О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е № 674

 

гр.Бургас , 22.04.2014г.

 

 

         Административен съд  гр. Бургас , четвърти състав, в закрито съдебно заседание на двадесет и втори април две хиляди и четиринадесета година в състав:

                                                                       СЪДИЯ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

като разгледа, докладваното от съдия Радикова административно дело № 621 по описа за 2014г. ,за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е образувано по жалба, подадена от В.П.В. против мълчалив отказ на РДНСК- ЮИР гр. Бургас да се произнесе по молба от 5.02.2014г. и по жалба от 5.02.2014г.

С разпореждане от 24.03.2014г., съдът е оставил без движение жалбата, като е указал на подателя и да посочи кой акт оспорва, в какво се състои незаконосъобразността му и какво е искането, отправено до съда. Указано е внасяне на дължима държавна такса.

На 7.04.2014г. В. е представила документ, удостоверяващ плащането на държавна такса и е подала молба- уточнение. В последната е посочила, че обжалва:

1.                             мълчалив отказ на РДНСК- ЮИР гр. Бургас да се произнесе по подадена от нея жалба против Заповед № РД 104/ 27.02.2014г. на ДНСК гр. София и

2.                             отказ да бъде предоставена информация по ЗДОИ, чрез предоставяне на информация за доклада на дружеството, осъществявало строителен надзор- „Вас строй консулт” ООД гр.Бургас и копие от протокола на ДПК от 5.02.2014г., в едно с констатациите и забележките по същия.

Съдът намира, че подадената жалба е недопустима и следва да бъде оставена без разглеждане:

По пункт 1.- не е налице акт подлежащ на съдебен контрол. Жалбата против Заповед № РД 104/ 27.02.2014г. на ДНСК гр. София е била подадена на 5.02.2014г. до РДНСК Бургас. Последният административен орган не е компетентен да разгледа тази жалба, тъй като с нея се оспорва законосъобразност на акт, издаден от зам. началник на ДНСК гр. София / орган, по- горестоящ от адресата на жалбата/. При това положение след като не е налице не само задължение, но и компетентност за произнасяне по жалбата, не е формиран и мълчалив отказ.

По пункт 2. - не е налице акт подлежащ на съдебен контрол.

Молбата от 5.02.2014г. /л.4/ е адресирана до председателя на ДПК към РДНСК Бургас. Адресатът на молбата не е задължен субект по см. на чл. 3 от ЗДОИ и за него не е налице задължение за произнасяне, по искане за достъп до обществена информация. Държавната приемателна комисия е помощен орган, който се назначава със заповед на началника на ДНСК или упълномощено от него лице – чл. 4 ал.1 от НАРЕДБА № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти,  и въз основа на чието заключение, началникът на ДНСК издава акт по чл. 17 или чл.18 от наредбата.

Отделно от това, жалбоподателката е страна в административното производство / възложител/, образувано по искане за разрешаване ползването на строеж „ жилищна сграда”, с идентификатор 07079.607.361.1 по КК на гр. Бургас, намиращ се в УПИ VІ- 649, кв. 31 по плана на к-с „Лазур”, гр. Бургас. Поради това, по отношение на нея исканата информация няма характер на „обществена”, според легалното определение, дадено с нормата на чл.2 ал.1 ЗДОИ. Участникът в административното производство разполага с правата, предостави му по силата на чл. 34 АПК.

Мотивиран от изложеното и на осн. чл. 160 и чл. 159 т.1 АПК, Административен съд гр.Бургас, ІV състав,

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОСТАВЯ без разглеждане жалбата, подадена от В.П.В. против мълчалив отказ на РДНСК- ЮИР гр. Бургас да се произнесе по молба от 5.02.2014г. и по жалба от 5.02.2014г.

ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 621/2014 година по описа на Административен съд гр.Бургас.

Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

 

СЪДИЯ: