Р  Е   Ш  Е  Н  И  Е

 

    424         /04.03.2015 година, град Бургас

 

Административен съд - Бургас, на пети февруари две хиляди и петнадесета година, в публично заседание, в състав:

 

                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Павлина Стойчева

                                                    ЧЛЕНОВЕ:      Даниела Драгнева

                                                                              Веселин Енчев

 

при секретар Г.Ф.  и прокурор Тиха Стоянова

разгледа докладваното от съдия Енчев КНАХД № 61/2015 година  

 

Производството по чл.63 ал.1 от ЗАНН във връзка с глава ХІІ от АПК.

Образувано е по касационна жалба от Д.Р.Р. с ЕГН ********** ***  против решение № 338/01.12.2014 година по н.а.х.д. № 726/2014 година на  Районен съд – Несебър (РС), с което е потвърдено наказателно постановление № КБ - 278/02.09.2014 година на кмета на община Несебър (НП).

С НП, на Р., за нарушение на чл.3 ал.1 от Наредба № 1 на Общински съвет - Несебър (Наредбата), на основание чл. 53 от ЗАНН, е наложено административно наказание „глоба” в размер на 500 лева

Касаторът поддържа, че РС е приложил материалния закон неправилно.

Иска се отмяна на решението и на НП.

Прокурорът пледира неоснователност на жалбата.

Касационната жалба е процесуално допустима – подадена в срок и от надлежна страна.

С НП, Р. е наказан за това, че като управител на открито заведение „Капитан Джак” в град Несебър на 20.08.2014 година (около 00,20 часа) допуска използването на озвучителна техника след 24,00 часа.

РС е приел, че нарушението е установено по несъмнен начин и е потвърдил НП.

Решението е правилно.

Съгласно чл. 62 ал.2 от Наредба № 1, за административни нарушения, извършени при осъществяване дейността на предприятия, дружества, учреждения и организации, отговорят работниците и служителите които са ги извършили, както и ръководителите, които са наредили или допуснали да бъдат извършени.

В случая лицето е управител на заведение за развлечение и по отношение на него е приложима цитираната разпоредба. В НП тя не е цитирана изрично, но от изложените факти няма съмнение, че отговорността на Р. е ангажирана именно в качеството му на „ръководител”. Наредба № 1 е подзаконов нормативен акт с ограничен обхват – територията на община Несебър. Текстът на чл. 62 ал.2 от Наредба № 1 е действал към датата на издаване на НП и е регулирал конкретното санкционно правоотношение По делото не се спори, че Р. е управител на заведението към момента на установяване на нарушението. Кое е дружеството, от чието име е осъществявал управленските си функции, е ирелевантно обстоятелство, доколкото в настоящия случай е ангажирана неговата лична отговорност, а не отговорността на юридическото лице, стопанисвало „Капитан Джак”.

Установения факт – използване на озвучителна техника след 24,00 часа – не се оспорва от жалбоподателя: нито в жалбата до РС, нито пред касационната инстанция.

Не е налице и поддържаната от касатора липса на описание на обстоятелствата по извършване на нарушението, допусната в АУАН. Текстът в АУАН, с който е описано деянието, е лаконичен, но съдържа всички съществени елементи от фактическия състав на нарушението по чл. 3 ал.1 от Наредба № 1. Фактите, установени с АУАН, са прецизирани в обстоятелствената част на НП чрез описание на нарушението.

Съгласно чл. 3 ал.1 от Наредба № 1, забранява се ползването на жива музика и озвучителна техника в заведенията за хранене и развлечения без необходимата шумоизолация, както и в откритите в непосредствена близост до жилищни сгради и хотелски комплекси от месец май до месец септември включително – след 24,00 часа до 07,00 часа (лист 14 от н.а.х.д. № 726/2014 година на  Районен съд – Несебър).

Нескопосано съставения текст на чл. 3 ал.1 от Наредба № 1 силно затруднява тълкуването, предвид липсата на препинателни знаци, които да отделят вметнатите изрази, както и предвид липсата на цяла дума в подчиненото изречение „както и в откритите в непосредствена близост до жилищни сгради и хотелски комплекси” (двусмислие може се получи при тълкуване на значението на думата „откритите” – 1. работещи/новооткрити или 2. такива без покрив и стени/от открит тип).  Все пак, нормата може да бъде разделена на две части – основна и допълваща. Принципът, установен с нея е, че се забранява ползването на жива музика и озвучителна техника в заведенията за хранене и развлечения, без необходимата шумоизолация, след 24,00 часа до 07,00 часа (т.е. ако заведението разполага с шумоизолация, музиката е допустима и в интервала 24,00 – 07,00 часа).  Когато, обаче заведенията са от открит тип (каквото е „Капитан Джак“) – без значение дали имат или нямат шумоизолиращи елементи – и са разположени в непосредствена близост до жилищни сгради и хотелски комплекси (без да е уточнено конкретно отстояние), пускането на музика е абсолютно забранено в посочения интервал.

В случая с АУАН е установено, че заведението е от открит тип и в него е била пусната музика в интервала 24,00 – 07,00 часа. Непосредствената му близост до сгради е доказана от административнонаказващия орган при оспорването на НП по съдебен ред, чрез показанията на разпитания свидетел Д. (лист 37 от н.а.х.д. № 726/2014 година на  Районен съд – Несебър). Той заявява, че заведението представлява кораб, който няма закрита част и е разположен близо до жилищни сгради (апартаментен комплекс „Мираж“).

Така, при установено наличие на всички елементи от фактическия състав на нарушението, административнонаказващият орган законосъобразно е издал оспореното НП, което е потвърдено от РС при пълно изследване на фактическата обстановка на нарушението и обсъждане на доводите и възраженията на жалбоподателя.

Решението на РС следва да се остави в сила.

С оглед на изложеното, на основание чл.221 ал.2 във вр. с чл. 218 от АПК във вр. чл.63 ал.1 изр.2 от ЗАНН, съдът

 

Р Е Ш И

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 338/01.12.2014 година по н.а.х.д. № 726/2014 година на  Районен съд – Несебър.

 

Решението е окончателно.

                                                          

                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ:         

 

 

 

 ЧЛЕНОВЕ: