РЕШЕНИЕ № 283

 

23.02.2017г., град  Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - БУРГАС, XIX АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ, на двадесет и шести януари, две хиляди и седемнадесета година, в публично заседание в следния състав:

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО ХРИСТОВ

ЧЛЕНОВЕ:  1. ЧАВДАР ДИМИТРОВ

                                2.  ВАНИНА КОЛЕВА

 

секретар:  Б.Ч.

прокурор: Величка Костова

сложи за разглеждане докладваното от съдия Чавдар Димитров

КАН дело    номер  61 по описа за 2017   година.

 

 

Производството е по реда на чл.63, ал.1 от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН), във вр. с чл.208 и сл. от Административно-процесуалния кодекс (АПК).

            Образувано е по касационна жалба от „Аутобат“ ЕООД, с ЕИК ****, със седалище и адрес на управление гр.Варна, район „Одесос“, ул. „Кракра“ **, представлявано от Д.Т.Г., подадена чрез адв.П.А. против решение №1781/25.11.2016г. по нахд №2940/2016г. по описа на Районен съд-Бургас, с което е потвърдено наказателно постановление № 29995/01.04.2016г. на директора на Регионална дирекция на областите Бургас, Сливен и Ямбол към Главна дирекция „Контрол на пазара“ в Комисия за защита на потребителите (РД КЗП), с което на касатора за нарушение на  чл.127, ал.3 от Закона за защита на потребителите (ЗЗП), на основание чл.222 от ЗЗП му е наложена имуществена санкция в размер на 500 лева и за нарушение на чл.113, ал.1 от ЗЗП, на основание чл.222а от ЗЗП му е наложена имуществена санкция в размер на 500лв.

         В касационната жалба касаторът твърди, че са налице основанията на чл.348, ал.1, т.1 и т.2 от НПК. Според него първоинстанционния съд е приложил неправилно ЗЗП и излага подробни аргументи за това. Иска от съда да отмени решението на районния съд и да реши спора по същество като отмени изцяло наказателното постановление. В условията на евентуалност иска наказателното постановление да бъде отменено в частта, с която му е наложена имуществена санкция в размер на 500 лв. за нарушение на чл.113, ал.1 от ЗЗП.

         В съдебно заседание касаторът редовно призован не изпраща представител.

         Ответната страна – Регионална дирекция Комисия за защита на потребителите гр.Бургас, редовно призована не изпраща представител и не взима становище по жалбата.

         Представителят на Окръжна прокуратура гр.Бургас счита, че жалбата е неоснователна и решението на първоинстанционния съд следва да бъде потвърдено като законосъобразно и правилно.

Касационната жалба е допустима. Подадена в срока по чл. 211 от АПК от страна, имаща право и интерес от обжалването.

Разгледана по същество жалбата е основателна.

С наказателното постановление „Аутобат“ ЕООД е санкциониран за това, че при направена проверка на 02.11.2015г. в магазин за авточасти в гр.Бургас, ул.Цар Калоян №2, стопанисван от касатора, по повод потребителска жалба с вх.№Б-03-1531/02.11.2015г. е установено, че при предявяване на рекламация на дата 29.10.2015г. не издава документ след опис на рекламация вписана в регистъра на рекламациите и нарушил чл.127, ал.3 от ЗЗП, както и че до момента на съставянето на НП е отказал да приведе стоката в съответствие с договора за продажба, с което е нарушил разпоредбата на чл.113, ал.1 от ЗЗП.

За да постанови оспореното решение РС, счита че административно-наказателната отговорност на „Аутобат“ЕООД е правилно ангажирана, тъй като дружеството не е изпълнило задълженията си, произтичащи от чл.123, ал.3 и чл.113, ал.1 от ЗЗП. Приема, че нормата на чл.127, ал.3 от ЗЗП е императивна и задължава търговеца да издаде посочения документ със съответното съдържание. Нарушението е формално и е довършено с неиздаването на документа. Твърди, че е налице и нарушение на чл.113, ал.1 от ЗЗП. След като дружеството не е изпълнило вмененото му задължение от нарушената разпоредба и предвид изричния отказ да отстрани несъответствието на стоката с договора за продажба, то правилно е било санкционирано на основание чл.222а от ЗЗП. Приема, че наказанието е съответното  на извършеното нарушение и потвърждава наказателното постановление.

Така постановеното решение е неправилно.

Неправилно е становището на съда за съставомерност на нарушенията по текста на чл.127, ал.3 и чл.113, ал.1 от ЗЗП. От приетите за установени по делото факти и обстоятелства е видно, че при извършената проверка на 02.11.2015г. в магазина, стопанисван от дружеството-нарушител, проверяващите са установили, че има описана рекламация на дата 28.10.2015г., предявена от потребителя П.Т., с оплаквания, че стоката – акумулатор, не работи. Тъй като той не е бил с нея, се е върнал на 29.10.2015г. в магазина и представил акумулатора. Служителите са направили диагностика, от която установили, че стоката не подлежи на гаранция, поради неправилна експлоатация по вина на клиента. От производителя се отказва ремонт. Констатациите на проверяващия орган са подробно посочени в констативен протокол № К-0209313/02.11.2015г.

         Съгласно разпоредбата на чл.127, ал.3 от ЗЗП  при предявяване на рекламация търговецът или упълномощено от него лице  задължително я описват в регистъра, като на потребителя се издава документ, съдържащ датата, номера, под който рекламацията е вписана в регистъра, вида на стоката и подпис на лицето, приело рекламацията. Отговорността на касатора е ангажирана за това, че същия не е издал документ, установяващ вписването на рекламацията. Като дата на извършване на нарушението по т.1 в АУАН и НП е посочено, че то е извършено на 29.10.2015г.

         В случая по делото не се оспорва факта на вписване на рекламацията в регистъра на търговеца, а неиздаването на документ удостоверяващ това. За съдът не става ясно, въз основа на какви доказателства, адмнистративнонаказващия орган е приел, че датата на извършване на нарушението е тази посочена в АУАН и НП, а именно 29.10.2015г. Видно е, от представения в административната преписка констативен протокол, че проверяващите са установили вписване на рекламацията на 28.10.2015г., на която дата е следвало да се издаде и документа, с посоченото в закона съдържание. Липсата на яснота относно времето на извършване на деянието, представлява съществено нарушение на процесуалните правила, тъй като препятства нарушителя, да се защитава адекватно.

         По отношение на посоченото нарушение в т.2 от НП, настоящия касационен състав счита, че неправилно е ангажирана административнонаказателната отговорност на „Аутобат“ ЕООД.

         Според съда не се установява, че дружеството е извършило вмененото му нарушение по чл.113 ал.1 ЗЗП. Деянието, за което е ангажирана отговорността на дружеството съставлява неизпълнение на визираното в чл.113, ал.1 от ЗЗП задължение търговецът да приведе потребителската стока в съответствие с договора за продажба. Релевантните факти, обуславящи ангажирането на административнонаказателната отговорност на касатора, са надлежно предявена рекламация от страна на потребителя и търговецът да е отказал да приведе потребителската стока в съответствие с договора за продажба. В случая е налице предявена рекламация, приета от търговеца, като търговецът е отказал да приведе стоката в съответствие с договора за продажба, тъй като е приел, че повредата на стоката се дължи на неправилна експлоатация по вина на потребителя, а не е вследствие на нормална експлоатация.

         Съгласно разпоредбата на чл.105 от ЗЗП, продавачът е длъжен да предаде на потребителя стока, съответстваща на договора за продажба /ал.1/, като носи отговорност за всяка липса на съответствие с него, която съществува при доставянето на стоката и се прояви до две години след доставянето й, дори и да не е знаел за несъответствието  /ал.2/.

         В чл.108 от ЗЗП е регламентирана оборима презумпция, че проявеното несъответствие до 6 месеца след доставянето на стоката, се смята, че е съществувало при доставянето й, освен ако се докаже, че липсата на съответствие се дължи на естеството на стоката или характера на несъответствието.

         С констативния протокол от извършената проверка, е установено, че при извършена диагностика е констатирана неправилна експлоатация на акумулатора, поради което за търговецът не е налице задължението по чл.113 от ЗЗП. По делото липсват установявания, че се касае за дефект на стоката, който е съществувал към момента на продажбата и се е проявил впоследствие, респективно, че се касае за повреда, която е настъпила при обичайна експлоатация на стоката и която следва да бъде отстранена от търговеца.

         Освен това, в нормата на  чл.113, ал. 2 от ЗЗП е предвидено, че привеждането на стоката в съответствие с договора се осъществява в едномесечен срок от предявяване на рекламацията. В такъв случай нарушението ще се счита за осъществено на първият присъствен ден след изтичането на този едномесечен срок, съгласно ал.2 на чл.113 от ЗЗП, в който заявителят е трябвало да действа, а не както е посочено в НП – до съставянето на акта за установяване на административно нарушение. Ирелевантен в случая е и отказът на „Аутобат“ ЕООД, обективиран с писмо с вх.№Б-03-1567/06.11.2015г. Посочването на датата на нарушението е основен признак от състава на същото и е абсолютно необходим задължителен реквизит на НП. Смисълът на въведеното от законодателя изискване да се посочи същата е в няколко насоки и първата от тях е индивидуализация на самото нарушение. Липсата на дата на извършване на нарушението, поставя нарушителя пред невъзможността да организира правилно защитата си.

         Времето на извършване на административното нарушение е определящо и за приложимия материален и процесуален закон. Неточното посочването на дата на извършване на нарушението също е съществено процесуално нарушение, което води до незаконосъобразност на съставения АУАН и издаденото НП и е основание за отмяната на последното.

Поради тези съображения и на основание чл.221 и чл. 222 от АПК във вр. чл.63, ал.1, изр.2 от ЗАНН, Административен съд гр. Бургас,

 

Р Е Ш И:

ОТМЕНЯ Решение № 1781/25.11.2016 година, постановено по н.а.х.д. № 2940 по описа за 2016 година на Районен съд гр. Бургас и вместо него ПОСТАНОВЯВА:

ОТМЕНЯ наказателно постановление № 29995/01.04.2016г. на директора на Регионална дирекция на областите Бургас, Сливен и Ямбол към Главна дирекция „Контрол на пазара“ в Комисия за защита на потребителите (РД КЗП), с което на касатора за нарушение на  чл.127, ал.3 от Закона за защита на потребителите (ЗЗП), на основание чл.222 от ЗЗП му е наложена имуществена санкция в размер на 500 лева и за нарушение на чл.113, ал.1 от ЗЗП, на основание чл.222а от ЗЗП му е наложена имуществена санкция в размер на 500лв.

 

Решението не подлежи на обжалване и протест.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                   

 

ЧЛЕНОВЕ: