О П Р Е Д Е Л Е Н И Е    516

 

Град  Бургас, 19.03.2012 година

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ГРАД БУРГАС, пети състав, на деветнадесети март през две хиляди и дванадесета година, в закрито заседание, в състав:

                                                          

СЪДИЯ: Станимира Друмева

                                      

като разгледа докладваното от съдия ДРУМЕВА административно дело № 620 по описа за 2012 година и за да се произнесе взе предвид следното:

           

Производството е по чл.121, ал.5, във връзка с ал.4 от ДОПК.

Образувано е по искане на публичен изпълнител при ТД на НАП – гр.Бургас за продължаване срока на наложени обезпечителни мерки с постановление за налагане на предварителни обезпечителни мерки № ИТ-00-15674/29.11.2011г. по повод извършвана ревизия на “Хранекспорт БГ” ООД, ЕИК 147106189, със седалище и адрес на управление: гр.***, представлявано от А.А.А..

Съдът, по направеното искане, след преценка на изложеното в него, представените с административната преписка доказателства и съобразно закона приема следното по допустимостта и основателността му:

Искането е процесуално допустимо.

Разгледано по същество, е основателно.

На “Хранекспорт БГ” ООД е възложено извършването на ревизия, във връзка с която са наложени на основание чл.121, ал.1 от ДОПК предварителни обезпечителни мерки – запор върху движими вещи (3 бр. товарни автомобили) и запор върху налични и постъпващи суми по банкови сметки, по депозити, вложени вещи в трезори, включително и съдържанието на касетите, както и суми, предоставени за доверително управление, находящи се в търговски банки на територията на страната (конкретно посочени в постановлението), с цел предотвратяване извършването на сделки и действия с имуществото на дружеството, вследствие на които би се затруднило събирането на публичното вземане, чийто предполагаем размер е определен на 570 000 лв. С уведомително писмо изх. № 351-393/02.03.2012г., ръководителят на екипа, извършващ ревизията, е уведомил публичния изпълнител, че крайният срок за издаване на ревизионен акт на “Хранекспорт БГ” ООД е 7.05.2012г., въз основа на което публичният изпълнител е поискал от съда продължаване срока на наложените обезпечителни мерки до посочения краен срок за приключване на ревизионното производство.

Съгласно разпоредбата на чл.121, ал.4 от ДОПК, когато в срок до 4 месеца от налагането на първата предварителна обезпечителна мярка не е издаден ревизионен акт, наложените обезпечителни мерки се смятат за прекратени, освен ако е направено искане за продължаването им пред административния съд по местонахождението на органа, наложил обезпечителната мярка. Искането може да бъде направено от публичния изпълнител или ревизираното лице. Според чл.121, ал.5 от ДОПК, съдът проверява наличието на условията по ал.1 за налагане на предварителни обезпечителни мерки и изпълнението на изискванията по ал.3 и се произнася с определение в 14-дневен срок от постъпването на искането. Ако уважи искането, съдът определя срок за продължаване на мерките, не по-дълъг от срока за приключване на ревизионното производство. Определението не подлежи на обжалване.

В случая, искането за продължаване срока на наложените обезпечителни мерки е направено от компетентен орган и е обосновано с необходимите доказателства, поради което следва да бъде уважено, като основателно.

Водим от горното и на основание чл.121, ал.5 от ДОПК, Административен съд – град Бургас, пети състав,

 

 

О   П   Р   Е   Д   Е   Л   И :

 

ДОПУСКА продължаване срока на обезпечителните мерки, наложени с постановление за налагане на предварителни обезпечителни мерки № ИТ-00-15674/29.11.2011г. на публичен изпълнител при ТД на НАП - гр.Бургас, и ОПРЕДЕЛЯ срок за продължаването им до 7.05.2012г.

Определението е окончателно.

 

 

 

                                                            АДМИНИСТРАТИВЕН  СЪДИЯ: