ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 03.07.                                                                     град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІ-ти административен състав

На трети юли                                            две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

 

Секретар: Стоянка Атанасова

Прокурор: Христо Колев

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 621 по описа за 2018 година.

 

На именното повикване в 9:12 часа се явиха:

 

Ищецът Г.Д.О., редовно призован, се явява лично и с представител по пълномощие адвокат Г., надлежно упълномощен с приложено по делото пълномощно.

За ответника Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ при Министерството на правосъдието, редовно призован, не се явява представител.

Прокуратурата на Република България, чрез Окръжна прокуратура – гр. Бургас, се представлява от прокурор Колев.

Явява се свидетелят Ч.Г.И..

 

Съдът, на основание чл.141 от ГПК, във вр. с §2 от ДР на ДОПК, УКАЗВА на пълномощниците на страните, както и на всички лица, които присъстват в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание (изключени мобилни устройства, изразяване на становища и реплики, след предоставена от съда дума, задаване на въпроси към свидетели и вещи лица при спазване на установения процесуален ред и др.), да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, на страна, на представител, на свидетел и на вещо лице.

Предупреждава всички участници в процеса, че при неизпълнение на така дадените указания, ще им бъде наложена глоба на основание чл.91, ал.1, във вр. с чл.89 от ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

АДВОКАТ Г.: Да се даде ход на делото.

ПРОКУРОР КОЛЕВ: Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА

 

Производството е образувано по искова молба на Г.Д.О. против Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ с искане за заплащане на обезщетение в размер на 15 000 лева, представляващи нанесена имуществени вреда вследствие на изтезание, нечовешко или нехуманно отношение, изразено в недостатъчна жилищна площ, осветление, проветряване, условия за двигателна активности и други, причинени от действия и бездействия на служители от затвора Бургас за периода от 15.08.2015г.-01.10.2017 г., ведно със законната лихва от датата на завеждане на исковата молба до окончателното плащане, както и направените разноски.

 

АДВОКАТ Г.: Поддържам, госпожо председател, подадената исковата молба, като правим следното изменение: с оглед изменението на ЗИНЗС искът да се счита заведен по чл. 284 и сл. от ЗИНЗС.

 

Съдът ДОКЛАДВА, че единият свидетел е доведен,  като съдът е допуснал събиране на гласни доказателства и е призовал двамата свидетели, посочени от ищеца, а именно Ч.Г.И. и Д.Е.Д.. Свидетелят Д.Д. е изпратил две декларации на 18 и на 20 юни 2018 г., в които заявява, че не желае да бъде конвоиран от затвора Ловеч, в който се намира, до затвора Бургас, като изтъква причини, които нямат отношение към настоящото производство. Във връзка с конкретния предмет на спора по делото заявява, че с Г.О. не е пребивава в една група от 18.07.2015 г. и не може да свидетелства за периода след тази дата. По тази причина съдът разпореди свидетелят да не бъде доведен.

 

АДВОКАТ Г.: Поддържаме искането за разпит на доведения в днешно съдебно заседание свидетел, както ще искаме да бъде допуснат до разпит за следващо съдебно заседание Д.Д.Д., в момента изтърпяващ наказание лишаване от свобода в затвора Бургас. С неговите показания ще се установяват обстоятелствата, които са описани в исковата молба – условията, в които ищецът изтърпява наказанието, липса на условия за двигателна активност и т. н.  Същият е бил с ищеца в един коридор и познава условията на килиите в коридора, които са идентични  с тези на килията на ищеца.

ИЩЕЦЪТ О.: Д.Д. е бил по цял ден при мен, тъй като килиите са отворено през целия ден.

 

Съдът ВРЪЧИ писмен отговор на ответника, придружен с доказателства, на адвокат Г.. В писмения отговор ответникът оспорва исковата молба и иска да бъде отхвърлена като неоснователна.

 

АДВОКАТ Г.: Други искания и доказателства нямаме, госпожо председател. Не възразяваме да бъдат приложени доказателства, които са към отговора, защото това са част от доказателствата, които сме изисквали, касаещи информация от затвора за процесния период и местонахождението на доверителя ми О., както и за условията според затвора.Относно второто доказателство към писмения отговор, озаглавено като информация, обръщам внимание на съда, че касае заключителна среща на 06.10.2017 г. и е извън процесния период. Да бъде съобразено евентуално това обстоятелство.

ПРОКУРОР КОЛЕВ: Считам исковата молба за процесуално допустим, независимо от промяната в ЗИНЗС. Да се приемат представените с писмения отговор доказателства по делото. Да се допусне до разпит водения свидетел, тъй като показанията му са относими към исковата претенция.

 

По доказателствата съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените от ответника доказателства – заповед от №ЧР 05-115/05.04.2018 г. на Министъра на правосъдието; писмо от началника на затвора Бургас с изх. № 260/15.06.2018 г. и информация от старши комисар С.Ц. – главен директор на ГД „Изпълнение на наказанията“ по отношение заключителна среща на 06.10.2017  г. по повод посещение на Европейския комитет за предотвратяване на изтезанията, нечовешкото и унизително отнасяне или наказание.

 

Съдът ПРИСТЪПВА към разпит на допуснатия до разпит свидетел, като СНЕМА самоличността му, както следва:

Ч.Г.И. –  *** години, български гражданин, осъждан, неосъждан за лъжесвидетелстване. Предупреден за наказателната отговорност, която носи по чл. 290 от НК за лъжесвидетелстване. Обещава да говори истината.

Разпитан каза:

 

АДВОКАТ Г.: За периода 15.08.2015г.-01.10.2017 г. къде се намирахте?

СВИДЕТЕЛЯТ И.:*** в един и същи салон с ищеца. Килиите ни бяха една до друга. И понеже сутрин, като ни отворят до вечерта сме заедно, знаем  какво става и след като затворят вратите, защото сме в идентични килии с вишки, с кофи.

АДВОКАТ Г.: Какви са условията в затвора Бургас към този период – пренаселено ли е, вечерно време заключват ли се килиите, как се ходи по голяма нужда, паразити има ли в килиите, проветряват ли се, какво е положението лятото, какво е положението зимата?

ВЪПРОС НА СЪДА: Уточнявам, не в затвора, а в килията, която обитава ищецът и кой номер е тя?

СВИДЕТЕЛЯТ И.: Не си спомням номера на килията. Няколко пъти ги сменяха и не помня. Моята мисля, че беше № 537, вече и аз не я помня. Те няколко пъти ги сменяха номерата. Олющваха боите и трябваше постоянно да ги сменят, че като правят мазилка или нещо да замазват някой ги зацапват или някой с лъжица ги изтъргва. Никой не обръща внимание на номерата.

В този салон, в който бях в този период, за който става въпрос, наистина много пренаселено бяхме. В този салон се събираха повече работещи, имаше и неработещи. И понеже всички работещи трябваше да са в един салон, са много. В неговата килия, доколкото си спомням, бяха 18-22 човека. Килията е 4 м на 8 м, мисля. Много по-малка от залата, в която сме. Вишките са на три етажа и са една до друга. Особено зимно време, понеже подредбата така се получава, че за да има поне място за една единствена маса, на която момчетата да се хранят, за да отворят място за една маса, се налага прозорците почти да се затворят с вишките. Лятото няма въздух, не се диша. Прозорецът се отваря около 20 см, не повече. Не знам дали е необходимо да кажа за каква миризма става въпрос особено след като заключат вратите.

От осем часа вечерта, осем без петнайсет, до 6:30 часа сутринта ни затварят. В 6:00 часа минава проверката и в 6:30 часа отварят и през цялото това време се ползват кофи. Ако някой седне да се храни и каквото и да било в един момент при толкова много хора няма как на някой да не му се приходи до голяма нужда, понякога го свива стомаха и ти хвърляш храната, унижението е голямо.

ВЪПРОС НА СЪДА: Колко кофи има за 18-20 човека?

СВИДЕТЕЛЯТ И.: Обикновено има две кофи в килия. Кофите самите лишени от свобода ги чистят.

АДВОКАТ Г.: Какво е състоянието на санитарните възли?

СВИДЕТЕЛЯТ И.: Санитарните възли са от три клекала, само трите работят, защото другите са задръстени с месеци наред. Обаждаме се на отрядния, който се занимава с нашия салон, да извика майстор да ги оправи – няма. Помня, не в този период, за който говорим, три години по-рано, цяла година нямаше тоалетни, не ги отпушиха тоалетните. Опашката сутрин просто не е истина.

ВЪПРОС НА СЪДА: Колко душове има, които да се ползват?

СВИДЕТЕЛЯТ И.: Четири душа и нито един не работи. Самите  кранчетата и удължителите на душовете са счупени, просто не съществуват. За да се къпеш там, всеки си взима кофа, канче, пуска чешмата, пълни кофата и с канче се къпе. Общо седем години бях горе, нито веднъж не ги оправиха.

АДВОКАТ Г.: Паразитите как са в затвора?

СВИДЕТЕЛЯТ И.: Има паразити от всякакво естество, като се започне от мравките, които се качват по сетните и влизат през прозореца, даже гущерчета сме хващали и сме ги връзвали с конец. Домашни любимци. Най-много има дървеници и плъхове, не съм ги броил, но специално за дървениците бройка няма. Те са милиарди. В една килия са милиарди. Няма спасение от тях. Пръскат с вода на 3-4-5 месеца, защото препаратът е много силен и ако се пръска някаква килия, в тази килия минимум два дена никой не трябва да влиза и поради простата причина, че няма къде да ни закарат, нас ни изкарват за 20 минути и за тези минути пръска само с вода с лек мирис на нищо. На следващия ден тези дървеници стават два пъти по-здрави. За хлебарки да не говорим – навсякъде са. Колко електротехника са унищожила. Заради топлината се събират в радиа, телевизори и когато раждат в телевизора, зад тях се получава една слуз и когато минава по платката тази слуз    където има голи места прави късо съединение и по този начин изгаря всяка техника. Парите отиват на вятъра, а повечето хора, обитаващи в затвора, са все бедни. Не може да се похвали затворът, че има богати затворници.

По отношение на осветлението, в големите килии има по две крушки. Нямам представа от колко вата са, не разбирам. От обикновените жълтите крушки , за тях става въпрос.

Няма как светлината да стига в помещението, защото като се наредят няколко тройни вишки, пада сянка почти на всякъде. На първия етаж на вишката нищо не се вижда. Ако искаш нещо да напишеше, се качваш на трета вишка и лягаш, защото е много високо и няма как да седиш изправен.

АДВОКАТ Г.: Къде простирате прането?

СВИДЕТЕЛЯТ И.: От всяка вишка до съседната на нея навсякъде има въженца и прането, което перем в кофите в банята си го изплакваме и вътре в килията си простираме.

АДВОКАТ Г.: Това не създава ли влага?

СВИДЕТЕЛЯТ И.: Има постоянна влага. Там се пуши, там се ходи по голяма нужда, там се яде, всичко на едно място. Има столова, но е почти неизползваема, особено зимно време, защото прозорците не са както трябва и духа, много е студено. В килиите се запушват прозорците с парцали, кой с каквото намери – чорап, тениска.

АДВОКАТ Г.: Как се отопляват килиите през зимния период?

СВИДЕТЕЛЯТ И.: През зимата има парно, но то е почасово –сутрин един час, на обед един час и вечер един час. През останалото време е студено, но разчитат на многото тела да се загряват сами, така изглежда.

ВЪПРОС НА СЪДА: Колко време има топла вода?

СВИДЕТЕЛЯТ И.: Зависи в кой салон си, или от сутрин до обед или от обед до вечер, два пъти седмично по половин ден, но този ден се скъсява заради проверки, заради храната, която идва, приблизително около три-четири часа максимум има за къпане. В салона бяхме някъде към 130-140 човека и познайте как се къпеш и то с кофа, колко време имаш да се къпеш.

АДВОКАТ Г.: Няма други въпроси към свидетеля.

ПРОКУРОР КОЛЕВ: Нямам въпроси към свидетеля И..

ВЪПРОС НА СЪДА: Кажете за медицинското обслужване.

СВИДЕТЕЛЯТ И.: Под всякаква критика е медицинското обслужване. Винаги, когато отидеш там за каквото и да било, те връщат с аналгин или парацетамол. Аз имам болки в кръста. От доста време пиша молби до началника чрез медицинския пункт, че имам проблеми с кръста, че трябва да отида в града да ме проверят, да ми направят изследвания, няма отговор. От четири месеца пиша, няма отговор, но от 21 години откакто съм в затвора, в този затвор никога не е имало качествена медицинска служба и това се отнася не само като отношение, но и начина на лекуване. Лекаря с два-три въпроса може да разбере от какво си болен и от какво имаш нужда, но те дори не задават въпроси, трябва ти да им кажеш и в момента, в който им кажеш и понеже повечето затворници са простовати, не разбират и каквото и да кажат им дават два парацетамола и това е.

Ищецът има дископатия и много проблеми с очите.

ВЪПРОС НА СЪДА: Има ли диагноза?

СВИДЕТЕЛЯТ И.: Много пъти, доколкото си спомням като връщам години назад се сещам, че той също нямаше пари и бяха го закарали на лекар след толкова време и молби, направиха изследване на очите, разбраха какъв диоптър му трябва, но той, тъй като няма пари, написа молба до началника, те и не му направиха. Не знам после какво стана, не помня откъде се е сдобил. В момента сме разделени и предполагам, че все още няма. Казвам дали въобще се е сдобил, сега виждам, че няма, но се сетих, че има проблем с очите.

Съдът ПРИКЛЮЧИ разпита на свидетеля и същият беше изведен от залата.

 

Във връзка с отказа на допуснатия свидетел  Д.Е.Д. да свидетелства, поради това, че не е пребивавал заедно с ищеца в една група в периода, който касае процесния иск, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ДОПУСКА до разпит посочения от адвокат Г. свидетел Д.Д.Д., който да бъде призован чрез началника на затвора Бургас за следващо съдебно заседание.

 

Поради необходимостта от събиране на доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 09.10.2018 г.  от 11:30 часа, за която дата страните са длъжни да следят сами и да се считат за редовно призовани.

Да се изпрати съобщение до началника на затвора Бургас да осигури за следващо съдебно заседание ищеца и допуснатия свидетел Д.Д.Д..

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 09:42 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: