ПРОТОКОЛ

       

Година 2016, 10.05.                                                                              град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     VІІ-ми административен  състав       

На десети май                                            две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                             СЪДИЯ: РУМЕН ЙОСИФОВ

 

Секретар: С.Х.    

Прокурор: ГАЛЯ МАРИНОВА

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Йосифов 

Административно  дело номер 621 по описа за  2016 година                     

На именното повикване в 09:40 часа се явиха: 

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „Корал резидънс” ЕООД, редовно уведомен, не изпраща представител.

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ „Прайм пропърти БГ” АДСИЦ, редовно уведомен, явява се адв. С., с представено пълномощно в днешно съдебно заседание.

За ОТВЕТНИКА по ЖАЛБАТА - Началник на РДНСК - Югоизточен район Бургас, редовно уведомен, явяват се юрисконсулт А. и юрисконсулт А., с представени пълномощни в днешно съдебно заседание.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА        Главен архитект на Община Царево, редовно уведомени, не изпращат представител.

За Окръжна прокуратура - Бургас се явява прокурор Маринова.

 

ПРОКУРОРЪТ: На основание чл. 16, ал. 1, т. 3 от АПК, моля да конституирате Прокуратурата на Република България като страна в настоящото производство.

АДВ. С.: Нямам възражение.

ЮРИСКОНСУЛТ А.: Да се конституира БОП като страна в настоящото производство.

ЮРИСКОНСУЛТ А.: Нямам възражение.

 

Съдът, с оглед изявлението на страните и като намери, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

КОНСТИТУИРА Прокуратурата на Република България като страна в процеса.

 

ДОКЛАДВА делото:

Производството по настоящото дело е образувано по жалба срещу Заповед № ДК-10-ЮИР 11/19.02.2016г. на началника на РДНСК-Югоизточен район, с която е прогласена нищожността на издадено от главния архитект на Община Царево Разрешение за строеж № 208/25.11.2009г. за „Площадкови ВиК мрежи и съоръжения и канално-помпена станция“, находящ се в поземлен имот с идентификатор 44094.22.35 по кадастрална карта на с.Лозенец, общ.Царево, ведно с одобрените инвестиционни проекти и извършената на 09.11.2012г. презаверка на цитираното разрешение за строеж. Към настоящото производство на основание чл.213 от ГПК, вр. чл.144 от АПК е присъединено административно дело № 691/2016г. по описа на Административен съд - Бургас, образувано по жалба на „Прайм Пропърти БГ“АДСИЦ срещу същата Заповед № ДК-10-ЮИР 11/19.02.2016г. на началника на РДНСК-Югоизточен район, за разглеждане в едно производство и издаване на общо решение по тях. Ответникът е представил административната преписка по която е издадена процесната заповед.

 

АДВ. С.: Поддържам жалбата по изложените в нея подробни съображения.

По отношение на доказателствата - нямам възражение да бъде приобщена към делото представената административна преписка, както и представените доказателства с жалбите на „Прайм пропърти БГ” АДСИЦ и „Корал резидънс” ЕООД.

Имам доказателствено искане за допускане на съдебно-техническа експертиза с конкретно посочени въпроси в писмена молба, която представям. Считам същите за относими към настоящия административноправен спор, тъй като касаят издаването и процедирането на строителни книжа към момента на издаване на разрешението за строеж, поради което моля да допуснете извършването на съдебно-техническа експертиза.

ЮРИСКОНСУЛТ А.: Оспорвам жалбите като неоснователни и недоказани.

Моля да приемете представената административна преписка от административния орган.

Не възразявам да се допусне съдебно-техническа експертиза, като възразявам единствено по поставения под № 6 въпрос, тъй като считам същия за неотносим към настоящия спор и моля да не допускате същия.

 

ЮРИСКОНСУЛТ А.: Оспорвам жалбите. Присъединявам се към становището на колегата.

По отношение на представеното с жалбата от „Корал резидънс” ЕООД решение на Върховен административен съд, моля същото да не бъде прието и ценено като доказателство, тъй като същото към настоящия момент е обжалвано от МОСВ и РИОСВ и не е влязло в сила, като предстои произнасяне от петчленен състав.

Моля да се задължи Служба по геодезия, картография и кадастър гр. Бургас да представи извадки от Специализирани карти и регистри за процесния имот във връзка с установяване наличие на дюни в същия, тъй като има изложени в процесната заповед мотиви в тази насока, както и да бъде представен одобрения инвестиционен проект от Община Царево за процесния строеж.

ПРОКУРОРЪТ: Считам, че жалбите са процесуално допустими. Моля да бъдат приети представените по делото писмени доказателства.

По отношение на доказателствените искания направени както от процесуалния представител на жалбоподателя, така и от процесуалните представители на ответната страна, считам същите за допустими и относими към предмета на доказване, поради което моля да ги уважите.

АДВ. С.: Въпрос № 6 е свързан с установяване на факти и обстоятелства по отношение на това дали прогласяване на нищожност касае издаденото разрешение за строеж по отношение на доверителите ми като изолиран случай или това е практика по отношение на всички издадени назад във времето разрешения за строеж на територията на тази община.

По другите доказателствени искания, нямам възражение. Предоставям на съда.

 

С оглед изявленията на страните, съдът счете, че следва да уважи доказателствените искания на страните така, както са направени, предвид което и по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените с двете жалби писмени доказателства, както и тези, представени с административната преписка.

ДОПУСКА извършването на съдебно-техническа експертиза от вещото лице арх. В.Д., която да отговори на въпросите поставени в нарочната молба на адв. С. след внасяне на депозит в размер на 400 лв., платими от жалбоподателя, в 3-дневен срок от днес.

         ЗАДЪЛЖАВА Служба по геодезия, картография и кадастър гр. Бургас, в 7-дневен срок от получаване на съобщението да представи актуална скица на процесния имот по действащата КК и КР, от която да се установи има ли в него наличие на дюни.

         ЗАДЪЛЖАВА Община Царево, в 7-дневен срок от получаване на съобщението да представи препис от целия проект, по който е издадено процесното разрешение за строеж, както и цялата административна преписка по издаването на това разрешение, включително и преписките по презаверката му.

         ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 12.07.2016 г. от 9.40 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени.

         Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 09,54 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: