ПРОТОКОЛ

       

Година 2017, 19.09.                                                                             град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     VІІ-ми административен  състав       

На деветнадесети септември                  две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                              СЪДИЯ: РУМЕН ЙОСИФОВ

 

Секретар: С. Х.

Прокурор: МАНУЕЛ МАНЕВ

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Йосифов

Административно  дело номер 621 по описа за  2016 година                     

На именното повикване в 09:50 часа се явиха:  

 

          ОСПОРВАЩАТА Окръжна прокуратура – Бургас, редовно уведомена, се представлява от прокурор Манев.

ОТВЕТНИКЪТ по ЖАЛБАТА Главен архитект на Община Царево, редовно уведомен, не изпраща представител.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА         „КОРАЛ РЕЗИДЪНС“ ЕООД, редовно уведомена, не изпраща представител.

За ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА „ПРАЙМ ПРОПЪРТИ БГ“ АДСИЦ, редовно уведомена, се явява адвокат С., с представено по делото пълномощно.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА „ВИТАТУР ИНВЕСТ“ АД, редовно уведомена, не изпраща представител.

 

По хода на делото:

АДВ. С.: Да се даде ход на делото.

ПРОКУРОРЪТ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът, с оглед изявленията на страните и като намери, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА: 

Производството по настоящото дело продължава след постановяване на Решение №7680/19.06.2017г. по административно дело № 2402/2017 г. на ВАС, ІІ о., с което частично е обезсилено Решение № 26/10.01.2017 г., постановено по настоящото административно дело № 621/2017 г. на Административен съд – Бургас, в частта с която Заповед № ДК-10-ЮИР-11/19.02.2016г. на началника на РДНСК-ЮИР, е отменена по отношение на презаверката от 09.11.2012г. на Разрешение за строеж № 208/25.11.2009г., като е прекратено производството по делото по отношение на началника на РДНСК-ЮИР и вместо това е обявена за нищожна Заповед № ДК-10-ЮИР-11/19.02.2016г., в частта й с която, по протест на Окръжна прокуратура-Бургас, е прогласена нищожност на извършената от главния архитект на Община Царево презаверка на същото разрешение за строеж и делото е върнато на Административен съд-Бургас, за произнасяне по постъпилия протест в тази му част. Следователно сега висящото производство има за предмет протест на Окръжна прокуратура-Бургас, с който се иска прогласяване на нищожност на извършената на 09.11.2012г. презаверка от главния архитект на Община Царево на Разрешение за строеж № 208/25.11.2009 г.

 

ПРОКУРОРЪТ: Поддържам протеста. Няма да соча доказателства.

АДВ. С.: Поддържаме жалбата срещу така постъпилия протест, както по отношение на одобрените инвестиционни проекти и издаденото разрешение за строеж, така и по отношение на извършената на по-късен етап презаверка от 09.11.2012 г.

След като делото е върнато за повторно разглеждане, считам, че в рамките на съдебното производство са събрани достатъчно доказателства и в тази връзка нямаме други доказателствени искания.

 

С оглед изявленията на страните, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените по делото писмени доказателства.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА думата по същество:

ПРОКУРОРЪТ: Поддържам протеста на Окръжна прокуратура - Бургас срещу презаверка от 09.11.2012 г. на Разрешение за строеж № 208/25.11.2009 г. на гл. архитект при Община Царево, като моля да прогласите нищожността на същото.

АДВ. С.: Моля да отхвърлите протеста на Окръжна прокуратура - Бургас като неоснователен и недоказан. Считам, че
ВАС с оглед обема дела, които разгледа във връзка с изложените пороци както от страна на Прокуратурата, така и от страна на РДНСК постанови еднозначно, че всички тези основания не могат да послужат за прогласяване на нищожността на така одобрените строителни книжа и извършените на по-късен етап презаверки, оглед на което, моля да отхвърлите протеста като неоснователен и недоказан.

Съдът ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.03 часа.

 

 

    СЕКРЕТАР:                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: