ПРОТОКОЛ

       

                                              

Година 2016, 11.05.                                                                              град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, ХІІ-ти административен състав, на единадесети май през две хиляди и шестнадесета година, в публично заседание в следния състав:

                                                    

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛЮБОМИР ЛУКАНОВ

 

Секретар: Й.Б.,  сложи за разглеждане докладваното от съдия Луканов  Административно дело номер  620 по описа за 2016 година.                  

   

    На именното повикване в 13:53 часа при спазване нормата на чл. 142, ал. 1 от ГПК, вр. с чл. 144 от АПК и на второ четене в се явиха:

 

  ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ  Т.П.Т., редовно призован, се явява лично.

 

ОТВЕТНИКЪТ – директор на ТП на НОИ Бургас, редовно призован, се представлява от юрисконсулт Ч.-П., с пълномощно по делото на л.123.

 

Не се явява ВЕЩОТО ЛИЦЕ Н.К., редовно призовано.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че с оглед редовната процедура по призоваване на страните, не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,  поради което

 

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

 

Производството е образувано по жалба на Т.П.Т. против разпореждане №51/27.11.2015г. на ръководителя по пенсионно осигуряване в ТП на НОИ Бургас, с което на основание § 51, ал.1 от ПЗР на ЗИДКСО е преизчислена личната пенсия за осигурителен стаж и възраст, което е оставено в сила решение изх. №1012-02-18#1/26.02.2016г. на директора на ТП на НОИ Бургас.

С определение №506/21.03.2016г. съдът е указал на страните доказателствената тежест и приел представените с жалбата и административната преписка писмени документи като доказателства по делото.

Съдът ДОКЛАДВА постъпило заключение на вещото лице К. по съдебно-икономическата експертиза на 28.04.2016г., което е в срока по чл.199 от ГПК.

 

 ПОСТЪПИЛА е молба вх.№4711/04.05.2016г. от вещото лице К., в която моли изслушването на експертизата да бъде отложено за друга дата, предвид отсъствието и от града по здравословни причини.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ: Поддържам жалбата. Нямам възражение по доклада и разпределената доказателствена тежест. Да се изслуша заключението на вещото лице К. в следващото съдебно заседание.

Предвид предишната експертиза изчислението по която  максимално точно се доближава до пресметнатото от НОИ като има минимална, но съществена за мен разлика и дори и аз съм сгрешил вместо 616.46 лв. и съм записал в жалбата по малка сумата 614.46 лв. на стр.3 и вече разликата не е 8 лева. Спорът не касае само датата по §51 от кога административния орган следва да преизчисли пенсията, като в случая то е първо число на месеца следващ този през който съм подал заявлението. Административният орган е длъжен да поправи и да нанесе промените  и съгласно КСО отменен, ако момента е 01.10.2015г., то се постъпва неправилно, защото предходните години от 01.11.2011г. са били по благоприятни за мен, но не по моя вина са прехвърлени средствата от индивидуалната ми партида от универсален пенсионен фонд във фонд „Пенсии”. Погледнато детайлно две от разпорежданията са много смущаващи, а именно от 07.02.2013година на ТП на НОИ Бургас и от 13.03.2013г., които представям и моля да приемете.  

Не поддържам искането да бъдат приложени по настоящото дело адм.д.№1960/2014г. и адм.д. №1778/2013г. по описа на Административен съд Бургас.

Н.К. много ясно е написала в заключението в предходното дело, още тогава е изчислила правилния коефициент 1.74 и върху тази сума се е получила друга сума.

Ще отида  при ръководителя на ТП на НОИ Бургас, ако можем да се споразумеем до следващото съдебно заседание.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Ч.-П.: Оспорвам жалбата. Няма да соча други доказателства.

 

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с жалбата и административната преписка писмени документи и в днешното съдебно заседание две разпореждания от жалбоподателя като доказателства по делото.

 

Съдът с оглед становището на страните и с оглед необходимостта от изслушване на депозираното по делото заключение по съдебно-икономическата експертиза,

                                               

О П Р Е Д Е Л И:

 

 ОТЛАГА делото и ГО НАСРОЧВА за 15.06.2016 година от 14.00 часа, за когато страните уведомени от днес.

 

Да се призове вещото лице К..

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  14:04часа.

 

             СЕКРЕТАР:                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: