП, с който се предоставя възможност ПП на БСП да остане в помещенията, които фактически ползва - стая на председателя и стая на техническия сътрудник. Правим уточнението и с оглед събраните по преписката документи, че останалите помещения се ползват от физически лица - търговци. Не се представиха до този момент договори за наем между БСП и тези лица. Същите тези лица в петък на 25 март изразиха съгласие и съответно в рамките на тази седмица ще се явяват в областната администрация за сключване на споразумение с областния управител. Така че, неимуществените права на членовете на БСП не са накърнени по никакъв начин. Продължават да ползват тази част от имота, в която фактически са осъществени дейности, свързани с целите и идеите на партията, а  останалите помещения се ползват от трети лица.

         Представям  документи по опис с препис за жалбоподателя.

         По искането за съдебно-техническа експертиза, считам че  този спор за материално право не следва да се разглежда в настоящото административно дело. Сред представените документи е и писмо на областния управител от 25 март до Министъра на финансите за преписката по издаване на заповедта от 1992г. на Министъра на финансите, с която е наредено да се изземе от БСП-Карнобат процесният имот и съответно тази заповед се издава съгласно декларация, дадена от Висшия съвет на БСП № 21/1992г. Считаме, че този документ е относим към настоящия спор и моля да ни се даде възможност за представяне в следващото съдебно заседание. Едновременно с това, моля да задължите кмета на Община Карнобат да представи досието по съставяне на АДС № 1501/1990г., тъй като това досие не е било предадено с влизане в сила на Закона за държавната собственост на 01.06.1996г.

         Към настоящия момент има помещения, които са все още в държане на БСП-Карнобат. На четвъртия етаж от сграда с 420 кв.м. е иззето помещение, в което се помещава фирма на Димчо Запрянов Коралски; друго помещение, което се държи от Диана Петрова Ченешева; в държание на БСП е стаята на председателя на БСП и на техническия сътрудник.

         Адв.М.: Ние твърдим, че всички посочени помещения сме ги ползвали.

         Изземване, в смисъл отстраняване от упражняване на фактическа власт в пълен обем не е извършено. Чрез запечатване ни се препятства временно достъп, но имуществото е вътре в помещенията.

         Практиката на ВАС е, че предварителното изпълнение може да се спира дори то да е изцяло приведено в изпълнение, защото правният ни интерес е да претендираме съответното обезщетение. Правен интерес имаме винаги, когато сме го направили в срок. Ние твърдим, че не сме отстранени в пълен обем от процесните помещения. Запечатани са част от помещенията.

         Адв.ОВАГЕМОВА: Категорично се противопоставям на становището на ответната страна, че искането ни за спиране на предварителното изпълнение е без предмет, тъй като изпълнението е вече приключило. То дори това да беше така, е налице правен интерес от това искане, при неговото евентуално уважаване съществува задължение административният орган да възстанови съществуващото преди изпълнението положение.

         Считам, че част от възраженията на ответника не са доказани. В представения протокол за изземване не се сочи в чие държание са намерени помещенията описани в протокола.

          

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото представените с жалбата писмени доказателства, както и тези, изпратени от административния орган, представляващи заверено копие на административната преписка, изготвена във връзка с издаването на обжалваната заповед, както и представените в днешно съдебно заседание от пълномощниците на страните писмени доказателства, същите подробно записани по-горе в протокола.

 

С оглед изясняване на правнозначимите по делото обстоятелства, съдът намира доказателственото искане на адв.М. за събиране на гласни доказателствени средства за основателно, доколкото чрез тяхното депозиране биха се изяснили релевантните за спора факти, поради което съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДОПУСКА до разпит воденият свидетел, чиято самоличност снема както следва:

 

СТЕФАНКА ВЪЛЧАНОВА КОСТОВА –българска гражданка, семейна, неосъждана, член на ОбС на БСП-Карнобат, предупредена за отговорността по чл.291 от НК, обеща да говори истината. за

 

Свид.КОСТОВА: Работя като технически сътрудник в ОбС на БСП-Карнобат в стая от 14 кв.м. на ІV етаж, източно изложение. Тази стая се нарича стаята на техническия сътрудник. В сградата, в която се намира стаята, в която работя, е стаята и на председателя. Ползваме стая за технически сътрудник и стая на председателя. Всички други помещения се ползват от други неправителствени организации, които ние допущаме. Ползваме цялата сграда, но за нашата дейност сме обособили тези два кабинета и залите. Ключовете от всички тези помещения на двете сгради се намират в мен. Ние ги стопанисваме, ние сме ги обзавели, ремонтирали. Поддържаме помещенията, смяна на стъкла, поправка на покрив, врати, ключалки, всичко което излезе от строя го ремонтираме и поддържаме. Във всички помещения има наше имущество без изключение. Стаите са пълни със столове, маси, бюра. Целият този инвентар е закупен от нас, дори и стаите, които се ползват от други организации, те ползват наше оборудване. От 33 години работя там.

Държавата през различните правителства и през тези години не е търсила имота. Ние имаме нотариални актове и го ползваме като наш имот. Никой не е имал претенции досега.

Сградата се ползва и от община Карнобат, там се намира архива, правят се сесии и всички обществени и политически организации ползват помещенията ни, малки и големи зали, безвъзмездно.

 Пълномощник ДИМИТРОВА: Всяка сутрин и вечер Вие ли отваряте помещенията? Само чрез Вас ли се осъществява влизането в помещенията?

Свид.КОСТОВА: Фирмите си имат ключове и аз имам ключове. За залите се води дневник. Записваме деня, часа, отварям, заключвам и т.н.

         Пълномощник ДИМИТРОВА: Кой предостави ключовете на комисията по изземването на 22 и 25 март?

         Свид.КОСТОВА: Ключовете на помещенията бяха предоставени от мен и председателя на двете дати на изземването.

         Пълномощник ДИМИТРОВА: Връчен ли Ви беше споразумителен протокол?

         Свид.КОСТОВА: На мен лично не, но на председателя не мога да отговоря категорично дали е връчен.

 

 

         Съдът, след като прецени събраните по делото доказателства, обсъди доводите на страните и съобрази разпоредбите на закона, по искането на жалбоподателя за спиране на допуснатото по силата на закона предварително изпълнение на оспорената Заповед № РД-09-13/01.03.2011г. издадена от областен управител на Област Бургас,  установи следното:

         С разпоредбата на чл.80, ал.3 от Закона за държавната собственост е дерогиран общият суспензивен ефект на жалбата, закрепен в нормата на чл.166, ал.1 от АПК. Законът за държавната собственост, като особен закон не съдържа в себе си изричната законова регламентация, при наличието на която да бъде възможно спиране от съда на предварителното изпълнение на издадения по този ред административен акт. В тези случаи, следва да намери приложение общата норма на чл.166, ал.2 от АПК, съгласно която допуснато по силата на закона предварително изпълнение може да бъде спряно от съда в случай, че жалбоподателят установи настъпването в негова тежест на значителна или трудно поправима вреда, която би била възможна при предварителната изпълняемост на акта. Приложение следва да намери и нормата на чл.60, ал.1 от АПК, регламентираща законовите предпоставки, при наличието на които с разпореждане на административния орган може да бъде допуснато предварително изпълнение, като в този случай приложението на тази норма е съответно или - жалбоподателят следва да докаже наличието на свой достатъчно значим, съпоставим и съизмерим интерес, който да бъде противопоставен на приоритетно защитеният обществен интерес.

         В настоящото съдебно производство от страна на жалбоподателя са представени множество доказателства, представляващи фактури, видно от които за процесните обекти, предмет на изземване с процесната заповед, са закупувани материали, извършвани са строителни услуги и други такива дейности, сочещи, че в процесните обекти са извършвани подобрения на значителна стойност. Касае се не за един, а за множество обекти, стопанисвани и поддържани от жалбоподателя. Отделно от това, видно от разпита на изслушаната в днешно съдебно заседание свидетелка, установява се, че обектите, предмет на процесната заповед са изцяло обзаведени и оборудвани от ОбС на БСП -  Карнобат, поради което настоящият съдебен състав приема, че въз основа на така събраните по делото доказателства, може да бъде направен обоснован извод, че в резултат на предварителната изпълняемост на административния акт, жалбоподателят би претърпял значителна, респ. трудно поправима вреда.

         С оглед горните мотиви и на основание чл.166, ал.2 от АПК съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         СПИРА допуснатото по силата на закона предварително изпълнение на Заповед № РД-09-13/01.03.2011г. на Областния управител на Област Бургас.

Определението за спиране може да бъде обжалвано с частна жалба в 7-дневен срок, считано от днес пред Върховен административен съд.

 

 

         По отношение на допълнително направените от пълномощниците на страните доказателствени искания, записани по-горе в протокола и касаещи назначаването на техническа експертиза, която да установи предназначението на процесните имоти, както и представяне на досието по съставяне на АДС № 1501/1990г,  съдът намира същите за неоснователни, като такива отклоняващи се от предмета на спора, а отделно от това преценява, че по делото са събрани достатъчно доказателства, посредством които да бъдат изяснени правнозначимите за спора факти и въз основа на тях спорът да бъде разрешен по същество, поради което съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ОСТАВЯ без уважение доказателствените искания на страните за събиране на допълнителни доказателствени средства по делото.

         ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

         Дава ход на делото по същество.

 

         Адв.М.: Моля да постановите решение, с което да отмените оспорваната от нас заповед по чл.80 от ЗДС. Считаме, че не са налице предпоставките посочени в мотивите на заповедта за изземване на имота. Същият не попада в приложното поле в специалния закон по развитата от нас логика в жалбата, както и на съда след даване ход на делото. Този имот никога не е придобиван от БКП и по отношение на настоящия жалбоподател няма как да бъде иззет. Моля да съобразите направените изложения по законосъобразността на акта, с оглед качеството юридическо лице на самата политическа партия и нейното представителство.

         Ще представим писмени бележки. 

         Пълномощник ДИМИТРОВА: Моля да отхвърлите жалбата като неоснователна и недоказана. Обжалваната заповед е издадена при  спазване на административнопроизводствените правила от компетентен административен орган и в необходимата форма. Предпоставка за издаването на заповедта е заповедта от 1992г. на Министъра на финансите, която е влязъл в сила административен акт, който не е бил обжалван от БСП, респ. от ОбС на БСП-Карнобат. Имотът се ползва неправомерно от ОбС на БСП-Карнобат, поради което моля да потвърдите заповедта като правилна и законосъобразна.

         Подробни съображения ще изложа в писмени бележки.

 

Съдът дава на пълномощниците на страните тридневен срок за депозиране на писмени бележки по съществото на спора, след което ще се произнесе с решение в срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 16.05 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                  СЪДИЯ: