ПРОТОКОЛ

       

Година 2016, 08.11.                                                                              град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     VІІ-ми административен  състав       

На осми ноември                                       две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                             СЪДИЯ: РУМЕН ЙОСИФОВ

 

Секретар: С.Х.   

Прокурор: АНДРЕЙ ЧЕРВЕНЯКОВ

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Йосифов

Административно  дело номер 621 по описа за  2016 година                     

На именното повикване в 09:30 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „Корал резидънс” ЕООД, редовно уведомени, не изпращат представител.

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ „Прайм пропърти БГ” АДСИЦ, редовно уведомен, явява се адв. С., с представено пълномощно по делото.

За ОТВЕТНИКА по ЖАЛБАТА - Началник на РДНСК - Югоизточен район Бургас, редовно уведомен, явяват се юрисконсулт А., с представено пълномощно по делото и главен експерт И.А., с представено пълномощно в днешно съдебно заседание.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА        Главен архитект на Община Царево, редовно уведомен, не изпращат представител.

За Окръжна прокуратура – Бургас, се явява прокурор Червеняков.

Не се явява вещото лице арх. В.Д..

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът ДОКЛАДВА, че е постъпила молба от „Прайм пропърти БГ” АДСИЦ с направени искания по доказателствата, а изготвената експертиза от вещото лице В.Д., е представена в срок.

 

АДВ. С.: Моля, в днешно съдебно заседание да не се дава ход на делото, тъй като са настъпили промени в собствеността, касаещи процесния поземлен имот.

Представям справка от Служба по вписванията – Царево, от която е видно, че дружеството „Витатур инвест” АД се явява съсобственик по отношение на процесния имот, с оглед на което моля да го конституирате като страна в настоящия процес и моля да им дадете възможност да се запознаят с доказателствата по делото, които са събрани до настоящия момент, както и да изразят становище по отношение на делото, с оглед на което моля да не бъде даден ход на делото.

На второ място, поддържам доказателствените искания депозирани извън съдебно заседание, с нарочна писмена молба от 03.11.2016 г. В същата правя искане да бъде задължена Служба по геодезия, картография и кадастър - Бургас да представи административната преписка, касаеща измерване и определяне на дюни, техните граници и точки. Това доказателствено искане сме направили с оглед постъпилия по делото протокол, за което Служба по геодезия, картография и кадастър - Бургас беше задължена да представи от предходно съдебно заседание. Считам, че с него не се установяват факти и обстоятелства, касаещи данните по установяване на дюни и дюнни образувания, с оглед на което моля да задължите Служба по геодезия, картография и кадастър – Бургас, респективно АГКК, да представи доказателства от административната преписка, от които да е видно начина, процедурата, реда, работната група, констатациите при измерванията и т.н. В тази връзка поддържам доказателствените искания.

ЮРИСКОНСУЛТ А.: С оглед направеното искане в днешно съдебно заседание за конституиране на ново заинтересовано лице по делото, считам, че не следва да бъде даден ход на делото.

Относно направеното доказателствено искане в нарочната писмена молба от 03.11.2016 г., считам същото за неотносимо. На първо място: по делото е представен протокола, както беше изискан. Невярно е твърдението, че задължението към АГКК е било да представи протокола, както и съпътстващата административна преписка. Напротив, АГКК е изпълнила своето задължение в качеството си на трето неучастващо по делото лице.

Относно поставените в молбата доказателствени искания и фактите, които се цели да се установят с тях, считам, че отговорът се намира именно в цитираната Наредба № 1/2008 г. В тази връзка, моля да не допускате така направеното доказателствено искане, което считам, че не е относимо и се цели смяна предмета на делото.

Към настоящия момент нямам доказателствени искания.

ГЛ. ЕКСПЕРТ А.: Придържам се към казаното от колегата. Също така считам, че по отношение на конституиране на новия съсобственик на процесния терен, да се даде възможност да се конституира дружеството и да се запознае с доказателствата по делото.

По отношение на представените и направените от процесуалния представител на жалбоподателя доказателствени искания в молбата от 03.11.2016 г., считам за неотносими към предмета на настоящия спор. Процесуалният представител на жалбоподателя се опитва да оспори една процедура, което е недопустимо да се прави в съдебното производство, а по отношение на наличието на дюнни образувания в имота, върху който е допуснато строителството, с протеста от Окръжна прокуратура – Бургас е представено разрешение за строеж и по делото са събрани достатъчно доказателства за наличието на такива и считам, че с така направените в молбата доказателствени искания се измества предмета на настоящия спор.

ПРОКУРОРЪТ: Налице са предпоставки за недаване ход на делото. Досежно доказателствените искания, не се противопоставям да бъдат изискани.

АДВ. С.: Считам, че изложените съображения от процесуалните представители на ответника са неоснователни. Моля да допуснете изследване на фактите за дюни. На първо място, през 2013 г. с приложено писмо РИОСВ изрично заявява, че в имота няма дюни.

На следващо място, в хода на делото от събраните доказателства, а именно специализирана карта се установява застъпване в една малка част, което застъпване не е установено така, както изисква нормативната уредба с нанасяне в КК, а то се установява само от специализираната карта, приета с процесния протокол, с оглед на което считам, че процедурата за установяване на граници и дюнни образувания не е завършена. Отделно от това при издаване на заповедта, началника на РДНСК се е позовал на наличие на дюни в имота. Специализираната карта касае част от имота с площ от 105 кв. метра, която част видно от картата се установява в една триъгълна конфигурация, която на практика с оглед така нанесените правилни форми се установяват като граница на самите дюни, заснети в процесния поземлен имот. В тази връзка, моля да допуснете това доказателствено искане, тъй като от представените към настоящия момент от СГКК доказателства не се установява в пълнота начина, метода, работните групи, компетентността на работната група по установяване и нанасяне на тези данни и с оглед на което моля да ги задължите така, както сме ги формулирали тези доказателствени искания. Не можем да твърдим за какви документи или протоколи става дума, за номер и дата, тъй като не сме се запознали и не са ни представени такива по делото, както и от самата СГКК.

 

Съдът предвид постъпилите данни по делото, че част от процесния имот е прехвърлен от жалбоподателя „Корал резидънс” ЕООД на „Витатур инвест” АД и това дружество като приобритател не участва в процеса, намери, че ход на делото не следва да бъде даден. „Витатур инвест” АД следва да бъде конституирано като страна в процеса, с възможност да изрази становище по делото.

По отношение на направените доказателствени искания от „Прайм пропърти БГ” АДСИЦ намери, че същите следва да бъдат уведомени с оглед гарантиране правото на защита на жалбоподателя срещу административния акт.

Тези доказателствени искания следва да бъдат уважени в днешно съдебно заседание независимо, че ход на делото не следва да бъде даден, с оглед на процесуална икономия, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

КОНСТИТУИРА като страна в процеса „Витатур инвест” АД, ЕИК 102815524, което да бъде призовано за следващо съдебно заседание по седалището и адреса на управление, записани в ТР.

ЗАДЪЛЖАВА началника на Служба по геодезия, картография и кадастър  - Бургас, в 14-дневен срок да представи посочените в молбата на адвокат С. писмени доказателства, като на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър - Бургас следва да бъде изпратен и препис от молбата.

За следващо съдебно заседание да бъде уведомено и вещото лице, като се изиска то да предостави информация за причините, поради които не се е явило в днешно съдебно заседание.

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 13.12.2016 г. от 09,30 часа.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 09,53 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: