ПРОТОКОЛ

       

Година 2016, 12.07.                                                                              град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     VІІ-ми административен  състав       

На дванадесети юли                                 две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                             СЪДИЯ: РУМЕН ЙОСИФОВ

 

Секретар: С.Х.    

Прокурор: ГАЛЯ МАРИНОВА

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Йосифов 

Административно  дело номер 621 по описа за  2016 година                     

На именното повикване в 09:40 часа се явиха: 

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „Корал резидънс” ЕООД, редовно уведомен, не изпраща представител.

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ „Прайм пропърти БГ” АДСИЦ, редовно уведомен, явява се адв. С., с представено пълномощно по делото.

За ОТВЕТНИКА по ЖАЛБАТА - Началник на РДНСК - Югоизточен район Бургас, редовно уведомен, явяват се юрисконсулт А. и юрисконсулт А., с представени пълномощни по делото.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА        Главен архитект на Община Царево, редовно уведомен, не изпращат представител.

За Окръжна прокуратура - Бургас се явява прокурор Маринова.

Не се явява вещото лице арх. В.Д..

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът с оглед изявлението на страните и като намери, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

Производството по настоящото дело е образувано по жалба срещу Заповед № ДК-10-ЮИР 11/19.02.2016г. на началника на РДНСК-Югоизточен район, с която е прогласена нищожността на издадено от главния архитект на Община Царево Разрешение за строеж № 208/25.11.2009г. за „Площадкови ВиК мрежи и съоръжения и канално-помпена станция“, находящ се в поземлен имот с идентификатор 44094.22.35 по кадастрална карта на с.Лозенец, общ.Царево, ведно с одобрените инвестиционни проекти и извършената на 09.11.2012г. презаверка на цитираното разрешение за строеж.

В открито съдебно заседание на  10.05.2016г. съдът допусна извършването на съдебно-техническа експертиза, задължи СГКК-Бургас за представи скица с нанесени съществуващите дюни, както и задължи Община Царево да представи препис от целия проект по който е издадено процесното разрешение за строеж. В изпълнение на вменените задължения СГКК-Бургас представи цветно копие на Обединената специализирана карта на морските плажове и видовете дюни за морски плаж „Лозенец Кумкашла” в 2 части, ведно със специализирания регистър. Община Царево представи препис от искания проект. На 06.07.2016г. постъпи молба от вещото лице Д., че за извършването на експертизата й е необходимо повече време, поради нуждата от нанасяне на имота върху специализираната карта и иска отлагане на делото за по-късна дата.

 

АДВ. С.: Не възразявам молбата да бъде уважена, като се предостави допълнителен срок на вещото лице да изготви експертизата. Оспорвам представените от СГКК доказателства, тъй като в предходно съдебно заседание СГКК беше задължена да представи скица на имота с отразяване дали в същия се намират дюни. Вместо това, СГКК е изпратила по делото не скица на имота, а специализирана карта ведно с водения регистър към нея. С оглед на това, моля така представените доказателства от СГКК да не бъдат приети и да не се приобщават към делото, като в тази връзка моля да задължите повторно СГКК да изпълни точно дадените й указания, а именно да представи скици на имота с отразяване или без отразяване на дюни в рамките на неговите параметри.

В случай, че счетете нашето искане за неоснователно и във връзка с направеното оспорване, моля да ни дадете възможност да формулираме нарочни въпроси с писмена молба с оглед на така представените доказателства от СГКК. В тази връзка ще моля за подходящ срок в случай, че доказателствата бъдат приети и СГКК да бъде задължена да представи точно тези, които се изискват от нея по делото.

ЮРИСКОНСУЛТ А.: Моля да се приемат представените доказателства докладвани от съда.

По отношение на искането на жалбоподателя за представяне на скица, предоставям на съда с оглед, че счете, че информацията, която същата ще представи, е от съществено значение за делото.

Да се уважи молбата на вещото лице за отлагане на делото.

ЮРИСКОНСУЛТ А.: Присъединявам се към казаното от юрисконсулт А..

Моля да приемете така представените доказателства от СГКК – Бургас. Считам същите за относими. Именно на база представения регистър по специализираните карти се е позовал и началника при издаване на процесната заповед, с оглед на което считам същите за относими към настоящия спор.

ПРОКУРОРЪТ: Уважаеми господин Председател, моля да приемете представените по делото писмени доказателства.

Моля да задължите повторно СГКК - Бургас да изпълни указаното във Ваше протоколно определение от 10.05.2016 г.

Моля да се даде възможност на вещото лице да изготви и представи заключение по допуснатата съдебно-техническа експертиза.

 

По отношение на направеното възражение на пълномощника на жалбоподателя „Прайм пропърти БГ” АДСИЦ по приемането на изпратената от СГКК-Бургас специализирана карта, съдът намери, че същото следва да бъде оставено без уважение. Изпратената специализирана карта ведно с регистър следва да бъде приета, а нейната доказателствена тежест ще бъде отчетена при постановяване на окончателния съдебен акт. Тази карта безспорно представлява картен материал, поради което съдът счита, че не следва да изисква и скица на имота, която ще бъде извлечение от същата тази кадастрална карта. Съпоставката между специализираната карта и кадастъра с нанесени на него имоти може да бъде извършено от вещото лице по назначената и неизвършена все още експертиза.

Предвид горното и по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените от Служба по геодезия, картография и кадастър - Бургас и Община Царево писмени доказателства.

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на жалбоподателя „Прайм пропърти БГ” АДСИЦ за повторно задължаване на Служба по геодезия, картография и кадастър - Бургас да представи скица на имота.

ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ на жалбоподателя „Прайм пропърти БГ” АДСИЦ да постави допълнителни въпроси към съдебно-техническата експертиза в 7-дневен срок.

         ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 13.09.2016 г. от 09.30 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 09,50 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: