О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

 

№1014                                 05.05.2015 година                                     гр.Бургас

 

 

Административен съд Бургас                                                                                         VІІ състав

на пети май                                                                             две хиляди и петнадесета година

В закрито заседание в следния състав:

       Председател:…Румен Йосифов

Секретар: Сийка Хардалова,

като разгледа докладваното от съдия Румен Йосифов,

административно дело № 620 по описа за 2015 година, за да се произнесе взе пред вид следното:

 

 

Производството по делото е образувано по постъпила жалба на С. Д., легитимирала се като управител на етажна собственост ***, против заповед № 460/27.02.2015г. на директора на дирекция „Строителство“ при Община Бургас, с която е одобрен проект за изменение на ПУП /ПР/ за УПИ І в кв.38 по плана на ж.к.Възраждане, гр.Бургас.

С разпореждане № 792/03.04.2015г. на съдия-докладчика по делото, на основание чл.158, ал.1 от АПК, жалбата е оставена без движение поради това, че не отговаря на част от изискванията на чл.150 и чл.151 от АПК и са дадени указания на жалбоподателя да посочи от кого е извършено оспорването – от етажната собственост или е направено в лично качество от оспорващата; да представи документи за платена държавна такса по сметка на Административен съд Бургас – 10лв. ако оспорването е извършено от физическото лице, или 50лв. ако е извършено от името на етажната собственост; ако оспорването е извършено от етажната собственост, да се представи акт за изрично упълномощаване на управителя й от страна на общото събрание за подаване на жалбата, с подробна индивидуализация на етажните собственици; ако оспорването е извършено от физическото лице С. Д., да представи документ за собственост, легитимиращ я като притежател на вещни права върху имот, попадащ в обхвата на процесното изменение на ПУП /ПР/; да посочи трите имена и адреса на подателя на жалбата; да посочи указание в какво се състои незаконосъобразността на оспорения акт; да посочи в какво се състои искането и да подпише жалбата.

С разпореждането е указано, че при неизпълнение на указанията на съда за отстраняване на констатираните нередовности в срок, жалбата ще бъде оставена без разглеждане и производството прекратено.

Разпореждането е връчено на жалбоподателя лично на 17.04.2015г., видно от разписката към изпратеното съобщение. Срокът по чл.158, ал.1 от АПК за отстраняване на нередовностите е изтекъл на 24.04.2015г. /петък/, присъствен ден. В рамките на този срок описаните в определението нередовности не са отстранени, включително не е заплатена определената държавна такса.

В тази връзка следва съдът намира, че е налице основанието на чл.158, ал.3 от АПК за оставяне на жалбата без разглеждане и прекратяване на производството по делото.

На основание изложените съображения Административен съд Бургас, VІІ-ти състав,

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на С. Д., против заповед № 460/27.02.2015г. на директора на дирекция „Строителство“ при Община Бургас.

ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 620/2015г. по описа на Административен съд Бургас.

Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

 

СЪДИЯ: