ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2013, 06.11.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      ІV Административен състав

На шести ноември                                     две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ГАЛИНА РАД.

 

Секретар: С.А.

Прокурор: Т.С.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия РаД.

Административно дело номер 621 по описа за 2012 година

 

На именното повикване в 10:00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ М.Р.А., редовно уведомен, не се явява, не изпраща представител.

 

Постъпила е молба от адвокат И.Н., в качеството му на процесуален представител на М.Р.А., в която сочи, че няма връзка с доверителя си, както и контакт с допуснатия до разпит в качеството на свидетел. Иска от съда допълнителна възможност за осигуряване явяването на свидетеля в следващо съдебно заседание или „по преценка на съда производството по делото да продължи”.

 

ЗА ОТВЕТНИКА ПО ОСПОРВАНЕТО Директор на дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” Бургас при ЦУ на НАП, редовно уведомен, се явява юрисконсулт Д., редовно упълномощена.

 

За Окръжна прокуратура Бургас се явява прокурор Т.С..

 

Не се явява се свидетелят М.Г.В., нередовно призован.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

СЪДЪТ, по отношение допуснатия до разпит в качеството на свидетел М.Г.В., констатира следното:

С определение от 03.10.2012 г. по искане на жалбоподателя до разпит в качеството на свидетел е било допуснато лицето М.Г.В. и е определен депозит за разноски в размер на 100 лева във връзка със събиране на поисканото гласно доказателство. На 21.11.2012 г. с определение съдът е указал на жалбоподателя да изпълни задължението си по внасяне на депозита за явяването на допуснат до разпит свидетел, с което определение на жалбоподателя е била съобщена и датата на провеждане на следващото съдебно заседание. Съобщението е било връчено на процесуалния представител на жалбоподателя адвокат И.Н.. Депозитът е внесен на 28.12.2012 г. За съдебно заседание на 06.02.2013 г. свидетелят М.Г.В. е бил призован на адрес ***, като тази призовка е била върната с отбелязване, че лицето не живее на посочения адрес от около 2 години. Поради тази причина и съобразно разпоредбата на чл. 169, ал. 1 ГПК на жалбоподателя е било указано с определение да посочи адрес за призоваване на свидетеля М.Г.В., като същевременно е предупреден, че при неизпълнение на това задължение свидетелят ще бъде заличен от списъка и делото ще бъде решено въз основа на събраните до момента доказателства. На 11.03.2013 г. процесуалният представител на жалбоподателя адвокат И.Н. с молба е посочил адрес за призоваване ***. На този адрес призовката е била получена на 03.06.2013 г. от Л.В. (майка) със задължение за предаване. В съдебно заседание, проведено на 12.06.2013 г., редовно призованият свидетел М.Г.В. не се е явил, за което му е била наложена глоба в размер на 100 лева. На същата дата на процесуалния представител на жалбоподателя е било указано в 3-дневен срок с писмена молба да заяви дали поддържа искането си за разпит на М.Г.В.. На 02.07.2013 г. адвокат Н. е депозирал молба, с която е заявил, че поддържа искането за разпит на този  свидетел и е посочил адрес за призоваване ***. На този адрес отново е била изпратена призовка, която на 16.09.2013 г. е била върната по делото с отбелязване, че лицето не живее на този адрес от 2 години.

При тези факти съдът намира, че молбата на процесуалния представител на жалбоподателя, депозирана за днешно съдебно заседание по делото, с която се иска допълнителна възможност за осигуряване явяването на свидетеля е неоснователна и следва да бъде оставена без уважение. Искането за разпит на този свидетел е било уважено от съда на 03.10.2012 г. и в продължение на една година съдът е полагал усилия, посредством различни процесуални способи да осигури разпит на свидетеля М.Г.В.. Отделно от това, няколкократно е давана възможност на жалбоподателя и неговия процесуален представител да посочат адрес за призоваване на лицето или да осигурят явяването му в съдебно заседание. Тази възможност не е реализирана.

Ето защо, по изложените съображения и на основание чл. 169, ал. 2 ГПК съдът,

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТМЕНЯ определение от 03.10.2012 г., с което е допуснат до разпит в качеството на свидетел М.Г.В. и го заличава от списъка на свидетелите.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателства.

ПРОКУРОР С.: Нямам доказателствени искания. Моля да приключите събирането на доказателства.

 

СЪДЪТ, като взе предвид становището на страните,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ход на устните състезания.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Уважаема госпожо председател, моля да отхвърлите жалбата като неоснователна и недоказана. Считам, че в съдебното производство не се обориха констатациите на органа по приходите, които са на основание чл. 122, ал. 1, т. 2 от ДОПК и се считат верни до доказване на противното. Предвид липсата на оборване, моля да оставите в сила обжалвания ревизионен акт.

Моля за юрисконсултско възнаграждение.

 

ПРОКУРОР С.: Видно от жалбата възраженията на жалбоподателя са преди всичко от процесуален характер. Считам, че жалбата е неоснователна. В хода на ревизионното производство административният орган не е допуснал процесуални нарушения. Същият е съобразил и ревизионен акт от 2010 г., на който самият жалбоподател се е позовал в това ревизионно производство. В хода на съдебното заседание жалбоподателят не сочи доказателства, поради което констатациите на административния орган не са опровергани. Ревизионният акт е обоснован и законосъобразен.

 

СЪДЪТ обяви, че ще се произнесе в законния срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10:16 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                       СЪДИЯ: