ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

      541                           28.03.2017 година                             гр. Бургас

 

Бургаският административен съд, дванадесети състав, на двадесет и осми март две хиляди и седемнадесета година, в закрито заседание, в следния състав:

 

Председател: Диана Ганева

 

като разгледа докладваното от съдията Ганева административно дело № 621 по описа за 2017 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството по делото е образувано по жалба от  Г.П.И. ***.

С разпореждане от 16.03.2017г. съдът е указал на жалбоподателя да уточни какво точно обжалва, респективно какво е искането до съда. Ако обжалва действията на съдия изпълнител, изразяващи се в наложен запор върху трудовото възнаграждение, то да конкретизира по кое запорно съобщение обжалва действията.

С жалба от 27.03.2017г. жалбоподателят е заплатил изискуемата държавна такса, като е уточнил претенцията си, като искането е  по двете запорни съобщения, едното от които на съдебен изпълнител М., а другото на съдебен изпълнител Б. да бъде удържана минимална сума, с оглед финансови затруднения.

Съдът, с  оглед  постъпилото уточнение, като съобрази, че органът наложил запора, е компетентен да определи размера да удържаната сума, респективно да го намали, намира, че производството по делото следва да бъде прекратено и изпратено по компетентност на съдия изпълнител за произнасяне  по жалбата.

Водим от горното, съдът

 

                                                           ОПРЕДЕЛИ:

 

ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 621/2017 по описа на Административен съд Бургас.

ИЗПРАЩА копие от делото по компетентност на частен съдебен изпълнител М. за произнасяне по жалбата във връзка с издаденото запорно съобщение по изп.дело № 20148030401640 и на частен съдебен изпълнител Б. за произнасяне по жалбата във връзка с издаденото запорно съобщение по изп.дело № 20158000401158/2015г.                    

Препис от настоящото определение, ведно с жалбите, запорните съобщения, разпореждането на съда, доказателствата да се изпратят на частен съдебен изпълнител М. и на частен съдебен изпълнител Б.

Да се уведоми страната.

Определението е окончателно.

                                                                                 

                                                                                                          СЪДИЯ: