ПРОТОКОЛ

       

Година 2016, 13.09.                                                                              град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     VІІ-ми административен  състав       

На тринадесети септември                       две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                             СЪДИЯ: РУМЕН ЙОСИФОВ

 

Секретар: С.Х.    

Прокурор: АНДРЕЙ ЧЕРВЕНЯКОВ

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Йосифов 

Административно  дело номер 621 по описа за  2016 година                     

На именното повикване в 09:40 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „Корал резидънс” ЕООД, редовно уведомен не изпраща представител.

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ „Прайм пропърти БГ” АДСИЦ, редовно уведомен, явява се адв. С., с представено пълномощно по делото.

За ОТВЕТНИКА по ЖАЛБАТА - Началник на РДНСК - Югоизточен район Бургас, редовно уведомен, явяват се юрисконсулт А. и юрисконсулт А., с представени пълномощни по делото.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА        Главен архитект на Община Царево, редовно уведомен, не изпращат представител.

За Окръжна прокуратура - Бургас се явява прокурор Червеняков.

Не се явява вещото лице арх. В.Д..

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът с оглед изявлението на страните и като намери, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

          Производството по настоящото дело е образувано по жалба срещу Заповед № ДК-10-ЮИР 11/19.02.2016г. на началника на РДНСК - Югоизточен район, с която е прогласена нищожността на издадено от главния архитект на Община Царево разрешение за строеж № 208/25.11.2009г. за „Площадкови ВиК мрежи и съоръжения и канално-помпена станция“, находящ се в поземлен имот с идентификатор 44094.22.35 по кадастрална карта на с. Лозенец, община Царево, ведно с одобрените инвестиционни проекти и извършената на 09.11.2012г. презаверка на цитираното разрешение за строеж.

В открито съдебно заседание на  12.07.2016г. съдът даде възможност на жалбоподателя „Прайм Пропърти БГ“АДСИЦ да постави допълнителни въпроси към допуснатата съдебно-техническа експертиза, което той стори с молба от 19.07.2016г. На 08.09.2016г. постъпи молба от вещото лице Д., че за отговор на допълнителните въпроси е необходимо повече време, поради  нуждата от проектната документация на процесния обект в документален вид, който не й е бил предоставен от „Прайм Пропърти БГ“АДСИЦ и иска отлагане на делото и задължаване на този жалбоподател да й предостави исканата информация.

 

АДВ. С.: Ще направим всичко възможно да снабдим вещото лице с необходимата документация в цифров вид.

ЮРИСКОНСУЛТ А.: Да се даде възможност на вещото лице да изготви допуснатата съдебно-техническа експертиза.

АДВ. С.: В предходно съдебно заседание стана ясно, че Служба по геодезия, картография и кадастър са представили специализираната карта и регистъра. В тази връзка, моля да ги задължите да представят протокола, с който е приета специализираната карта № 21-225/12.05.2016 г. Този протокол е изписан в самия хартиен носител на специализираната карта. Няма го по делото, поради което за пълнота на тези доказателства, моля да бъде задължена да го представи Служба по геодезия, картография и кадастър.

ЮРИСКОНСУЛТ А.: Не се противопоставям.

 

Предвид направените искания и по доказателствата, съдът

 

            О П Р Е Д Е Л И:

ЗАДЪЛЖАВА Служба по геодезия, картография и кадастър – Бургас в 7-дневен срок от получаване на съобщението, да представи Протокол № 21-225/12.05.2016 г., с който е приета Обединената специализирана карта на морски плажове и видове дюни – морски плаж „Лозенец Кумкашла”.

ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ на вещото лице Д. да изготви съдебно-техническата експертиза, като ЗАДЪЛЖАВА жалбоподателя да окаже необходимото съдействие.

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 08.11.2016 г. от 9.30 часа.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 09,48 часа.

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: