ПРОТОКОЛ

       

Година 2016, 13.12.                                                                              град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     VІІ-ми административен  състав       

На тринадесети декември                        две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                             СЪДИЯ: РУМЕН ЙОСИФОВ

 

Секретар: С.Х.   

Прокурор: ГЕОРГИ ДУКОВ

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Йосифов

Административно  дело номер 621 по описа за  2016 година                     

На именното повикване в 09:30 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „Корал резидънс” ЕООД, редовно уведомени, не изпращат представител.  

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ „Прайм пропърти БГ” АДСИЦ, редовно уведомен, явява се адвокат С., с представено пълномощно по делото.

За ОТВЕТНИКА по ЖАЛБАТА - Началник на РДНСК - Югоизточен район Бургас, редовно уведомен, явяват се юрисконсулт А. и главен експерт И.А., с представени пълномощни по делото.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА        Главен архитект на Община Царево, редовно уведомен, не изпраща представител.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА „ВИТАТУР ИНВЕСТ” АД, редовно уведомени, не изпращат представител.

За Окръжна прокуратура – Бургас, се явява прокурор Дуков.

Явява вещото лице арх. В.Д..

 

По хода на делото:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът с оглед изявленията на страните и като намери, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:         

Производството по настоящото дело е образувано по жалба срещу заповед № ДК-10-ЮИР 11/19.02.2016г. на началника на РДНСК Югоизточен район, с която е прогласена нищожността на издадено от главния архитект на Община Царево разрешение за строеж № 208/25.11.2009г. за „Площадкови ВиК мрежи и съоръжения и канално-помпена станция“, находящ се в поземлен имот с идентификатор 44094.22.35 по кадастралната карта на с. Лозенец, община Царево, ведно с одобрените инвестиционни проекти и извършената на 09.11.2012г. презаверка на цитираното разрешение за строеж.

По делото е допуснато извършването на съдебно-техническа експертиза от вещото лице Д., която е изготвена и представена в срок (лист 341). В предходното открито съдебно заседание по искане на жалбоподателя „Прайм Пропърти БГ“ АДСИЦ съдът задължи Служба по геодезия, картография и кадастър - Бургас да представят посочени документи, което беше изпълнено с писмо от 01.12.2016г.

 

СТРАНИТЕ: Да се изслуша заключението на вещото лице.

 

Съдът ПРИСТЪПВА към изслушване заключението на вещото лице,

на което СНЕМА самоличност както следва:

арх. В.Й.Д. – ** г., български гражданин, неосъждана, предупредена за наказателната отговорност по чл. 291 от НК.

Обещава да даде заключение по съвест и разбиране.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Д.: Представила съм писмено заключение, което поддържам.

 

АДВ. С.: Нямам въпроси към вещото лице.

ЮРИСКОНСУЛТ А.: Нямам въпроси към вещото лице.

ГЛ. ЕКСПЕРТ А.: Нямам въпроси към вещото лице.

ПРОКУРОРЪТ: Нямам въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението.

 

Предвид липсата на въпроси от страните и като намери, че заключението е обосновано, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА заключението на вещото лице арх. В.Д.  по изготвената съдебно-техническа експертиза, като й ОПРЕДЕЛЯ възнаграждение в размер на 400 лв., платими в рамките на внесения депозит.(изд. Р.К.О. – 400 лв. – 13.12.2016 г.)

 

АДВ. С.: Нямаме други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

ЮРИСКОНСУЛТ А.: Нямам други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

ГЛ. ЕКСПЕРТ А.: Нямам други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

ПРОКУРОРЪТ: Нямам други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

С оглед изявленията на страните и по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените писмени доказателства от Служба по геодезия, картография и кадастър - Бургас с писмо от 01.12.2016 г.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА думата по същество:

АДВ. С.: Моля да отмените процесната заповед на началника на РДНСК. На първо място искам да отбележа, че протестът на прокуратурата е насочен към издаденото разрешение за строеж, но не и към одобрените инвестиционни проекти. Считам, че по смисъла на ЗУТ одобряването на инвестиционните проекти съгласно чл. 144 и чл. 145 са различни от акта за издаване на разрешението за строеж. С оглед на това, началника на РДНСК си е позволил в образуваното от него производство с искане за прогласяване на нищожност да се произнесе и по отношение на одобрените инвестиционни проекти.

На следващо място: твърденията на РДНСК по отношение на това, че няма произнасяне от страна на РИОСВ за строеж „Площадкови ВиК мрежи и съоръжения и канално-помпена станция“ също са необосновани, тъй като видно от протокола на ОЕСУТ, с който проектите са одобрени е видно, че техническата документация е приета без забележки. В работната група изрично участва и член, който е от ответната администрация, а именно от РИОСВ-Бургас.

На следващо място: по отношение на наличието на дюни в имота началника на РДНСК също неправилно се е произнесъл.

Моля да отмените процесната заповед, както и да отхвърлите протеста на Окръжна прокуратура – Бургас.

Моля да ни присъдите направените от нас съдебно-деловодни разноски. Представям договор за правна помощ.

Моля да ни присъдите и направените разноски за извършената съдебно-техническа експертиза, както и платената от нас държавна такса.

Моля за по-дълъг срок за представяне на писмени бележки.

         ГЛ. ЕКСПЕРТ А.: Моля да отхвърлите като неоснователни и недоказани подадените жалби от „Прайм пропърти БГ” АДСИЦ и „Корал резидънс” ЕООД. От представения и събран доказателствен материал от административния орган в хода на настоящото съдебно производство безспорно се установи, че с процесното разрешение за строеж е разрешено строителство в територия с особена териториалноустройствена защита, а именно в имот, в който има наличие на пясъчни сиви дюни и именно поради тази причина от Окръжна прокуратура – Бургас е протестирано разрешението за строеж, тъй като същото е издадено при грубо нарушение на императивни законови разпоредби на ЗООС и на ЗУТ, които са толкова тежки и радикални, които са правно нетърпими и обуславят нищожността на процесното разрешение за строеж. Неоснователни са доводите на процесуалния представител на жалбоподателя за това, че с протеста на прокуратурата се иска обявяване на нищожност само на разрешението за строеж, но не и на одобрените инвестиционни проекти.  Двете процедура и двата вида разрешения са издадени и са взаимно свързани и неделими, като отмяната на разрешението за строеж води до отмяна на самите одобрени инвестиционни проекти.

Моля да постановите съдебен акт, с който да потвърдите законосъобразността на заповедта на началника на РДНСК-ЮИР, с която по протест на Окръжна прокуратура - Бургас е прогласена нищожността на разрешение за строеж № 208/25.11.2009 г. заедно с одобрените инвестиционни проекти и извършена презаверка на разрешението за строеж. Искам да отбележа, че процесуалният представител на жалбоподателя в днешно съдебно заседание не представи списък на направените съдебно-деловодни разноски, поради което ние не можем да изразим становище по разноските и да направим възражение за прекомерност.

         Моля да ни бъдат присъдени разноските по делото.

Ще представим подробни писмени бележки.

         ЮРИСКОНСУЛТ А.: Моля да постановите решение, с което да отхвърлите жалбата на „Прайм пропърти БГ” АДСИЦ като неоснователна. Изцяло се придържам към заявеното от гл. експерт А., като единствено искам да добавя, че следва да се има предвид, че към момента на издаване на разрешение за строеж № 208/25.11.2009 г., решението по ОВОС е загубило своето правно действие съгласно разпоредбата на чл. 99, ал. 8 от ЗООС в приложимата й редакция към 2009 г.  Горното твърдение се потвърждава от приложеното в кориците на делото писмо изх. № АФПД – 14/1/19.01.2016 г. на директора на РИОСВ. Невярно е твърдението на процесуалния представител на жалбоподателя, че имота не е засегнат и частично зает от сиви зараждащи се дюни. Това се установява и доказва по безспорен начин както от представените регистри от специализираната карта и от всички гласни доказателства – експертизи на вещи лица и писмени доказателства. В тази връзка, моля за решение в този смисъл. Също моля да ни предоставите срок за представяне на писмена защита.

Моля да ни присъдите юрисконсултско възнаграждение.

         ПРОКУРОРЪТ: Считам подадените жалби за неоснователни и моля да потвърдите издадената заповед на началника на РДНСК.

Моля да ни предоставите срок за представяне на писмени бележки.

         АДВ. С.: Искам само да посоча, че с протокола, който беше представен от СГКК се установява, че специализираната карта е одобрена. Одобрена е не само картата, но и регистъра към нея. Видно от регистъра, за имот 44094.22.35, който се явява процесен, няма наличие на пясъчни дюни. Пясъчни дюни ако е имало, те са обособени в отделен поземлен имот, което е видно от регистъра. Трите имота, които са заети с пясъчни дюни в периметри 104 и 55 са поземлени имоти 44094.22.47.1, 44094.22.47.2 и 44094.22.47.3. С така изложената идентификация е видно, че те притежават самостоятелни качества на поземлен имот, който дори не е част от ПИ 44094.22.35. Той не произтича от имот 44094.22.35 по смисъла на специализираната карта и регистрите към нея и не носи идентификацията на имот 44094.22.35, а притежава друга, различна идентификация.

         ЮРИСКОНСУЛТ А.: Моля да имате предвид, че цитираните обекти са проектни, не са одобрени и не са нанесени в КК.

         ГЛ. ЕКСПЕРТ А.: В заключението на вещото лице е посочено, че в имот 44094.22.35 има дюни, а представителят на жалбоподателя не оспори заключението в тази му част.

            Съдът ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

ДАВА 7-дневен срок на страните за представяне на писмени бележки.

         Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 09,49 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: