ПРОТОКОЛ

 

Година 2013,28.05.                                                                      град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                         VІ-ти административен състав

На двадесет и осми май                             две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 620 по описа за 2013 година.

 

На именното повикване в 10.00 часа се явиха:

 

ЖалбоподателятЛукойл нефтохим Бургас” АД, редовно призован, се представлява от юрисконсулт И., надлежно упълномощена, представя пълномощно.

Ответникът начални на Митнически пункт „Пристанище център-Бургас”, редовно призован, се представлява от юрисконсулт Л., надлежно упълномощен, представя пълномощно.

 

СТРАНИТЕ – Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

Производството е образувано по жалба против Решение №628/31.01.2013г. на началник Митнически пункт „Пристанище Бургас -център”, с което е определено друго тарифно класиране на стоката по митническа декларация, подробно индивидуализарана в обжалвания акт и са определени възникнали митнически задължения и други държавни вземания.

 

ЮРИСКОНСУЛТ И. – Поддържаме сезиращата жалба, ведно с наведените доводи за неправилност и незаконосъобразност на издаденото решение на началника на митнически пункт пристанище център Бургас, мълчаливо потвърден от началника. Считам, че отнасянето на стоката към друга тарифна позиция е неправилно по съображения, които сме изложили в жалбата.

Моля на осн. чл.14, ал.3 от АПК да задължите административния орган да представа надлежно заверен превод на намиращите се в административната преписка документи на чужд език.

Моля да приемете приложените с жалбата доказателства.

Поддържам доказателствените искания направени с жалбата, като правя следното уточнение: в жалбата сме поискали допускане на тройна комбинирана експертиза, но предвид установената практика, правя изявление, че искането ни е за допускане на съдебно-химическа експертиза, с въпроси подробно формулирани от 1 до 5 на стр. 11, 12 и 13 от жалбата, като правя и съответно уточнение, навсякъде където в поставените въпроси е посочена митническа лаборатория Русе, да се счита Централна митническа лаборатория – тъй като експертизата, която е оспорена е тяхна, на Централна митническа лаборатория. При толкова много дела, явно е станала техническа грешка – да се чете Централна митническа лаборатория.

ЮРИСКОНСУЛТ Л. – Уважаема госпожо съдия, считам че жалбата е неоснователна и че решението на началника на митническия пункт Пристанище Бургас – център е правилно и законосъобразно. Считам, че искането за допускане на експертиза е неоснователно. На първо място считам, че писмо №2811/10.05.2012г. на Централно митническо управление (ЦМУ) е неотносимо към предмета на правния спор, тъй като касае експертиза на митническа лаборатория Русе и въз основа на която е издадено решение. В конкретния случай считам, че не е налице необходимост от специално знание, за да се отговори на въпросите от л.11-13.

На първо място в нея са посочени методите за анализ при използване на изпитването. Тези методи са включени в акредитацията, метода за определяне между ароматни и неароматни съставки, съгласно приложение А тъй като крайната дестилация е на 315о С. В Митническия пункт се съхранява проба, която е годна за нуждите на анализ.

Единствения метод, който е предвиден за определяне на съотношението между ароматните и неароматните съставки е метода по приложение А.

Нямам искания по доказателствата.

РЕПЛИКА на ЮРИСКОНСУЛТ И. – Във връзка със заявеното от процесуалния представител на ответника за недопускане на съдебно-техническа експертиза заявявам, че е необходимо да се разполага със специални знания от съответно вещо лице, което да извърши не механична справка в публичния регистър, подържан в Службата по акредитация, който дава информация. Необходимо е вещото лице да провери както акредитацията на митническата лаборатория, така и акредитацията на методите към 24.11.2012г., когато е извършена експертизата. Във връзка с възражението, че метода по приложение А е единствения метода за изследвана на ароматни съставки, а и доколкото този метод въобще не дава като резултат изследването на ароматните съставки, а на неароматните въглеводороди, така както е записано в формулата, поради което считаме, че е необходимо лице със специални знания и компетентност, на което сме поставили и изрични въпроси в този смисъл.

 

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените от жалбоподателя с жалбата писмени доказателства, а именно: банкова гаранция № 13200/10.12. от 04.10.2012г., анекс №1 от 17.10.2012г., придружително писмо изх.№2491/05.11.12т., анекс № 2 от 06.11.2012, анекс № 3/30.11.2012г., анекс №4 от 06.12.2012г., анекс № 5 от 07.02.2013г., анекс №6/15.03.2013г. и анекс №7/21.03.2013г. всички към банкова гаранция № 13200/10.12.

ПРИЕМА представените от ответника писмени доказателства, представляващи заверени копия от административната преписка, съгласно опис на л.55 от делото.

 

Съдът намира искането за допускане на съдебно-химическа експертиза за допустимо и основателно, касаещо събирането на годни и относими доказателства. Възражението на ответника съдът не приема за основателно. Обстоятелството, че в хода на административното производство назначената от митническия орган експертиза е установила тези факти, не води до извода, че те не остават спорни по делото. След като в жалбата са наведени възражения, които да касаят тези факти, съдът е длъжен да ги изследва като събере доказателства за това.

По изложените съображения и на основание чл. 195, ал. 1 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДОПУСКА извършването на съдебно-химическа експертиза вещото лице по която, след като се запознае със събраните по делото доказателства, като извърши справка при ответника и в Централна митническа лаборатория и в Служба „Българска акредитация”, да даде заключение по формулираните от жалбоподателя въпроси на л.12, 13 и 14 от делото.

ОПРЕДЕЛЯ първоначален депозити в размер на 300 лв., вносими от жалбоподателя в 14-дневен срок по сметка на Административен съд гр. Бургас. УКАЗВА на същия, че в този срок следва да депозира доказателство за внесения депозит.

ОПРЕДЕЛЯ за вещо лице Д.Л., която да се призове след представяне на доказателство за внесен депозит. УКАЗВА на вещото лице, че в 7-дневен срок преди датата на следващото съдебно заседание следва да депозира експертното си заключение.

 

ЗАДЪЛЖАВА ответника, най-късно до следващото съдебно заседание да представи по делото заверен препис от превод на всички документи, които е представил на несъдебния език.

 

Поради необходимостта от събиране на нови доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 08.10.2013г. от 11.00ч., за която дата и час страните са длъжни да следят сами и се считат за редовно призовани.

Да се призове вещото лице.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.10 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: