ПРОТОКОЛ

       

                                              

Година 2016, 22.06                                                                               град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, ХІІ-ти административен състав, на двадесет и втори юни през две хиляди и шестнадесета година, в публично заседание в следния състав:

                                                    

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛЮБОМИР ЛУКАНОВ

 

Секретар: Й.Б.,  сложи за разглеждане докладваното от съдия Луканов  Административно дело номер 620 по описа за 2016 година.                  

 

   На именното повикване в 14:02 часа при спазване нормата на чл. 142, ал. 1 от ГПК, вр. с чл. 144 от АПК и на второ четене се явиха:

 

  ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Т.П.Т., редовно призован, се явява лично.

 

ОТВЕТНИКЪТ – директор на ТП на НОИ Бургас, редовно призован, се представлява от юрисконсулт Ч.-П., с пълномощно по делото на л.123.

 

Явява ВЕЩОТО ЛИЦЕ Н.К., редовно призовано.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че с оглед редовната процедура по призоваване на страните, не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,  поради което

 

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА:

 

ПОСТЪПИЛО е заключение на вещото лице К. по съдебно-икономическата експертиза на 28.04.2016г., което е в срока по чл.199 от ГПК.

 

СТРАНИТЕ: Запознати сме със заключението на вещото лице. Да се изслуша днес.

 

Съдът ПРЕМИНАВА към изслушване на заключението на вещото лице К., като снема самоличността му, както следва:

 

Н.Г.К. –години, българска гражданка, неосъждана, омъжена, без родство със страните. ПРЕДУПРЕДЕНА за наказателната отговорност по чл.291 от НК. ОБЕЩАВА да даде безпристрастно и вярно заключение.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ К.: Представила съм писмено заключение, което поддържам.

Стр. 3 от заключението, последния абзац, кореспондира с предходното заключение, което съм правила по адм. дело №1778/2013г. и което е приложено по настоящото дело. С него искам да кажа, че преди още да има промяна на законодателството и НОИ да преизчислява размера пенсията, аз съм го направила това в цитирано заключение по другото дело и там коефициента съвпада напълно с този на НОИ. Разликата е в това, че в следващите годините жалбоподателят има допълнителен трудов стаж, който променя крайния размер на пенсията. Самите изчисления на органа в оспорения акт са точни. Разликата е в повечето проценти за стаж, който е нетрупан от жалбоподателя след това изчисление.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Т.: Заявявам, че има две разпореждания, които се застъпиха и как може да има различен коефициент? Как е възможно да се промени коефициента?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ К.: Не съм заявявала, че двете заключения нямат връзка. След като цитирам заключение по адм. дело № 1778/2013г., значи имат някаква връзка. Искам да кажа, че въпросът касае преди да стане това преизчисление на база настъпила промяна от м.08.2015година, като г-н Т. е установил техническа грешка при изчислението на стажа и това е стаж 62г., 05м., 26 дни до 70г., 07м., 02дни, което увеличава процентите му от 68,66 % на 77,64%. Това обаче няма връзка с коефициента 1.292, тъй като той не се изчислява от годините стаж, а от осигурителния доход, който в случая е за един и същи период в двете разпореждания. Първият период от 01.01.1992г. до 31.12.1994година е формирал първият коефициент. Вторият период: от 01.01.1997г. до 31.10.2012година, когато е отпусната пенсията, е вторият коефициент. Индивидуалният коефициент, който е посочен тук е третия коефициент, който е средно претеглена величина между предходните два коефициента. Едното е процент образуван от трудовия стаж, а другото е процент от осигурителния доход.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Т.: Това, което казвате за коефициентите е по ал.1 и едно се получава по тях, а за индивидуалния коефициент се гледат ал.4 и ал.5.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ К.: Вие питахте как годините се отразяват на коефициента.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Т.: Размерът на пенсията едно, а индивидуалният коефициент е съвсем друго нещо. Как така няма да влияят годините за индивидуалния коефициент като това е записано в ал. 5.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ К.: Трудовият стаж на жалбоподателя не започва от 1997година и от 1992година, а има стаж и преди това. След като се образува третия индивидуален коефициент от КСО по формула и се знае колко е средномесечния осигурителен доход за страната за дванадесет месеца назад, този индивидуален коефициент се умножава по този доход и  се образува доход за изчисляване на пенсията, който се умножава по  1,2 % за всяка година и с този доход се образува размера на пенсията.

Индивидуалният коефициент се съставя преди да се направи това умножение по години.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Т.: Оспорвам заключението, където нищо не е казано за индивидуалният коефициент, а трябва да се вземат броя на месеците след 1997година и ще се получи нещо различно.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ К.: Аз не коментирам подробно и детайлно как се достига до този коефициент, но препращам към цитираната експертиза, която е приложена по делото. Тогава при изготвянето на тази експертиза по другото дело, аз ръчно изчислявайки по години, преди да има промяна в КСО, получавам абсолютно същия коефициент, който и НОИ е получил, а именно 1.471. Това е окончателното за изчисляване на размера на пенсията на г-н Т.. Тук не се събира всичкия трудовия стаж, а се взима от 1992 година до 2012година. Предходният не участва като доход, за да участват всички месеци стаж. Законодателят е предвидил три години преди 1996 година и дохода за периода след тази дата до пенсионирането му. Ако участваше стажът от първия ден, тогава всичките години щяха да се включат при изчисляване на този коефициент, а сега се включват от 1992г. до 2012година. Не всички месеци и години участват при изчисляване на формулата.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Т.: В §51 от ЗИДКСО в сила от 15.08.2015година е записано, че индивидуалният коефициент без намаление винаги се изчислява от целия осигурителен доход за базисния период, при който е определен намаление индивидуален коефициент, като за лицата родени след *** година на които е отпусната пенсия от ДОО с начална дата 31.12.2015г. и намален индивидуален коефициент съгл. Отменената ал.3 на чл.127 от КСО, могат да поискат преизчисляване на пенсията и т.н.. Вие коментирате на стр.3 това. Може ли да отговорите на какво основание административният орган си е позволил да тълкува закона и да дава базисен период. В §51 е записано от първо число на месеца следващ месеца през който е подадено заявлението. последващия месец на подаване на заявлението.

Къде намериха текст в закона за да вземат този базисен период, посочен в решението. Променя се коефициента, но ни къде в закона не е записан такъв базисен период. Грешна е формулировката и преизчислението на базисния период не трябва да е от момента на пенсиониране от 01.11.2012година, а от 30.09.2015година, т.е. първото число на следващият месец от предходният от който е подадено заявлението. Как е възможно да определят този коефициент, аз да работя още три години, парите да се получат в НОИ, и тези вноски да не се отразят.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ К.: В случая корекцията е само върху размера, който се формира за жалбоподателят от работата след пенсионирането. Той е работил допълнително и стажът е зачетен. Мога да кажа, че осигуровките са за първа категория труд, но законодателя е записал да не се трансформират от първа в трета категория, а се прибавя само календарното време. Стажът само като процент се добавя към пенсията. От разпорежданията които прегледах не видях осигурителен доход след пенсионирането, а само стаж. Трябва да има изрично искане освен стаж да се включи доходът и ако има ефект НОИ увеличава пенсията, ако е по-неблагоприятно изписва само, че не е благоприятно и отчита само стаж.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Т.: Как така като съм работил, не се е отразило на преизчислението на пенсията ми. Попълвам съм заявление, осигуряват ме.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ К.: Не установих жалбоподателят Т. да е подавал  заявление за доход, а е подал само за стаж, поради което и този доход не е преценен дали ще се отрази на размера на пенсията. За да се прецени дали ще се отрази дохода, трябва да се подаде заявление за доход.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Т.: Да се приеме заключението на вещото лице. Представям на съда становище с препис за другата страна, което е във връзка със заключението на вещото лице.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Ч.-П.: Нямам въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението му.

 

СЪДЪТ намира, че вещото лице К. е изпълнила поставените задачи съгласно своята компетентност и приложените по делото доказателства, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателство по делото заключението на вещото лице К., с днес направените допълнения, уточнения и конкретизации.

 

ОПРЕДЕЛЯ възнаграждение на вещото лице К., в размер на 200 лева, платими от внесения на депозит (л.121).

 

ДА СЕ ИЗДАДЕ разходен касов ордер на вещото лице.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Т.: Представям и моля да приемете трудовия договор и документ за трудовите ми характеристики.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Ч.-П.: Не възразявам да се приемат представените документи.

 

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените в днешното съдебно заседание от жалбоподателя трудов договор №110/15.12.2012година и длъжностна характеристика.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Т.: Нямам други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Ч.-П.: Също нямам доказателствени искания. Моля да се приключи делото.

 

СЪДЪТ счита делото за изяснено и

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата и

 

ДАВА ход на делото по същество:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Т.: Моля да уважите жалбата по съображенията изложени в нея.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Ч.-П.: Уважаеми г-н административен съдия, моля да оставите без уважение подадената жалба и потвърдите решението на директора на ТП на НОИ Бургас, като правилно и законосъобразно, като имате предвид представените доказателства и аргументите изложени в него.

 

СЪДЪТ обявява устните състезания за приключили и ще се произнесе в срок.

 

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  14:34часа.

 

             СЕКРЕТАР:                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: